Pozvánka na valnou hromadu fondu MKP SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma MKP SICAV, a.s.
IČO 061 60 689
Sídlo Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 22578 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 16.8.2023, od 14:00 hodin

v sídle notářské kanceláře notářky JUDr. Markéty Menclerové, Na Florenci 2116/15, Florentinum, budova A, 2. patro, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ROZHODNUTÍ O DEREGULACI SPOLEČNOSTI JAKO INVESTIČNÍHO FONDU A PODÁNÍ ŽÁDOSTI K ČNB O VÝMAZU ZE SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ K 31. 8. 2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti:

(a)           rozhoduje o deregulaci Společnosti, tj. přeměně / transformaci Společnosti ze stávajícího fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) na běžnou akciovou společnosti ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“), resp. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „ZOK“), a to k datu 31.8.2023 určeným jako posledním dnem, kdy bude Společnost fondem ve smyslu ZISIF;

(b)           schvaluje podání žádosti k České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 31.8.2023 určeným jako posledním dnem registrace v seznamu fondů kvalifikovaných investorů a pověří podáním této žádosti společnost TILLER investiční společnost a.s., jakožto dosavadního obhospodařovatele Společnosti.

Odůvodnění S ohledem na předchozí diskuse akcionářů Společnosti je záměrem Společnosti a všech jeho akcionářů tzv. deregulace Společnosti, tj. přeměna či transformace Společnosti ze stávajícího fondu kvalifikovaných investoru ve formě SICAV ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) na běžnou akciovou společnosti ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „ZOK“).

V souvislosti s uvedeným záměrem deregulace Společnosti, tj. záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 an ZOK je nutné rovněž provést výmaz Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 31.8.2023, přičemž je vhodné podáním této žádosti pověřit společnost TILLER IS, jakožto dosavadního obhospodařovatele Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a se všemi investičními akciemi

 

IV. ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ PODFONDU MKP, PODFOND MIXED ASSETS (DÁLE JEN „PODFOND“) A PŘEMĚNĚ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU ZA NOVÉ KMENOVÉ AKCIE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o:

(a)           zrušení Podfondu, tj. MKP, podfond Mixed Assets, a to s účinností k 31.8.2023 v čase 24:00;

(b)           vyřazení všech investičních akcií vydávaných k Podfondu z obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. (případně jiném regulovaném trhu), a to s účinností k 28.8.2023 určeným jako poslední den obchodování, a;

(c)           přeměně všech investičních akcií vydávaných k Podfondu za kmenové akcie, a to s účinností k 31.8.2023 v čase 24:00.

Odůvodnění V souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změnou formy Společnosti na akciovou společnost, je nutné zrušit Podfond Společnosti, kdy standardní akciová společnost, která není fondem ve smyslu ZISIF, nemůže vytvářet podfondy.

S ohledem na zrušení Podfondu je rovněž nutné přijmout rozhodnutí o vyřazení investičních akcí z obchodování na BCPP a přeměně všech stávajících investičních akcií emitovaných k Podfondu za kmenové akcie Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a s investičními akciemi emitovanými k Podfondu.

 

V. ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ VŠECH ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ NA NOVÉ KMENOVÉ AKCIE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje, že veškeré stávající zakladatelské akcie Společnosti budou přeměněny na nově kmenové akcie na jméno, a to k 31.8.2023 v čase 24:00.
Odůvodnění V souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změny její formy na akciovou společnost dle ZOK by kromě přeměny investičních akcií k jednotlivým podfondům Společnosti mělo dojít také k přeměně stávajících zakladatelských akcií.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Návrh usnesení Valná hromada:

(a)           s účinností ke dni 1.9.2023 v čase 00:00h rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 10,- Kč na novou výši 2.000.000, – Kč, kdy navýšení o daných 1.999.990, – Kč bude provedeno z ostatních složek vlastního kapitálu Společnosti, primárně z nerozděleného zisku Společnosti.

 

Valná hromada dále s účinností ke dni 1.9.2023 v čase 00:00 rozhoduje, že nový základní kapitál Společnosti, tj. 2.000.000,- Kč bude rozvržen na 2.000.000 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

(b)           schvaluje následující výměnný poměr stávajících akcií za nové kmenové akcie:

(i)            akcionář držící zakladatelské akcie Společnosti obdrží 1 (jednu) novou kmenovou akcii;

(ii)           zbylá část nových kmenových akcií Společnosti (tj. 1.999.999 ks nových kmenových akcií) bude rozdělena mezi investiční akcionáře Společnosti v poměru počtu kusů investičních akcií (bez ohledu jakého podfondu Společnosti) které jednotliví investiční akcionáři drží k okamžiku 31.8.2023 v čase 24:00.

