Pozvánka na valnou hromadu fondu Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Představenstvo společnosti

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380 (dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 24.6.2020, od 10:00 hodin

na adrese

Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1

s tímto pořadem jednání: 

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:       Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Odůvodnění:       Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Podfond Pro arte (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Odůvodnění:       Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:       Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Představenstvo Společnosti předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:       Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2019 do 31.12.2019, se ztrátou ve výši 69.193 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Odůvodnění:       Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019, se ztrátou ve výši 69.193 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.1.2019 do 31.12.2019, se ziskem ve výši 5.208.998 Kč, na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:       Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019, se ziskem ve výši 5.208.998 Kč, převést na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako administrátora Společnosti a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 9.6.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na svých internetových stránkách a internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
 • Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

 

V Praze dne 22.5.2020

Robert Mečkovský v. r., člen představenstva

Pavel Chalupa v. r., člen představenstva