Pozvánka na valnou hromadu společnosti DOMOPLAN SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma DOMOPLAN SICAV, a.s.
IČO 056 70 047
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 Praha
Zápis v obchodním rejstříku 24494 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 16. 4. 2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Šumavská 524/31, 602 00 Brno

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností k 1. 5. 2024 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

Ke změně stanov dochází z důvodu implementace nové třídy investičních akcií a to – prémiových investičních akcií.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

VI. ZÁVĚR

 

 

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost uveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:

 • Návrh stanov

Pro akcionáře Společnosti jsou stanovy dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

 

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 462 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

 

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: darina.haklova@avantfunds.cz.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

 

Datum podpisu    14. 3. 2024
 

AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Mgr. Ing. ZDENĚK HAUZER, zmocněný zástupce, v. r.

Plná moc

 

Jméno/Obchodní firma  
Dat. nar./IČO  
Bytem/Sídlo  
Zápis v obchodním rejstříku  
Zastoupený  

(dále jen „Zmocnitel“)

 

jako akcionář společnosti:

Obchodní firma DOMOPLAN SICAV, a.s.
IČO 056 70 047
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

zmocňuje tímto

 

Jméno/Obchodní firma  
Dat. nar./IČO  
Bytem/Sídlo  
Zápis v obchodním rejstříku  
Zastoupený  

(dále jen „Zmocněnec“)

 

aby:

 • v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
  • datum a čas konání valné hromady: 4. 2024, 10:00 hod.
  • místo konání valné hromady: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

(dále jen „Valná hromada“)

 • za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimiž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
 • vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

 

 

 

 

 

 

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady.

Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

 

Datum podpisu    …………………………………………
……………………………………………………………..

………………………….

………………………….

………………………….

(úředně ověřený podpis)

 

 

Výše uvedené zmocnění přijímám.

 

Datum podpisu    …………………………………………
……………………………………………………………..

………………………….

………………………….

………………………….

Smlouva o výkonu funkce

individuálního statutárního orgánu

ve smyslu § 9 ve spojení s § 276 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „Smlouva“)

DOMOPLAN SICAV, a.s.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 056 70 047

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24494

zastoupená individuálním statutárním orgánem, členem představenstva, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078, kterou zastupuje Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce

(dále jen „Fond“)

 

a

 

AVANT investiční společnost, a.s.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078

IČO: 275 90 241

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11040

zastoupená předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Bezděkem, M.A.

(dále jen „Investiční společnost“ a společně s Fondem jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jen „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

 1. Investiční společnost je společností, která má podnikatelské oprávnění k obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a provádění jejich administrace ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) a b) ZISIF.
 2. Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF, který nemá povolení k činnosti samosprávného investičního fondu dle § 12 ZISIF.
 3. V souladu s § 9 odst. 1 ZISIF je investiční fond s právní osobností, jehož individuálním statutárním orgánem je osoba s oprávněním obhospodařovat a provádět administraci tohoto investičního fondu, oprávněn se obhospodařovat a provádět svou administraci prostřednictvím této osoby.
 4. Rozhodnutím valné hromady Fondu byla Investiční společnost jmenována do funkce individuálního statutárního orgánu Fondu, přičemž Investiční společnost svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijala. Jmenováním do funkce individuálního statutárního orgánu byl mezi Fondem a Investiční společností založen závazkový vztah, který se řídí touto Smlouvou, stanovami Fondu, jeho statutem a dále všeobecně závaznými právními předpisy, zejm. ustanoveními ZISIF, ZOK a OZ.
 5. Pokud je Fond v souladu se svými stanovami oprávněn vytvářet podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu, rozumí se dále v této Smlouvě výrazem Fond též podfond vytvořený Fondem, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

