Pozvánka na valnou hromadu společnosti CREDITAS ASSETS SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
IČO 097 83 261
Sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

Dne 8.11.2023, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00.

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU CREDITAS GREEN, PODFOND SICAV (DÁLE JEN „PODFOND II) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 5.1.2022 DO 31.3.2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II“)

 

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.
Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. IČO: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha (dále jen „Auditor“).

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Podfondu II za Účetní období Podfondu II ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Podfondu II. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Podfondu II a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Podfondu II za příslušné účetní období.
Odůvodnění Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Podfondu II za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Podfondu II za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU PODFONDU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 385 900 750,23 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.

 

Odůvodnění Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 385 900 750,23Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU I A PODFONDU II PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu I a Podfondu II pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103716 (dále jen „Auditorská společnost“).
Odůvodnění Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu I a Podfondu II. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti, Podfondu I a Podfondu II za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O VÝPLATĚ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU PŘIPADAJÍCÍHO NA TŘÍDU HEDGING INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU II

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti ve smyslu čl. 17.7 stanov Společnosti schvaluje výplatu zálohy na podílu na zisku připadajícího na třídu Hedging investičních akcií Podfondu II (dále také jen „HIA“) v rozsahu dle rozhodnutí představenstvaSpolečnosti ze dne 19. října 2023.

 

 

Odůvodnění V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty.

Podíl na zisku je určen poměrem investorova podílu na investičním fondovém kapitálu připadajícím na jednotlivé třídy investičních akcií k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu určeném těmito stanovami.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložené rozhodnutí schválila.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Premium investiční akcií vydanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydanou k Podfondu II.

 

IX. PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO STATUSU A VÝHLEDŮ INVESTIC VE VELKÉ BRITÁNII

 

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti ve smyslu čl. 11.4. statutu Podfondu II projednala výhled na investiční vývoj týkající se majetkových účastí Podfondu II ve Velké Británii.
Odůvodnění V rámci informování o záležitostech týkajících se majetkových účastí Společnosti ve Velké Británii je vhodné, aby představenstvo informovalo akcionáře Podfondu II o aktuálním stavu a výhledech do budoucna, včetně případných příležitostí a transakcí Podfondu II na relevantních trzích ve Velké Británii. Pokud to bude vyžadovat statut Podfondu II či stanovy Společnosti, představenstvo zváží obstarání souhlasu relevantních orgánů společnosti k provedení konkrétních opatření a právních jednání.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Premium investiční akcií vydanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydanou k Podfondu II.

 

 

X. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

XI. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II

Výše uvedený dokument je součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu I a Podfondu II.

Pro akcionáře Společnosti je tento dokument dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 1. 11. 2023

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: katerina.padourova@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

 

 

 

Datum podpisu    24.10.2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva JUDr. Petr Krátký zmocněný zástupce, v. r.