Pozvánka na valnou hromadu fondu CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO 097 83 261
Sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 27. 2. 2023, od 9:30 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ROZHODNUTÍ O VÝPLATĚ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU PŘIPADAJÍCÍHO NA TŘÍDU HEDGING INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU CREDITAS GREEN, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA OBDOBÍ OD 5.1.2022 DO 31.3.2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti na základě návrhu Akcionáře a po předchozím vyjádření investičního výboru, ve smyslu čl. 17.7 stanov Společnosti a 11.4 statutu Podfondu rozhoduje o výplatě zálohy na podílu na zisku připadajícího na třídu Hedging investičních akcií Podfondu (dále také jen „HIA“) takto:

 

Záloha na podíl na zisku připadajícího na HIA za období 5.1.2022 do 31.3.2023. Výše této zálohy bude odpovídat celkovému objemu přijaté platby, která bude rovna distribuované dividendě z majetkové účasti v InterGen Projekcts (UK) Ltd. 

 

Rozhodným dnem pro vznik práva na výplatu zálohy podílu na zisku Podfondu připadajícího na třídu HIA je den konání této valné hromady, která rozdělení schválila. Výplata zálohy na podíl na zisku bude provedena v den konání valné hromady.

Odůvodnění V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty.

Na základě příslušných ustanovení stanov Akcionář navrhl valné hromadě schválit vyplacení zálohy na podílu na zisku připadajícího na Hedging investiční akcie Podfondu.

Podíl na zisku je určen poměrem investorova podílu na investičním fondovém kapitálu připadajícím na jednotlivé třídy investičních akcií k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu určeném těmito stanovami.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Premium investiční akcií vydanou k Podfondu a Hedging investiční akcií vydanou k Podfondu.

 

IV. ZMĚNA STATUTU PODFONDU

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu Podfondu (dále jen „statut“), a to ve znění předloženém obhospodařovatelem, AVANT investiční společností, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“).
Odůvodnění Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Návrh nového úplného znění statutu je přílohou této pozvánky.

Ke schválení nového znění statutu Podfondu dochází z důvodu změny prvního referenčního období na 31.12.2022 a dále změny dalšího referenčního období na 1.1.2023 – 31.3.2023, ve kterém akcionáři PIA mají po prvním vydání akcií nárok na první zhodnocení.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále se všemi druhy investičních akcií vydávaných k Podfondu.

 

 

 

V. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

VI. ZÁVĚR

 

 

 • B. Informace pro akcionářeI.
 • I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

  Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

  Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh statutu Podfondu

   

  II. ROZHODNÝ DEN

  Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 20. 2. 2023.

  Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

   

  III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

  Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:15 hodin.

   

  IV. HLASOVACÍ PRÁVO

  S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

  Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

   

  V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

  Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

  Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

  Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

   

  VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

  Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

  Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

  Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

  Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: silvia.hola@avantfunds.cz.

   

  VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

  Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

   

   

  Datum podpisu    10. 2. 2023
  AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

  JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.