Předmět Smlouvy

 1. Předmětem této Smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi Fondem a Investiční společností jako individuálním statutárním orgánem Fondu, včetně úpravy obhospodařování a administrace Fondu.
 2. Investiční společnost prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu, zejména ve smyslu příslušných ustanovení ZOK. Investiční společnost se zavazuje dodržovat při výkonu funkce příslušné právní předpisy České republiky a přímo použitelné právní předpisy Evropské unie, jakož i normy a akty vydané Fondem, zejména stanovy Fondu, statut Fondu a usnesení valné hromady.
 3. Investiční společnost je povinna svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy Fondu, které jsou nebo z povahy věci musí být Investiční společnosti známé. Investiční společnost se zavazuje vykonávat svou funkci s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou, řádně a obezřetně. Investiční společnost se současně zavazuje jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě.
 4. Investiční společnost je povinna vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení Fondu, a proto je oprávněna činit na vlastní účet i na účet Fondu vše, co do obchodního vedení Fondu spadá, přitom je vázána usneseními schválenými v kompetenci valné hromady a kontrolního orgánu Fondu, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu.
 5. Investiční společnost se zavazuje pro Fond zajistit výkon následujících činností:
  1. obhospodařování majetku Fondu dle § 5 ZISIF, které zahrnuje:
   • správu majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu, a
   • řízení rizik spojených s tímto investováním,
  2. administrace Fondu dle § 38 ZISIF, která zahrnuje:
   • vedení účetnictví,
   • poskytování právních služeb, týkajících se fungování Fondu jako regulovaného subjektu (zejm. tvorba stanov, statutu, základní korporátní dokumentace apod.),
   • compliance a vnitřní audit,
   • vyřizování stížností a reklamací investorů,
   • oceňování jeho majetku a dluhů,
   • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného Fondem,
   • zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
   • vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
   • rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu,
   • zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
   • vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy Fondu,
   • vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací Fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn,
   • vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
   • uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům, obmyšleným nebo společníkům Fondu a jiným osobám,
   • oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
   • výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, například
    1. výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má Fond majetkovou účast,
    2. poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má Fond a/ majetkovou účast, a
    3. údržba jednotlivé věci v majetku Fondu,
   • rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,
   • vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
   • vykonávání nebo obstarávání
    1. úschovy cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
    2. nabízení investic do Fondu,
   • další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech (a) až (s).
  3. Délka funkčního období Investiční společnosti jako individuálního statutárního orgánu Fondu se sjednává na dobu 10 (deseti) let.

Svěření výkonu funkce jiné osobě

 1. Investiční společnost je oprávněna nechat se zastoupit pouze při jednotlivém právním jednání za podmínek § 1401 OZ.
 2. Investiční společnost zmocní bez zbytečného odkladu fyzickou osobu, aby ji ve funkci individuálního statutárního orgánu zastupovala. Je-li činnost zmocněného zástupce vykonávána členem statutárního orgánu Investiční společnosti, není zmocněnému zástupci vyplácena odměna za výkon činnosti zmocněného zástupce na účet Fondu. Je-li činnost zmocněného zástupce vykonávána jinou osobou, je zmocněnému zástupci vyplácena odměna za výkon činnosti zmocněného zástupce na účet Fondu a takto vyplácená odměna není součástí odměny podle této Smlouvy.
 3. Investiční společnost se zavazuje zajistit, že zmocněný zástupce dle předchozího odstavce bude splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 ZISIF a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li zmocněný zástupce splňovat tyto podmínky, je Investiční společnost povinna zmocnit jinou fyzickou osobu, která všechny podmínky splňuje, aby ji v orgánu zastupovala, bez zbytečného odkladu, a nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce zajistit její zápis do obchodního rejstříku.
 4. Smluvní strany se dohodly, že na zmocněného zástupce dle čl. III. odst. 2. této Smlouvy se přiměřeně použije čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.
 5. Investiční společnost je oprávněna pověřit výkonem jakékoliv jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace Fondu, jinou osobu (delegace) za podmínek stanovených právními předpisy a statutem Fondu. Investiční společnost současně zajistí, že tato jiná osoba může pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti dalšího jen s předchozím písemným souhlasem Investiční společnosti, a to po splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy a statutem Fondu (subdelegace). Fond bere na vědomí, že v takovém případě je Investiční společnost oprávněna s osobou pověřenou dle tohoto odstavce sjednat úplatu za výkon její činnosti nad rámec úplaty uvedené v této Smlouvě, pouze však za podmínky předchozího schválení takového ujednání všemi akcionáři vlastnícími zakladatelské akcie Fondu.

