Pozvánka na valnou hromadu fondu TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.

jednající na účet podfondu Podfond TREBITSCH II

IČO 078 21 158
Sídlo Na příkopě 988/31, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 24130 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 22. 12. 2021, od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. UKONČENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 22.12.2021 schvaluje ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti se společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. ODVOLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (PŘEDSTAVENSTVA) Z FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 22.12.2021 odvolává společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, z funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. ODVOLÁNÍ ČLENŮ KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností k 22. 12. 2021 odvolává:

–        Davida Kratochvíla, dat. nar.: 16. 12. 1974, bytem Okružní 584, 252 16 Nučice,

–        Ondřeje Chládka, dat. nar.: 2. 3. 1986, bytem Jungmannova 103/7, 674 01 Třebíč a 

–        Vojtěcha Mašteru, dat. nar.: 8. 7. 1958, bytem M. Majerová 720/25, 674 01 Třebíč

z funkce členů kontrolního orgánu Společnosti.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. JMENOVÁNÍ ČLENŮ KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 12. 2021 jmenuje:

–        Vojtěcha Mašteru, nar. 8.7.1958, nar. M. Majerové 720/25, Nové Dvory, 674 01 Třebíč a 

–        Antonína Bartuška, nar. 25.3.1961, bytem Lipník 37, 675 52 Lipník,

do funkce člena kontrolního orgánu.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VII. JMENOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 12. 2021 jmenuje:

–        Ondřeje Chládka, nar. 2.3.1986, bytem Jungmannova 103/7, Jejkov, 674 01 Třebíč a 

–        Pavla Iványi, nar. 3.5.1963, bytem Kobylín 463/20, Soběšice, 644 00 Brno,

do funkce statutárního orgánu (členů představenstva) společnosti

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností od 22. 12. 2021 rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

Valná hromada v souladu se záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK (tj. ukončit činnost investičního fondu) rozhoduje o přijetí nových stanov společnosti, které s účinností ode dne 22.12.2021 nahrazují stanovy Společnosti ze dne 6.1.2021 sepsané ve formě notářského zápisu jménem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, pod sp. značkou NZ 4/2021.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IX. VÝMAZ SPOLEČNOSTI ZE SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ VEDENÝCH ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje podání žádosti k České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností fondů dle § 597 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, a to s účinností k datu 22. 12. 2021.
Odůvodnění Valná hromada v souvislosti s přijetím nových Stanov společnosti a záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK (tj. ukončit činnost investičního fondu), schvaluje podání žádosti k České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností fondů dle § 597 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, a to s účinností k datu 22.12.2021.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

X. ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ STÁVAJÍCÍHO DRUHU ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ a stávajícího druhu investičních AKCIÍ na kmenové akcie na jméno a o zrušení podfondu Společnosti „Podfond trebitsch II“, vše S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 22.12.2021

Návrh usnesení Valná hromada rozhoduje o přeměně 100 000 ks zakladatelských akcií za kmenové akcie na jméno. Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení podfondu Podfond TREBITSCH II a o přeměně 31 270 264 ks stávajících výkonnostních investičních akcií za kmenové akcie na jméno. Všechny tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, který bude v celkové výši 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých). Majetek náležející podfondu se stává majetkem společnosti. Vše s účinností ode dne 22. 12. 2021.

 

Odůvodnění Valná hromada v souvislosti s přijetím nových Stanov společnosti a záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK (tj. ukončit činnost investičního fondu), rozhoduje o zrušení podfondu Podfond TREBITSCH II a o přeměně 31 270 264 ks stávajících výkonnostních investičních akcií za kmenové akcie na jméno. Všechny tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, který bude v celkové výši 2 000 000, – Kč (dva miliony korun českých). Majetek náležející podfondu se stává majetkem společnosti, vše s účinností ode dne 22. 12. 2021 a to podle následujícího pravidla: 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží akcionář za každý 1 ks zakladatelské akcie, 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží akcionář za každý 1 ks výkonnostní investiční akcie.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XI. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 22.12.2021

Návrh usnesení Valná hromada rozhoduje s účinností ode dne 22. 12. 2021 o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) o celkovou částku 1 900 000,- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých) a to přeměnou zakladatelských a výkonnostních investičních akcií, a to na novou výši základního kapitálu ve výši 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých), zvýšení bude provedenou výměnou stávajících:

–        Zakladatelských akcií, a to podle následujícího pravidla: 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží za každý 1 ks zakladatelské akcie,

–        – výkonnostních investičních akcií, a to podle následujícího pravidla: 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží za každý 1 ks výkonnostních investičních akcií.

 

Odůvodnění Valná hromada v souvislosti s přijetím nových Stanov společnosti a záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK (tj. ukončit činnost investičního fondu), rozhoduje s účinností ode dne 22.12.2021 o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) o celkovou částku 1 900 000,- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých) a to přeměnou zakladatelských a výkonnostních investičních akcií, a to na novou výši základního kapitálu ve výši 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých), zvýšení bude provedenou výměnou stávajících:

–        Zakladatelských akcií, a to podle následujícího pravidla: 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží za každý 1 ks zakladatelské akcie,

–        – výkonnostních investičních akcií, a to podle následujícího pravidla: 1 kmenovou akcii v hodnotě 0,0638 Kč obdrží za každý 1 ks výkonnostních investičních akcií.

Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 100 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,0638 Kč. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti, tzn. s každou akcií o hodnotě 0,0638 Kč je spojen 1 hlas při hlasování na valné hromadě, celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 31 270 264 hlasů. Akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 450 až 483 ZOK. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XII. ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ LHŮTY K VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍHO DRUHU ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ A INVESTIČNÍCH AKCIÍ ZA KMENOVÉ AKCIE

Návrh usnesení Valná hromada rozhoduje o tom, že se určuje lhůta pro výměnu stávajících zakladatelských akcií a výkonnostních investičních akcií za kmenové akcie na jméno, a to 90 (devadesát) dnů.
Odůvodnění Valná hromada v souvislosti s přijetím nových Stanov společnosti a záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK (tj. ukončit činnost investičního fondu), a v souvislosti s rozhodnutím o přeměně stávajícího druhu zakladatelských akcií a stávajícího druhu investičních akcií na kmenové akcie na jméno a rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu následující návrh na stanovení lhůty k výměně, stávajících zakladatelských akcií a výkonnostních investičních akcií za kmenové akcie na jméno, a to do 90 dnů ode dnešního rozhodnutí.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

XIII. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

XIV. ZÁVĚR

 

 

Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh nového znění stanov Společnosti

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 15. 12. 2021.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 12:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: miroslav.svab@avantfunds.cz, darina.haklova@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

 

 

Datum podpisu   22. 11. 2021
AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Mgr. Robert Robek,

zmocněný zástupce v. r.