Pozvánka na valnou hromadu fondu CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma CORE CAPITAL SICAV, a.s.
IČO 049 95 589
Sídlo Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 21512

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 1. 6. 2022, od 9:30 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ NAVAZUJÍCÍCH NA SMLOUVU O ÚVĚRU S MAGNA INVEST I. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

Návrh usnesení Valná hromada CORE CAPITAL SICAV, a.s. tímto ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje uzavření smluvních dokumentů navazujících na smlouvu o úvěru, která bude uzavřena mezi společností AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO: 275 90 241, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 11040, jednající vlastním jménem jako obhospodařovatel na účet MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, identifikační kód subjektu: 75161125, zapsaný do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dle ustanovení § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů na straně úvěrovaného (dále jen „Fond“) a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, IČO: 64948242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3608 (dále jen „Banka“) na straně úvěrujícího a společnosti MAGNA INVEST I s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek – Místek, Pionýrů 1758, PSČ 738 01, IČO: 091 38 676, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 87383 (dále jen „Spoludlužník“) na straně spoludlužníka (dále jen „Úvěrová smlouva“).

 

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Návrh usnesení Valná hromada CORE CAPITAL SICAV, a.s. tímto ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům, na jejímž základě má Fond zřídit zástavní právo k následujícím zaknihovaným cenným papírům vydaným Fondem za účelem zajištění řádného a včasného splnění všech dluhů Fondu a Spoludlužníka vůči Bance vzniklých na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní:

–          30.738.772 ks zaknihovaných prioritních podílových listů Fondu znějících na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve jmenovité hodnotě 1,- Kč každý, ISIN CZ0008475779, vedených v evidenci zaknihovaných investičních nástrojů vedené společností AVANT investiční společnost, a.s., na majetkovém účtu Společnosti č. 1116020006.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií.

 

V. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

VI. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 25. 5. 2022

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:15 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 462 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: sarka.vanaskova@avantfunds.cz.

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

V Praze dne 17. 5. 2022

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.