Zákaz konkurence a střet zájmů

 1. Na činnost, kterou Investiční společnost vykonává pro jiné subjekty (investiční fondy) v souladu se svým podnikatelským oprávněním získaným na základě povolení České národní banky, se nevztahují ustanovení právních předpisů, zejména ZOK a OZ, o zákazu konkurence.
 2. Ve věci střetu zájmů uplatňuje Investiční společnost příslušné postupy v souladu se svými vnitřními předpisy a obecnou právní úpravou.
 3. Dozví-li se Investiční společnost, že může při výkonu její funkce dojít ke střetu jejího zájmu se zájmem Fondu, je povinna o tom bez zbytečného odkladu informovat kontrolní orgán Fondu a dále nejvyšší orgán Fondu. Stejně je povinna postupovat, pokud hrozí střet zájmu osob Investiční společnosti, resp. jejímu zástupci jako právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

 1. Investiční společnost prohlašuje, že si je vědoma a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ.
 2. Investiční společnost nesmí v době trvání právního vztahu dle této Smlouvy či kdykoli po jeho skončení sama či prostřednictvím třetí osoby:
  1. zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství Fondu či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu k Fondu, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele, bez souhlasu Fondu či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká a/nebo
  2. neoprávněně použít údaje tvořící obchodní tajemství Fondu či třetí osoby, která je ve vztahu k Fondu, ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby.
 3. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy, která může současně zakládat trestně právní odpovědnost.
 4. Investiční společnost je povinna s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící Fondu je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinna zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství chráněny.
 5. Investiční společnost je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu dle této Smlouvy a v době výkonu funkce statutárního orgánu, a to po dobu trvání této Smlouvy, jakož i po skončení trvání této Smlouvy.
 6. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství ve smyslu odst. 1. až 5. platí pro Fond ve vztahu k obchodnímu tajemství Investiční společnosti přiměřeně.

Další povinnosti Investiční společnosti

 1. Investiční společnost odpovídá za újmu, kterou způsobila Fondu porušením povinností při výkonu funkce vyplývajících pro ni z obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy.
 2. Investiční společnost nezodpovídá za řádné plnění povinností dle této Smlouvy v případě, že jí nejsou ze strany Fondu poskytnuty veškeré a komplexní podklady a informace nezbytné k řádnému plnění povinností.
 3. Investiční společnost se zavazuje zajistit pro Fond služby depozitáře. Investiční společnost je povinna sdělovat depozitáři Fondu skutečnosti významné pro jeho činnost, o nichž se dozví, a předávat mu v této souvislosti potřebné doklady a vést o tom záznamy.
 4. Investiční společnost je povinna oznámit České národní bance každou změnu, která může významně ovlivnit hodnotu investiční akcie nebo jiného podílu na Fondu, jehož aktuální hodnotu vypočítává.
 5. Investiční společnost je povinna vydat a aktualizovat statut Fondu, poskytnout statut Fondu České národní bance a oznámit jí každou jeho změnu.
 6. Investiční společnost je povinna informovat nejvyšší orgán Fondu o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Investiční společnosti vykonávat její funkci, jakož i vykonávat obhospodařování a administraci Fondu, stejně jako o všech dalších podstatných skutečnostech, např. o změně v osobách majících na Investiční společnosti kvalifikovanou účast, o změnách vedoucích osob Investiční společnosti či jiných podstatných změnách na straně Investiční společnosti.

Odměna za výkon funkce

 1. Úplata Investiční společnosti za výkon činnosti obhospodařování majetku (asset management fee) Fondu je hrazena z majetku Fondu souvisejícího s investiční činností a činí:
 1. 0,06 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu do částky 2.000.000.000, – Kč (včetně),
 2. 0,05 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu, který přesahuje částku 2.000.000.000, – Kč a nepřesahuje částku 2.500.000.000, – Kč a
 3. 0,02 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu přesahující částku 2.500.000.000, – Kč,

 

přičemž se úplata hradí měsíčně, a to za každý započatý měsíc dle objemu majetku Fondu k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který se úplata hradí.

