Pozvánka na valnou hromadu společnosti Dimension investiční fond SICAV a.s

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma Dimension investiční fond SICAV a.s.
IČO 057 75 787
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 22201 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 14. 12. 2022, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) ZOK s okamžitou účinností rozhoduje o zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti takto:

 

Zapisovaný základní kapitál Společnosti ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) se zvýší o částku 90,- Kč (slovy: devadesát korun českých), a to úpisem 90 kusů nových zakladatelských akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,– Kč (jedna koruna česká) za 1 ks akcie (dále jen „Nové akcie“).

Upisovat lze pouze celé akcie. Nové akcie jsou kusovými listinnými akcemi ve formě na řad, tj. akcie na jméno, v listinné podobě. Upisovat akcie nad navrhovanou částku se nepřipouští. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu se provádí úpisem Nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Emisní kurz každé Nové akcie Společnosti je 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).

Zapisovaný základní kapitál Společnosti je nově rozvržen na 100 kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu. Celková výše zapisovaného základního kapitálu po jeho zvýšení činí 100,-Kč (slovy: sto korun českých).

Nové akcie budou upsány za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za následujících podmínek:

Akcionáři vlastnící zakladatelské akcie mají v souladu se zněním stanov Společnosti a ustanovení § 161 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v poměru účetní hodnoty svých zakladatelských akcií k zapisovanému základnímu kapitálu.

Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní kusovou zakladatelskou akcii je možno upsat 9 kusů nových zakladatelských akcií.

V souladu s ustanovením § 161 ZISIF má vlastník zakladatelských akcií přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář.

Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Akcionáři mohou své přednostní právo upsat uplatnit na této valné hromadě a následně po dobu 2 (dvou) týdnů od jejího konání. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9.00 do 15.00 hod.

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.: 123-7776380217/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

Nové akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva upsat v rozsahu podílu vlastníka zakladatelských akcií či přednostního práva upsat i ty zakladatelské akcie, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, budou upsány dohodou akcionářů ve smyslu ustanovení § 491 ZOK.

Přednostního práva se lze vzdát i před rozhodnutím o zvýšení zapisovaného základního kapitálu písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na této valné hromadě. Prohlášení o vzdání se přednostního práva se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. b) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně výše zapisovaného základního kapitálu Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností k 14. 12. 2022 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

Předmětem navrhované změny stanov Společnosti je zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

V. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

VI. ZÁVĚR

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

  • Návrh nového úplného znění stanov Společnosti

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 7. 12. 2022.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: darina.marusinova@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

 

Datum podpisu    29. 11. 2022
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r.