Pozvánka na valnou hromadu fondu CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO 097 83 261
Sídlo Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 29.1.2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00,

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O VÝPLATĚ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU PŘIPADAJÍCÍHO NA TŘÍDU HEDGING INVESTIČNÍCH AKCIÍ CREDITAS GREEN, podfond SICAV (dále jen „Podfond II“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti ve smyslu čl. 17.7 stanov Společnosti schvaluje výplatu zálohy na podílu na zisku připadajícího na třídu Hedging investičních akcií Podfondu II (dále také jen „HIA“) v rozsahu dle rozhodnutí představenstva Společnosti.
Odůvodnění V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty.

Podíl na zisku je určen poměrem investorova podílu na investičním fondovém kapitálu připadajícím na jednotlivé třídy investičních akcií k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu určeném těmito stanovami.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložené rozhodnutí schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Premium investiční akcií vydanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydanou k Podfondu II.

 

IV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností k 1.2.2024 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem vč. nové měny investičních akcií, která se mění na EUR a zrušení třídy: Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II, přičemž práva zrušených akcií přechází v plném rozsahu na akcionáře vlastnící Hedging investiční akcie vydávané k Podfondu II a to v poměru odpovídajícím počtu kusů HIA držených akcionáři ke dni konání valné hromady.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

Důvodem pro přijetí nového znění stanov je rozhodnutí Společnosti o zrušení třídy Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se Zakladatelskou akcií, Premium investiční akcií vydávanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydávanou k Podfondu II.

 

V. ZMĚNA STATUTU PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu Podfondu II (dále jen „statut“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění Dle platného znění stanov Společnosti je změna statutu Podfondu II v oddíle Investiční cíle podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie vydané k Podfondu II.

Ke změně statutu dochází v souvislosti se zrušením třídy Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II a změnou měny, v níž je vyjádřena hodnota investiční akcie.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se Zakladatelskou akcií, Premium investiční akcií vydávanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydávanou k Podfondu II.

 

I. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

II. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh stanov Společnosti

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh statutu Podfondu II je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 22.1.2024.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: lukas.chytil@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

 

Datum podpisu    12.1.2024
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký,zmocněný zástupce, v. r.