 

 1. Úplata Investiční společnosti za administraci Fondu je hrazena z majetku Fondu souvisejícího s investiční činností a činí:
 1. 0,14 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu do částky 2.000.000.000, – Kč (včetně), a to za každý i započatý kalendářní měsíc,
 2. 0,13 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu, který přesahuje částku 2.000.000.000, – Kč a nepřesahuje částku 2.500.000.000, – Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc, a
 3. 0,11 % p. a. z aktuální hodnoty majetku Fondu přesahující částku 2.500.000.000, – Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc;
 4. za nabízení investic do Fondu 100 % vstupního poplatku dle smluv o investici uzavřených v příslušném měsíci, pokud Investiční společnost zprostředkovala uzavření příslušné smlouvy o investici;
 5. za nabízení investic do Fondu částku:
  • až 6 % jednorázově z výše realizované investice (hodnoty splaceného úpisu investičních akcií), v případě dohody o jednorázovém poplatku za investici s třetí stranou;
  • ve výši 0,6 % p. a. z aktuální výše investice (hodnoty příslušných investičních akcií, vypočtené ke konci předchozího kalendářního měsíce) akcionářů Fondu, pokud Investiční společnost zprostředkovala uzavření příslušné smlouvy o investici, přičemž nárok na tuto úplatu vzniká od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla investorem uhrazena investovaná částka na účet Fondu, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vydány příslušné investiční akcie, přičemž za „aktuální výši investice“ se do doby vydání příslušných investičních akcií považuje nominální částka úpisu těchto akcií. Nárok na tuto úplatu trvá do konce kalendářního měsíce, ve kterém příslušný investor podal žádost o odkup posledních investičních akcií Fondu, kterými disponuje. V případě, že investor podá žádost o částečný odkup, je odkupovaná částka součástí „aktuální výše investice“, ze které se odměna počítá, naposledy ke konci kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém investor podal příslušnou žádost o odkup (tzn. např. při žádosti o odkup podané v květnu se odměna z odkupované částky naposledy počítá za měsíc květen podle aktuální výše investice ke konci dubna). Nárok na tuto úplatu trvá i v případě, kdy Investiční společnost není obhospodařovatelem či administrátorem Fondu;
 6. 000, – Kč za každý započatý kalendářní měsíc počínaje kalendářním měsícem, ve kterém Fond poprvé vydal 3. a další Třídu, a to za každou Třídu samostatně, přičemž odměna se hradí měsíčně na základě faktury vystavené Investiční společností;
 7. Vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem je zahrnuto v úplatě za administraci Fondu.
  1. Smluvní strany se dohodly, že úplata Investiční společnosti za výkon její funkce je současně odměnou za výkon obhospodařování a administrace Fondu. V případě vybraných služeb anebo v případě nadstandardních služeb souvisejících s obhospodařováním nebo administrací Fondu náleží Investiční společnosti nad rámec úplaty dle čl. VII. odst. 1. až 2. této Smlouvy úplata za jednotlivé poskytnuté služby dle ceníku, který je pro tyto účely vyhlašován Investiční společností (dále jen „Ceník“), přičemž na úplatu dle oddílu B Ceníku má Investiční společnost nárok maximálně do výše, která bude pro danou službu předem odsouhlasena kontrolním orgánem Fondu. Celková odměna za jednotlivé služby účtované dle Ceníku v kalendářním roce nepřesáhne 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv Fondu, vypočtené ke konci každého kalendářního měsíce. V případě jakékoliv budoucí změny Ceníku Investiční společnost doručí nové znění Ceníku k projednání kontrolnímu orgánu Fondu (elektronicky k rukám předsedy kontrolního orgánu), v