Pozvánka na valnou hromadu fondu PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
IČO 079 43 687
Sídlo Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 24248 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 26.07.2023, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Realitní podfond PREMIOT I (DÁLE TAKÉ JAKO „PODFOND I“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období Podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Mining & Resources, podfond PREMIOT II (DÁLE TAKÉ JAKO „PODFOND II“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Biotechnology, podfond PREMIOT III (DÁLE TAKÉ JAKO „PODFOND III“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III, jakož i stav majetku Podfondu III k poslednímu dni Účetního období Podfondu III. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu III, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI, PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu I, výroční zprávu Podfondu II a výroční zprávu Podfondu III, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období.
Odůvodnění Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IX. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

 

X. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I se ztrátou ve výši 124 528 080,58 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu I se ztrátou ve výši 124 528 080,58 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 19 960 729,50 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 19 960 729,50 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU III ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III se ztrátou ve výši 954 887,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu III za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu III náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu III se ztrátou ve výši 954 887,00 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI, PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost   PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).
Odůvodnění Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

XIV. ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JAKO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ, ZRUŠENÍ PODFONDU I, PODFONDU II A PODFODU III A JEJICH VÝMAZ ZE SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ.

Návrh usnesení 1.    Valná hromada Společnosti schvaluje ke dni 31.7.2023 rozhodnutí o ukončení činnosti investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF a podání návrhu České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle §597 písm. a) ZISIF k datu 31.7.2023.

2.    Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Realitní podfond PREMIOT I, přičemž majetek náležící podfondu Realitní podfond PREMIOT I se stává majetkem Společnosti.

3.    Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II, přičemž majetek náležící podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II se stává majetkem Společnosti.

4.    Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III, přičemž majetek náležící podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III se stává majetkem Společnosti.

5.    Valná hromada dále rozhoduje o podání návrhu České národní bance za účelem výmazu podfondů Realitní podfond PREMIOT I, Mining & Resources, podfond PREMIOT IIBiotechnology, podfond PREMIOT III ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 31.7.2023.

Odůvodnění S ohledem na výsledky hospodaření Společnosti a podfondů Společnosti v uplynulém účetním obdobím, stavem aktiv v majetku fondu Společnosti a podfondů Společnosti s ohledem na aktuální znalecké posudky a očekávané náklady a závazky v období roku 2023, statutární orgán předložil návrh společnosti na ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF a podání návrhu České národní bance za účelem výmazu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF ke dni 31.7.2023.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude pořízen notářský zápis.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, s výkonnostní investiční akcií a prioritní investiční akcií vydanou k Podfondu I, s výkonnostní investiční akcií vydanou k Podfondu II a s výkonnostní investiční akcií vydanou k Podfondu III.

 

XV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI A NAVAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ

 

Návrh usnesení Valná hromada v návaznosti na rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů činí následující rozhodnutí:

 

1.      Valná hromada rozhoduje o odvolání člena představenstva, tj. společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 s účinností k 31.7.2023.

2.      Valná hromada rozhoduje o ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti se společností AVANT investiční společnost, a.s. s účinností k 31.7.2023.

3.      Valná hromada rozhoduje o odvolání členů dozorčí rady Ondreje Spodniaka, dat. nar. 30. dubna 1981, bytem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 a David Jurase, dat. nar. 30. listopadu 1990, bytem K Babě 604/1, Medlánky, 621 00 Brno s účinností k 31.7.2023.

4.      Valná hromada rozhoduje o jmenování člena správní rady Ondreje Spodniaka, dat. nar. 30. dubna 1981, bytem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 s účinností k 1.8.2023.

5.      Valná hromada rozhoduje o s účinností ke dni 1.8.2023, že stávající zakladatelské akcie v počtu 10 kusů kusových zakladatelských akcií Společnosti (dále spolu jen jako „Zakladatelské akcie“) budou nově kmenovými akciemi na jméno. Veškeré tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, a to v celkové výši 10,- Kč.

6.      Valná hromada rozhoduje s účinností ke dni 1.8.2023 o přeměně 1 455 096 kusů stávajících prioritních investičních akcií vydaných k podfondu Realitní podfond PREMIOT I, 143 051 318 kusů stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Realitní podfond PREMIOT I, 53 376 923 kusů stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II a 40 225 kusů stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III (dále spolu jen jako „Investiční akcie“) za kmenové akcie na jméno. Veškeré tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, a to v celkové výši 53 008 120,– Kč. Další třídy investičních akcií nebyly Společností k datu konání valné hromady vydány.

