Pozvánka na valnou hromadu fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 046 22 669
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zápis v obchodním rejstříku B 21196 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 22. 3. 2022 od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností k 22. 3. 2022 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

Předmětem navrhované změny stanov Společnosti je úprava principů pro stanovení distribučního poměru.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou akcií, tak i investičními akciemi.

IV. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 22.3.2022 odvolává:

 

a) Bc. Jana Jedličku, dat. nar.: 16. srpna 1967, bytem Jansova 136, 252 28 Černošice, z funkce člena kontrolního orgánu;

 

b) Mgr. Petra Pečenku, Ph.D., MBA, dat. nar. 21. října 1965, bytem Národní 416/37, 110 00 Praha 1 – Staré Město, z funkce člena statutárního orgánu.

 

O každém z těchto návrhů bude hlasováno samostatně.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 3. 2022 volí:

a) Marka Unčovského, dat. nar.: 14. března 1972, bytem Chrudimská 1575/6, 130 00 Praha 3 – Vinohrady;

 

b) Ing. Martina Sekota, dat. nar.: 23. července 1975, bytem Bayerova 390/2, 196 00 Praha 9 – Třeboradice,

 

do funkce členů kontrolního orgánu.

 

O každém z těchto návrhů bude hlasováno samostatně.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena kontrolního orgánu:

 

a) Marka Unčovského, dat. nar.: 14. března 1972, bytem Chrudimská 1575/6, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu;

 

b) Ing. Martina Sekota, dat. nar.: 23. července 1975, bytem Bayerova 390/2, 196 00 Praha 9 – Třeboradice, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.

 

O každém z těchto návrhů bude hlasováno samostatně.

Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VII. ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Návrh usnesení Valná hromada rozhoduje o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti takto:

1.           Důvody a účel navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti:

Důvodem snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři Společnosti. Snížením zapisovaného základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek jejích věřitelů.

2.           Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu:

Zapisovaný základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 1.900.000,- Kč (slovy: Jedenmiliondevětsettisíckorunčeských), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“), vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jejíž návrh bude adresovaný všem vlastníkům zakladatelských akcií, emitovaných Společností.

Po provedeném snížení zapisovaného základního kapitálu bude základní zapisovaný kapitál Společnosti činit 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských).

3.           Specifikace akcií

Na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude příslušným akcionářům Společnosti nabídnuto vzetí z oběhu těchto zakladatelských akcií, emitovaných Společností:

a)           95 kusů zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen „Akcie“).

4.           Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu:

Částka ve výši 1.900.000,- Kč (slovy: Jedenmiliondevětsettisíckorunčeských), tj. částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti, bude použita na úhradu úplaty za Akcie vzaté z oběhu na základě smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu.

5.           Výše úplaty při vzetí Akcií z oběhu na základě smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu:

Akcie budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za Akcie je stanovena takto:

a)           za 1 (slovy: Jeden) kus Akcie bude vyplacena kupní cena ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacettisíckorunčeských).

6.           Lhůta pro předložení Akcií

Akcionář je povinen Akcie, ohledně nichž akceptoval návrh smlouvy o vzetí akcií z oběhu, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení zapisovaného základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení zapisovaného základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení zapisovaného základního kapitálu s těmito Akciemi akcionářská práva a v případě, že tyto Akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.

 

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. b) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně výše zapisovaného základního kapitálu Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

IX. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

X. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh stanov

Pro akcionáře Společnosti jsou stanovy dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 15.3.2022.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 12:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 462 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: pavla.novakova@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

 

 

Datum podpisu    18. 2. 2022
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.