Pozvánka na valnou hromadu fondu Good Value Investments SICAV, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti
Good Value Investments SICAV, a.s., se sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 024 31 491, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7082 (dále jen „Společnost“);
svolává ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. dubna 2021 v 10:00 hodin v sídle notáře JUDr. Lubomíra Miky, se sídlem v Brně, na ulici Dvořákova 10.

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Projednání schválení sloučení podfondů GVI-1 a GVI-2 Společnosti a dokumentů týkajících se tohoto sloučení.
3. Projednání rozhodnutí o změně druhu akcií Společnosti.
4. Projednání rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
5. Závěr.

Návrh usnesení bodu 2 pořadu valné hromady:
I. Valná hromada Společnosti bere na vědomí rozhodnutí představenstva Společnosti o fúzi podfondů Společnosti GVI-1 a GVI-2, a to fúzi sloučením, v níž Podfond GVI-2 zanikne a jmění Podfondu GVI-2 se bude z účetního hlediska považovat za jmění Podfondu GVI-1 (dále jen „Fúze“).
II. Valná hromada Společnosti se seznámila s projektem Fúze, který je přiložen k tomuto zápisu (dále jen „Projekt přeměny“), a současně bere na vědomí veškeré transakce, navazující kroky a právní jednání výše uvedeným Projektem přeměny předvídané.
III. Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s Fúzí a schvaluje Projekt přeměny ve smyslu čl. 43.5 stanov Společnosti, zároveň schvaluje dojednání a uzavření jakékoliv dohody, smlouvy, dodatku, dokumentu, protokolu, potvrzení či podání jakož i učinění jakéhokoliv právního jednání a právních úkonů týkajících se či souvisejících s Fúzí a Projektem přeměny.

Návrh usnesení bodu 3 pořadu valné hromady:
Valná hromada Společnosti v návaznosti na schválení Projektu přeměny rozhoduje s účinností ke dni 1. května 2021 o změně druhu investičních akcií Společnosti, a to tak, že investiční akcie vydané k Podfondu GVI-2 („Dosavadní investiční akcie GVI-2“) se mění na investiční akcie vydané k Podfondu GVI-1. Dosavadní investiční akcie GVI-2 nahrazené hromadnými akciemi budou ze strany akcionářů odevzdány Společnosti, která je vymění za nové hromadné akcie nahrazující investiční akcie vydané k Podfondu GVI-1 v souladu s Projektem přeměny.

Návrh usnesení bodu 4 pořadu valné hromady:
Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že s účinností ke dni 1. května 2021 se celé znění stanov Společnosti nahrazuje tímto novým zněním: (následovat bude znění, které tvoří přílohu č. 1 Projektu přeměny).

Odůvodnění: Důvod pro návrh přijetí shora uvedených usnesení je schválení potřebných kroků k realizaci sloučení podfondů Společnosti, jak je blíže vymezeno v Projektu přeměny.

Upozornění: Ve smyslu čl. 31.6 stanov Společnosti, má akcionář právo nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov. Společnost umožní nahlédnutí do návrhu změn stanov ve svém sídle ve lhůtě 30 dní od uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu.

Přílohy:
Příloha č. (1) Projekt přeměny

Určení: představenstvo Společnosti určuje RNDr. Annu Kokolusovou jako osobou určenou ve smyslu ustanovení § 413 odst. 3 ZOK vystupovat jako zástupce svolavatele na svolávané valné hromadě a ověřit správnost listiny přítomných svým podpisem.

V Brně dne 29. 3. 2021

Podpis: ____________________________
Jméno: RNDr. Anna Kokolusová
Funkce: předsedkyně představenstva