případě, že kontrolní orgán není zřízen, pak všem členům investičního výboru a to nejpozději 1 měsíc před plánovaným datem účinnosti změny. Kontrolní orgán Fondu (nebo investiční výbor) je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou Ceníku nebo s výší odměny účtované dle Ceníku dát Investiční společnosti podnět ke svolání valné hromady Fondu za účelem projednání změny Ceníku nebo výše Investiční společností vyúčtovaných odměn. Investiční společnost se v takovém případě (nebo v případě neexistence kontrolního orgánu a investičního výboru) zavazuje bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu Fondu a zařadit na pořad jednání schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu Fondu nebo schválení odměny za výkon funkce statutárního orgánu Fondu. Účinnost změny Ceníku je v takovém případě odložena do okamžiku schválení smlouvy o výkonu funkce. Skutečnost, že kontrolní orgán Fondu změnu Ceníku neprojedná, vysloví se změnou Ceníku souhlasné stanovisko, nebo vysloví se změnou Ceníku nesouhlasné stanovisko a současně nedá podnět ke svolání valné hromady Fondu, nemá vliv na účinnost změny Ceníku.
  2. Úplata Investiční společnosti se hradí na základě daňového dokladu vystaveného Investiční společností bez zbytečného odkladu po skončení příslušného kalendářního měsíce, v případě úplaty dle čl. VII. odst. 2. písm. e) bod ii) této Smlouvy kalendářního čtvrtletí, se splatností 10 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu.
  3. Fond se zavazuje hradit Investiční společnosti úplatu dle této Smlouvy na její bankovní účet č. 100004332/0800. Úplata je uhrazena dnem připsání částky na účet Investiční společnosti.
  4. Investiční společnosti může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky Fondu přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku Fondu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví svým rozhodnutím valná hromada Fondu.
  5. Investiční společnosti náleží kromě úplaty rovněž náhrada za výdaje vynaložené při zařizování záležitostí Fondu, přičemž tyto výdaje musí být odsouhlaseny kontrolním orgánem Fondu. Na tyto výdaje lze Investiční společnosti po předchozím souhlasu kontrolního orgánu Fondu vyplácet zálohy, a to i opakovaně.
  6. Pokud nejsou u některého typu úplaty Investiční společnosti ani 20 dnů po skončení období, za které se úplata hradí, známé některé parametry potřebné pro výpočet úplaty, má Investiční společnost právo fakturovat 90 % poslední známé úplaty příslušného typu jako zálohu. Jakmile budou potřebné parametry pro výpočet příslušné úplaty známy, dojde k následnému vyúčtování této úplaty bez zbytečného odkladu.
  7. Součástí úplaty Investiční společnosti dle této Smlouvy nejsou náklady třetích stran (externí náklady), které budou Fondu přeúčtovány, zejm. náklady na znalecké posudky nebo jiné podklady k ocenění aktiv Fondu, překlady, notářské služby apod.
  8. Vyvstane-li v průběhu obhospodařování a administrace Fondu potřeba výkonu dalších činností neuvedených v čl. II. této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany vyvinout maximální úsilí k nalezení vzájemné obchodní dohody na výši úplaty Investiční společnosti za jejich výkon, když východiskem pro tuto domluvu budou především cena těchto činností v místě a čase obvyklá, resp. skutečná výše nákladů Investiční společnosti vynaložených v souvislosti s jejich výkonem.
  9. Minimální výše úplaty za výkon činnosti obhospodařování majetku Fondu uvedená v čl. VII., odst. 1 Smlouvy a za administraci Fondu uvedenou v čl. VII., odst. 2, písm. a), b) a c) Smlouvy činí v souhrnu měsíčně 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), a to za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce.

