Pozvánka na valnou hromadu společnosti Byty Řečkovice uzavřený investiční fond, a.s.

                                                            Představenstvo společnosti Byty Řečkovice uzavřený investiční fond, a.s. 

IČ: 243 04 271, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18220 (dále jen „společnost“), svolává 

valnou hromadu 

která se bude konat dne 30.9.2014, od 10:00 hodin

na adrese

Praha 8 – Karlín, ROHAN BUSINESS CENTER, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení
  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti, které bylo přijato rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 30.6.2014, kdy stanoví novou lhůtu pro zrušení rezervního fondu z 30.9.2014 na 30.11.2014.

  1. Závěr

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a  současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Každý akcionář má právo seznámit se zdarma s návrhem stanov společnosti, jejichž změna je na pořadu jednání řádné valné hromady, v sídle společnosti, kde je k dispozici k nahlédnutí.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s.  bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V Praze dne 29.8.2014                                    

 

Pavel Doležal – pověřený zmocněnec představenstva společnosti