Pozvánka na valnou hromadu fondu Českomoravský fond SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma Českomoravský fond SICAV, a.s.
IČO 064 09 768
Sídlo Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 22. 6. 2020, od 15:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

 1. Pořad jednání
 2. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
 3. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ FONDU“)
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek hospodaření za Účetní období fondu.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období fondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období fondu, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období fondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období fondu byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období fondu schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor I“).

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ČESKOMORAVSKÝ FOND SICAV, A.S. PODFOND AGUILA (DÁLE JEN „PODFOND I“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 19. 6. 2019 DO 31. 12. 2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I“)
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek hospodaření za Účetní období podfondu I.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období podfondu I schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem I.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU ČESKOMORAVSKÝ FOND SICAV, A.S. PODFOND DOMUS (DÁLE JEN „PODFOND II“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II“)
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek hospodaření za Účetní období podfondu II.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období podfondu II schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností ADL Audit s.r.o., IČO: 039 80 910, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditor II“)

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI, VÝROČNÍ ZPRÁVY PODFONDU I A VÝROČNÍ ZPRÁVY PODFONDU II ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁV STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI, RESP. PODFONDU I, RESP. PODFONDU II, A O STAVU JEJICH MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu I a výroční zprávu Podfondu II za příslušná účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu I a o stavu jeho majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu II a o stavu jeho majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, zprávu o podnikatelské činnosti Podfondu I a o stavu jeho majetku za uplynulé účetní období, zprávu o podnikatelské činnosti Podfondu II a o stavu jeho majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu I a výroční zprávu Podfondu II, včetně zpráv statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zprávy byly ověřeny auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I a Podfondu II, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu I a Podfondu II a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za účetní období fondu a Podfondu I za Účetní období podfondu I a Podfondu II za Účetní období podfondu II.
Odůvodnění Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II za uplynulá účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu I, resp. Podfondu II za příslušná účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ve spojení s ust. § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 • ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ FONDU
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti Účetního období fondu se ztrátou ve výši – 312 908,47 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období fondu se ztrátou ve výši – 312 908,47 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období podfondu I se ziskem ve výši 2 827 004,13 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období podfondu I se ziskem ve výši 2 827 004,13 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období podfondu II se ziskem ve výši 138 871,23 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období a ve výši 728 503,56 Kč na účet nerozděleného zisku Podfondu II z minulých účetních období.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období podfondu II se ziskem ve výši 728 503,56 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období a ve výši 138 871,23 Kč použít ke snížení neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.

Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena kontrolního orgánu Mgr. Petra Zapletala, dat. nar. 27. 3. 1985, bytem Dercsenyiho 1003, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena kontrolního orgánu Ing. Pavla Jíši, dat. nar. 29. 6. 1988, bytem Podvinný mlýn 2348/28, Libeň, 190 00 Praha 9, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena kontrolního orgánu Ing. Vojtěcha Fialy, dat. nar. 12. 4. 1989, bytem Janáčkova 392, 252 25 Jinočany, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

 • ZÁVĚR

 

 

 

 1. Informace pro akcionáře
 2. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.avantfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách www.avantfunds.cz následující dokumenty:

 • Zprávu o vztazích za Účetní období
 • Účetní závěrku Společnosti za Účetní období fondu
 • Účetní závěrku Podfondu I za Účetní období podfondu I
 • Účetní závěrku Podfondu II za Účetní období podfondu II
 • Zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období fondu, zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu I a o stavu jeho majetku za Účetní období podfondu I a zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu II a o stavu jeho majetku za Účetní období podfondu II

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu I a Podfondu II. Pro akcionáře Společnosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

 1. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 15. 6. 2020.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 • REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Prezence akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 14:45 hodin.

 1. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak.

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

 1. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 1. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

V Praze dne 22.5.2020                                   Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec