Pozvánka na valnou hromadu společnosti Českomoravský fond SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma Českomoravský fond SICAV, a.s.
IČO 06409768
Sídlo Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00
Zápis v obchodním rejstříku B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 28.03.2024, od 14:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

 

A. Pořad jednání

I.ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI ČÍSLO 1 – v souvislosti s prodloužením doby přednostního růstu hodnoty Investičních akcií A a Investičních akcií B vydaných k Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA (dále jen „Podfond II“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 1.4.2024 rozhoduje o přijetí změny části stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem. Konkrétně se jedná o změnu čl. 19.5 písm. a) stanov, které nově zní:

„Kladná Změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí:

•              přednostně do růstu hodnoty IAA a IAB až do výše jejich zhodnocení odpovídající 5 % p.a. Přitom v období 1.7.2023 – 31.12.2024 až do výše 7 % p.a.;

•              zbývající kladná výkonnost portfolia do 7,8 % p.a. je alokována do růstu hodnoty IAA, IAB a IAZ v tomto poměru: třídy IAA a IAB dohromady 50 % zbývajícího absolutního výnosu a IAZ zbývajících 50 % výnosu; přitom těchto 50 % připadajících na IAA a IAB bude mezi IAA a IAB rozděleno proporcionálně v poměru jejich upraveného fondového kapitálu;

•              veškerá další kladná výkonnost portfolia nad 7,8 % p.a. je alokována do růstu hodnoty IAA, IAB a IAZ v tomto poměru: třídy IAA a IAB dohromady 50 % zbývajícího absolutního výnosu a IAZ zbývajících 50 % výnosu; přitom těchto 50 % připadajících na IAA a IAB bude mezi IAA a IAB rozděleno proporcionálně v poměru jejich upraveného fondového kapitálu, ovšem s tím, že na IAB se přidělí jen 20 % tohoto přídělu a zbývajících 80 % se přidělí na IAZ.“

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Důvodem pro navrhovanou změnu stanov Společnosti je prodloužení doby přednostního růstu u IAA z původního data 30.6.2024 na 31.12.2024 a související úprava distribučního mechanismu Podfondu II, jakož i systematické rozřazení úpravy hospodářského roku Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a s Investiční akcií A vydanou k Podfondu II a Investiční akcií Z vydanou k Podfondu II a bylo by spojeno s Investiční akcií B, která však nebyla dosud emitována..

IV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI ČÍSLO 2 – v souvislosti se úpravou distribučního mechanismu podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS (dále jen „Podfond I“)

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti s účinností od 1.4.2024 rozhoduje o přijetí změny části stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem. Konkrétně se jedná o změnu odst. 19.3 stanov, který nově zní:

„Distribuční poměr pro Podfond 1

a)            Kladná Změna hodnoty portfolia (zisk) bude alokována v tomto pořadí:

•              nejdříve do hodnoty PIA až do výše jejich zhodnocení 7,8 % p.a.

•              poté do hodnoty PRIA až do výše jejich zhodnocení 5,0 % p.a.

•              dále se zisk náležející na PRIA a VIA do 7,8 % p.a. se rozdělí mezi PRIA a VIA v pevném poměru 50 % : 50 %. Přitom z tohoto zisku VIA se do IAB přesune zisk, který by odpovídal zisku náležejícímu na fondový kapitál IAA do výše 5 % p.a., ovšem jen do takové úrovně, aby výše fondového kapitálu IAB dosahovala maximální výše 5 % fondového kapitálu IAA

•              potom se přidělí zisk na IAA do výše 5 % p.a., zároveň minimálně 0,42 % měsíčně (v případě potřeby redistribucí z IAB).

•              poté se zisk náležející na IAA ve výši 5 – 7,8 % p.a. rozdělí mezi IAA a VIA v pevném poměru 50 % : 50 %.

•              zbývající zisk (nad 7,8 % p.a. celého podfondu) se rozdělí v pevných poměrech (bez ohledu na výši FK jednotlivých tříd IA) takto: 20 % na PIA, 10 % PRIA a 50 % VIA

•              ze zbývajících 20 % zisku (nad 7,8 % p.a. celého podfondu) náleží na IAA zisk dle poměru fondového kapitálu IAA k součtu fondového kapitálu tříd PIA, PRIA a IAA. Zbytek se alokuje na VIA. Přitom platí, že v období 1.4. – 30.9.2024 se celých zbývajících 20 % zisku (nad 7,8 % p.a. celého podfondu) alokuje výhradně na IAA.

 

b)            V případě, že v důsledku záporné Změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné Změny hodnoty portfolia růst hodnoty PRIA nedosahuje výše odpovídající 5,0 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PRIA částka zajišťující v Rozhodném období růst hodnoty PRIA v této uvedené výši;

c)            Dále v případě, že v důsledku záporné Změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné Změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 7,8 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v Rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši; Přitom v případě, že by kapitál VIA nestačil na dorovnání výnosu PIA (7,8 % p.a.) i PRIA (5,0 % p.a.) zároveň, tak přednostně se dorovná výnos PIA až do 7,8 % p.a. a až následně PRIA až do 5,0 % p.a.;

d)            Záporná Změna hodnoty portfolia bude alokována do poklesu hodnoty jednotlivých tříd IA v tomto pořadí:

•              nejdříve na VIA (až do úplného vyčerpání fondového kapitálu této třídy)

•              poté na IAB (až do úplného vyčerpání fondového kapitálu této třídy)

•              dále na IAA (až do úplného vyčerpání fondového kapitálu této třídy)

•              potom na PRIA (až do úplného vyčerpání fondového kapitálu této třídy)

•              zbývající ztráta na PIA

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Důvodem pro navrhovanou změnu stanov Společnosti je dočasná úprava bodu 19.3 článku a) odst. 7.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a s Investiční akcií A vydanou k Podfondu I a Výkonností investiční akcií vydanou k Podfondu I.

 

V. ZMĚNA STATUTU PODFONDU I

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje nový návrh úplného znění statutu Podfondu I (dále jen „statut I“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění Předkládaná změna statutu I koresponduje s úpravou textace v článku 19.3. stanov společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Investiční akcií A vydanou k Podfondu I a Výkonností investiční akcií vydanou k Podfondu I.

VI. ZMĚNA STATUTU PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje nový návrh úplného znění statutu Podfondu II (dále jen „statut II“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění Předkládaná změna statutu II koresponduje s úpravou distribučního mechanismu ve stanovách Společnosti, tedy prodloužení doby přednostního růstu u IAA z původního data 30.6.2024 na 31.12.2024.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Investiční akcií A vydanou k Podfondu II a Investiční akcií Z vydanou k Podfondu II a bylo by spojeno s Investiční akcií B, která však nebyla dosud emitována.

 

VII. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

VIII. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh stanov

Pro akcionáře Společnosti jsou stanovy a statuty Podfondu I a Podfondu II dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21.03.2024

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 13:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 462 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: daniel.drinka@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

 

 

Datum podpisu    13.03.2024
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.