Odůvodnění S ohledem na stávající výše registrovaného základního kapitálu Společnosti, která činí 10,- Kč, kdy v souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změny její formy na akciovou společnost je nutné navýšit základní kapitál společnosti jakožto běžné akciové společnosti ve smyslu ZOK alespoň na úroveň na 2.000.000, – Kč, kdy tato úroveň je minimální výše základního kapitálu, která je pro běžnou akciovou společnost vyžadována dle platných právních předpisů.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a všemi investičními akciemi.

 

VII. URČENÍ LHŮTY PRO VÝMĚNU VŠECH STÁVAJÍCÍCH AKCIÍ ZA NOVÉ KMENOVÉ AKCIE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje, že se určuje lhůta 3 měsíců pro výměnu stávajících zakladatelských a investičních akcií Společnosti za nové kmenové akcie na jméno, přičemž lhůta začíná plynout ode dne 31.8.2023 v čase 00:00 a končí dne 30.11.2023 v čase 24:00.
Odůvodnění V souvislosti s přeměnou stávajících akcií Společnosti na nové kmenové akcie (s ohledem na deregulaci Společnosti) a ve vazbě na předchozí body jednání této valné hromady, je nezbytné stanovit lhůtu pro výměnu stávajících zakladatelských a investičních akcií za nové kmenové akcie, přičemž jako přiměřená se jeví lhůta v délce 3 měsíců.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. ODVOLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A OBHOSPODAŘOVATELE Z FUNKCE A UKONČENÍ SOUVISEJÍCÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE A OBHOSPODAŘOVÁNÍ K 31.8.2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti, resp. jednotlivý akcionáři Společnosti:

(a)           s účinností k 31.8.2023 v čase 24:00 odvolává společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 08608733, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, z funkce individuálního statutárního orgánu a z funkce obhospodařovatele Společnosti;

(b)           schvaluje s účinností k 31.8.2023 v čase 24:00 ukončení smlouvy o výkonu funkce a obhospodařování se společností TILLER investiční společnost a.s.;

(c)           potvrzují, že provedli detailní audit činnosti společnosti TILLER investiční společnost a.s.;

(d)           IČO: 086 087 33, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 („TILLER IS“), jakožto statutárního orgánu a obhospodařovatele Společnosti a v tomto ohledu jí, resp. jim, byly poskytnuty veškeré vyžadované podklady a veškerá součinnost;

(e)           neshledala, resp. neshledali, jakékoliv pochybení ze strany TILLER IS při výkonu jakékoliv její funkce pro Společnost, naopak shledala, resp. shledali, že TILLER IS vykonávala své funkce zcela v souladu s právními předpisy a ve prospěch Společnosti, potažmo akcionářů Společnosti;

(f)            potvrzuje, resp. potvrzují, že nemají jakékoliv nároky, ať již právní nebo jakékoliv jiné, vůči spol. TILLER IS či jakémukoliv zaměstnanci, zmocněnci, členu orgánu nebo jiné osobě vystupující za TILLER IS ve vztahu k výkonu jakékoliv funkce nebo jakékoliv činnosti za nebo ve vztahu ke Společnosti, včetně v důsledku jakéhokoliv právního nebo jiného úkonu nebo kroku;

(g)           sjednává, resp. sjednávají, že v případě, že by i přes uvedené přece jen jakýkoliv nárok existoval nebo by v budoucnu vznikl, takového nároku se tímto Společnost, resp. valná hromada Společnosti, resp. jednotlivý akcionáři Společnosti v plné míře vzdávají a veškeré takové nároky vůči TILLER IS, všem jeho zaměstnancům, zmocněncům, členům orgánu a jiným osobám vystupujícím za TILLER IS v plné míře promíjejí; pro odstranění pochybností toto je činěno, i kdyby k tomu docházelo v následujících 50 letech a bez ohledu na jejich výši až do 20 mld. Kč.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady. Rovněž tak Společnost jakožto nesamosprávný investiční fond je ve smyslu ZISIF obhospodařován investiční společností, která je jediným, statutárním orgánem Společnosti. Vzhledem k deregulaci Společnosti stávající statutární orgán a obhospodařovatel, společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „TILLER IS“), již nebude nadále po deregulaci Společnosti vykonávat svoji funkci.