Platnost a účinnost Smlouvy

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
 2. Znění této Smlouvy, včetně plnění ve prospěch Investiční společnosti na základě této Smlouvy, bylo schváleno usnesením valné hromady Fondu ze dne ………………….
 3. Výkon funkce Investiční společnosti, tzn. i platnost této Smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
  1. uplynutí funkčního období, které je upraveno stanovami Fondu nebo touto Smlouvou,
  2. zánik Investiční společnosti nebo zánik povolení k její činnosti dle ZISIF,
 • zánik Fondu nebo změna předmětu podnikání Fondu,
 1. vzdání se funkce, které musí být doručeno do sídla Fondu, členům kontrolního orgánu Fondu a jednotlivým akcionářům Fondu vlastnícím zakladatelské akcie,
 2. odvolání z funkce valnou hromadou Fondu s výpovědní dobou,
 3. odvolání z funkce valnou hromadou Fondu bez výpovědní doby.
 1. Funkce Investiční společnosti v případě uvedeném v čl. VIII. odst. 3. písm. iv) této Smlouvy končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo doručeno vzdání se funkce všem uvedeným osobám, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, neschválí-li valná hromada Fondu na žádost Investiční společnosti jiný okamžik zániku funkce.
 2. Funkce Investiční společnosti v případě uvedeném v čl. VIII. odst. 3. písm. v) této Smlouvy končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo Investiční společnosti doručeno odvolání z funkce, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem. Skutečnost, že se jedná o odvolání z funkce s výpovědní dobou ve smyslu čl. VIII. odst. 3. písm. v) této Smlouvy musí být uvedena v rozhodnutí příslušné valné hromady buď specifikací konkrétního dne ukončení funkce, který je v souladu s výpovědní dobou, nebo bez uvedení konkrétního dne ukončení funkce.
 3. Funkce Investiční společnosti v případě uvedeném v čl. VIII. odst. 3. písm. vi) této Smlouvy končí k datu uvedenému přímo v rozhodnutí příslušné valné hromady Fondu, který nastane dříve než by uplynula výpovědní doba uvedená v čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že je Fond povinen Investiční společnosti uhradit odstupné ve výši šestinásobku měsíční úplaty dle čl. VII. této Smlouvy, a to buď jednorázově do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k zániku výkonu funkce, nebo v šesti měsíčních splátkách ve výši měsíční úplaty dle čl. VII. této Smlouvy se splatností do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Skutečnost, že se jedná o odvolání z funkce bez výpovědní doby ve smyslu čl. VIII. odst. 3. písm. vi) této Smlouvy musí být uvedena v rozhodnutí příslušné valné hromady specifikací konkrétního dne ukončení funkce, který nastane dříve, než by uplynula výpovědní doba uvedená v čl. VIII. odst. 5. této Smlouvy.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude Investiční společnost před či bezprostředně po skončení svého funkčního období jako individuálního statutárního orgánu Fondu opětovně zvolena či jmenována za individuální statutární orgán Fondu a s tímto zvolením či jmenováním vysloví souhlas, pak se tato Smlouva automaticky obnovuje na dobu trvání jejího dalšího funkčního období.
 5. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení této Smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost k tomu, aby nedošlo k poškození zájmů společníků Fondu.
 6. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy není dotčen nárok na odměnu dle čl. VII. odst. 2. písm. e) bod ii) této Smlouvy, který trvá bez ohledu na zánik platnosti této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva ruší a nahrazuje veškerá dřívější ujednání, dohody či smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami nebo jen některými z nich týkající se stejného či obdobného předmětu plnění.
 3. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v označení Smluvních stran v úvodu této Smlouvy nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé Smluvní straně.
 4. Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:
  1. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně nebo prostřednictvím osoby distributora; nebo
  2. dnem doručení, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
 • dnem doručení s následným potvrzením doručení druhou Smluvní stranou, v případech, kdy oznámení bylo doručováno e-mailovou zprávou nebo jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou; nebo
 1. dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z důvodu na straně příslušné Smluvní strany nedojde, a to ani ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho odeslání příslušnou Smluvní stranou.

Adresy pro doručování mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou s tím, že takováto změna se stane účinnou vůči příslušné Smluvní straně uplynutím 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy jí bude takové oznámení doručeno.

 1. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem veřejné správy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat vliv (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy), pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
 2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu postoupené Smluvní strany.
 3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
 4. Tato Smlouva a vztahy Smluvních stran z ní vyplývající se řídí českým právem. Veškeré spory, které vzniknou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky.
 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumějí jí a souhlasí s ní. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ………….
 

 

 

 

………………………………………….

 

 

 

 

………………………………………….

DOMOPLAN SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost a.s.

člen představenstva

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer,

zmocněný zástupce

AVANT investiční společnost a.s.

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

předseda představenstva