Pozvánka na valnou hromadu fondu k1 Investments SICAV, a.s.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

 

Obchodní firma k1 Investments SICAV, a.s.
IČO 094 24 300
Sídlo Hvězdova 1716/2b Praha 140 00
Zápis v obchodním rejstříku B 25606 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat

 

Dne 8. 8. 2022 od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

 

Odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti svolal řádnou valnou hromadu Společnosti s termínem konání 30. 6. 2022 od 10:00 hodin (dále jen „řádná valná hromada“). Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nedosáhla potřebného počtu přítomných akcionářů, tak, aby se byla schopna usnášet ve smyslu čl. 35, odst. 35.1 stanov Společnosti, postupuje statutární orgán ve smyslu čl. 35., odst. 35.3 stanov Společnosti, a svolává, v souladu s ust. § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.

 

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Náhradní valná hromada volí předsedu náhradní valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány náhradní valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK náhradní valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje náhradní valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností NEXIA AP a.s., IČO: 48117013 (dále jen „Auditor“).

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU k1 Investments, podfond Senior Services (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila.

Statutární orgán navrhuje náhradní valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá náhradní valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“ se zdůrazněním skutečnosti:

1. Upozorňujeme na skutečnosti uvedené v bodě 1.2. Popis investičních cílů a činností podfondu, přílohy účetní závěrky k 31.12.2021. Společnost VIAVITE Senior Services s.r.o., v níž účetní jednotka drží 100% obchodní podíl, vlastní a pronajímá soubor nemovitostí, které slouží výhradně k pronájmu pro účely poskytování sociálních služeb. Aktuální nájemce (Senior Modrová n.o.), s nímž je uzavřena nájemní smlouva na dobu 15 let, měl mít v důsledku dopadů pandemie COVID-19 a následným zásahům vlády Slovenské republiky do financování veřejně prospěšných organizací určité problémy s řádným a včasným splácením nájemného. Podle nám poskytnutých informací však bude dlužné nájemné během roku 2022 plně uhrazeno.

Nezávislý znalec, který stanovil ocenění majetkové účasti účetní jednotky ve společnosti VIAVITE Senior Services s.r.o. ke dni 31.12.2021, vycházel z předpokladu, že nájemce Senior Modrová n.o. je bonitní a po celou dobu nájemního vztahu sjednaného na 15 let bude nájemné řádně platit. Pakliže by však v roce 2022, případně i v letech následujících, přetrvávaly problémy nájemce s jeho cash-flow, měla by tato skutečnost zjevně významný dopad na reálnou hodnotu majetkové účasti účetní jednotky ve společnosti VIAVITE Senior Services s.r.o (k 31.12.2021: 14.559 tis. Kč) a reálnou hodnotu pohledávky účetní jednotky vůči VIAVITE Senior Services s.r.o. z titulu poskytnutého úvěru (k 31.12.2021: 22.560 tis. Kč).

2. Dále upozorňujeme na skutečnosti uvedené v bodě 14.1. Změna investiční strategie, přílohy účetní závěrky k 31.12.2021. Podle těchto informací může dojít v r. 2022 ke změně strategie účetní jednotky (podfondu), která by se do hospodaření podfondu projevila prodejem stávajících aktiv a jejich nahrazením novými aktivy z jiného investičního segmentu. Podle vyjádření vedení k1 Investments SICAV, a.s. by prodej stávajících aktiv, vykazovaných v majetku podfondu ke dni 31.12.2021, neměl vést k jakýmkoliv významným ztrátám, které by negativně ovlivnily čistou hodnotu aktiv připadající na jednotlivé držitele akcií Podfondu.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Náhradní valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.
Odůvodnění Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK náhradní valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

VII. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti Účetního období Společnosti se ztrátou ve výši 18 431,80 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 18 431,80 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 6 981 820,20 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

 

Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 6 981 820,20 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IX. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení Náhradní valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost NEXIA AP a.s., IČO: 48117013 (dále jen „Auditorská společnost“).
Odůvodnění Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 096 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti a Podfondu za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

X. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na náhradní valné hromadě.

 

XI. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na náhradní valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Zprávu o vztazích
  • Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti
  • Účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na náhradní valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni konání náhradní valné hromady.

 

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se náhradní valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na náhradní valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním náhradní valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY A JAK NA NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje náhradní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na náhradní valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání náhradní valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li náhradní valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na náhradní valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu náhradní valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad náhradní valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: darina.haklova@avantfunds.cz.

 

  • HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na náhradní valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto náhradní valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní náhradní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na náhradní valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní náhradní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání náhradní valné hromady záznam o účasti na náhradní valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

 

 

Datum podpisu    13. 7. 2022
AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb,

zmocněný zástupce, v. r.