Dále s ohledem na ukončení funkce spol. TILLER IS jakožto statutárního orgánu a obhospodařovatele Společnosti, je nutné schválit ukončení aktuálně platné smlouvy s TILLER IS o výkonu funkce a obhospodařování uzavřené mezi Společností a společností TILLER IS, a to s účinností k 31.8.2023.

Vzhledem k plánované deregulaci Společnosti a ukončení funkcí spol. TILLER IS, valná hromada, resp. jednotlivý akcionáři Společnosti provedli detailní audit činnosti společnosti TILLER IS, jakožto statutárního orgánu a obhospodařovatele Společnosti. Valné hromadě Společnosti, resp. jednotlivým akcionářům Společnosti byly poskytnuty veškeré vyžadované podklady a veškerá součinnost v tomto ohledu a valné hromada Společnosti, resp. jednotlivý akcionáři Společnosti neshledali jakékoliv pochybení ze strany TILLER IS, naopak jednalo se o příkladný výkon funkce, zcela v souladu s právními předpisy a ve prospěch Společnosti, potažmo akcionářů Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IX. ODVOLÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY Z FUNKCE K 31.8.2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 31.8.2023 v čase 24:00 odvolává všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti z jejich funkce.
Odůvodnění V souladu se ZOK a ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Vzhledem k deregulaci Společnosti stávající členové dozorčí rady Společnosti již nebudou nadále po deregulaci Společnosti vykonávat svoji funkci.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

X. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NOVÉHO ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI K 1.9.2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje, že dosavadní stanovy Společnosti se v plném rozsahu nahrazují novým zněním stanov sepsaným ve formě notářského zápisu, který tvoří přílohu tohoto zápisu, a to s účinností od 1.9.2023 v čase 00:00.
Odůvodnění V souvislosti se záměrem deregulovat Společnost jako investiční fond a tedy přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu ustanovení § 243 a násl. ZOK je nutné přijmout nové znění stanov Společnosti, a to s účinností od 1.9.2023 v čase 00:00.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a všemi investičními akciemi.

 

XI. JMENOVÁNÍ NOVÉHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 1.9.2023 v čase 00:00 jmenuje (i) Ivana Brhela, dat. nar. dat. nar. 4. 6. 1965, bytem Okružná 187/77, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, (ii) Katarína Brhlová, dat. nar. 24. 12. 2000, bytem Kvetná 870/12, 900 42 Dunajská Lužná – Nová Lipnica, Slovenská republika, (iii) Martina Ficel Brhlová, dat. nar. 31. 10. 1995, bytem Sadová 2941/3, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika, (iv) Petra Brhlová, dat. nar. 4. 5. 1991, bytem Kvetná 870/12, 900 42 Dunajská Lužná – Nová Lipnica, Slovenská republika, do funkce člena představenstva Společnosti, přičemž každý člen představenstva zastupuje Společnost samostatně.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady. S ohledem na odvolání stávajícího člena statutárního orgánu k okamžiku deregulace Společnosti by bylo vhodné jmenovat nový statutární orgán.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XII. JMENOVÁNÍ NOVÉHO ČLENA DOZORČÍ RADY

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 1.9.2023 v čase 00:00 je do funkce jediného člena dozorčí rady Společnosti jmenována Katarína Brhlová, dat. nar. 22. 9. 1964, bytem Kvetná 870/12, 900 42 Dunajská Lužná – Nová Lipnica, Slovenská republika.
Odůvodnění V souladu se ZOK a ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. S ohledem na odvolání stávajících členů dozorčí rady k okamžiku deregulace Společnosti by bylo vhodné jmenovat nového člena dozorčí rady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

XIII. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

XIV. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh stanov

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 9. 8. 2023.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 13:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: vjurcova@tillerfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

  • účastnit se valné hromady,
  • hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
  • požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  • uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

  • účastnit se valné hromady,
  • požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  • uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcii náleží jeden hlas.

 

IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost emitovala celkem 10 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 10 hlasů.

Společnost emitovala k Podfondu celkem 626 303 ks investičních akcií A.

 

X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: vjurcova@tillerfunds.cz.

 

XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODST. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. l. této pozvánky.

 

XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODST. 1 ZPKT NALÉZT

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

 

 

Datum podpisu    14.7.2023
TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva

Ing. Dušan Klimeš, MSc., zmocněný zástupce, v. r.