7.      Valná hromada rozhoduje s účinností ke dni 1.8.2023, ve vazbě na rozhodnutí o přeměně Zakladatelských a Investičních akcií na kmenové akcie, o zvýšení základního kapitálu společnosti přeměnou Investičních akcií o částku 53 008 120,– Kč na novou částku 53 008 130,– Kč. Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti (ve výkazu finanční pozice položka s názvem čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup). Zvýšení bude provedeno výměnou stávajících kusových Zakladatelských akcií a Investičních akcií. Výměna Zakladatelských akcií a Investičních akcií se provede dle následujícího pravidla:      

 

                i.        Za jednu kusovou zakladatelskou akcii získá akcionář 1 kus kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 10 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,– Kč (jedna koruna česká);

              ii.        Za jednu kusovou prioritní investiční akcii vydanou k podfondu Realitní podfond PREMIOT I získá akcionář 1,1699990928434 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 1.702.461 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,– Kč (jedna koruna česká);

             iii.        Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcii vydanou k podfondu Realitní podfond PREMIOT I získá akcionář 0,1056999908243 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 15.120.523 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,– Kč (jedna koruna česká);

             iv.        Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcii vydanou k podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II získá akcionář 0,6778998223537 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 36.184.215 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,– Kč (jedna koruna česká).

              v.        Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcii vydanou k podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III získá akcionář 0,0228962088254 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 921 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,– Kč (jedna koruna česká).

             vi.        Jmenovitá hodnota kmenových akcií bude 1,– Kč (jedna koruna česká) za jednu akcii.

 

8.      Valná hromada rozhoduje, že zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 53.008.120 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 1,– Kč (jedna koruna česká). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti, tzn. s každou akcií o jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 53.008.130 hlasů. Akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až 483 ZOKu.

9.      Rozhoduje v návaznosti na předcházející rozhodnutí, že se určuje lhůta 90 (devadesát) dnů pro výměnu stávajících zakladatelských akcií za kmenové akcie na jméno, přičemž lhůta začíná plynout ode dne 1.8.2023.

10.   Valná hromada s účinností k 1.8.2023 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem, které tvoří přílohu pozvánky.

 

Odůvodnění V souvislosti s ukončením činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu bodu XIV programu pozvánky statutární orgán předložil valné hromadě návrh nových stanov Společnosti.

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. V souvislostí se změnou stanov je žádoucí, aby valná hromada rozhodla také o dalších záležitostech za účelem dosažení záměru změnit předmět podnikání Společnost na správu vlastního majetku, jak uvádí návrh usnesení, zejména odvolala stávající členy dozorčí rady a představenstva z funkce ke dni 31.7.2023 a jmenovala nové člena správní rady s účinností k 1.8.2023, nakolik od 1.8.2023 dle návrhu předložených stanov se současná dualistická struktura Společnost mění na monistickou strukturu. Návrhem se dále předkládá ke schválení přeměnu jednotlivých druhů investičních akcií vydaných k jednotlivým podfondům a zakladatelských akcií vydaných k Společnosti za nové kmenové akcie s jmenovitou hodnotou 1,- Kč a zároveň určuje výměnný poměr, který odpovídá hodnotě investičních akcií v souladu s účetní závěrkou vyhotovenou ke dni 31.12.2022, která je auditovaná nezávislým auditorem, tj. společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103716, číslo oprávnění KA ČR 451. V souvislosti s přeměnou investičních akcii a zakladatelských akcii dojde ke zvýšení základného kapitálu společnosti na celkovou výši 53 008 130,– Kč. Výměna akcií se provede do 90 dní od konání valné hromady, která schválí navrhované rozhodnutí.

 

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude pořízen notářský zápis.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, s výkonnostní investiční akcií a prioritní investiční akcií vydanou k Podfondu I, s výkonnostní investiční akcií vydanou k Podfondu II a s výkonnostní investiční akcií vydanou k Podfondu III.

 

XVI. PROJEDNÁNÍ REZIGNACE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A SCHVÁLENÍ DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE

Návrh usnesení Společnost konstatuje, že dne 31.5.2023 obdržela rezignaci člena statutárního orgánu AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 a rozhoduje o schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. s účinností ukončení funkce k 30.9.2023.

 

Odůvodnění Statutární orgán AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 se dne 30.5.2023 vzdal funkce statutárního orgánu ve smyslu čl. VIII., odst. 3 písm. iv) a odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu ze dne 30.4.2021. Nakolik nebylo možné řádně doručit vzdání se funkce statutárního orgánu všem odpovědným osobám z důvodu neaktuálnosti kontaktních údajů navrhuje statutární orgán určit den ukončení funkce dohodou o ukončení smlouvy o výkonu funkce.  

Dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XVII. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

XVIII. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Zprávu o vztazích
  • Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti
  • Účetní závěrku Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za Účetní období

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondů. Společnost uveřejní na stejných internetových stránkách také návrh nového znění stanov.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 19.07.2023.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: michaela.kopecka@avantfunds.cz

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

 

Datum podpisu    13.06.2023
AVANT investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman

zmocněný zástupce, v. r.