Pozvánka na valnou hromadu společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s.

                                                                         Představenstvo společnosti FMP uzavřený investiční fond, a.s. 

IČ: 242 07 411, se sídlem Praha 1 – Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17839 (dále jen „společnost“), svolává 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 20.6.2014, od 15:00 hodin

v Notářské kanceláři JUDr. Ivany Kondrové na adrese
Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

 

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2013 v povinné výši na účet rezervního fondu a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet rezervního fondu v povinné výši a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

 1. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku změnou stanov společnosti, a to ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o podřízení společnosti v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje přijmout stanovy společnosti ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o odvolání stávajícího představenstva společnosti a jmenování nového člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává stávající členy představenstva společnosti a jmenuje jediným členem představenstva, jako individuální statutární orgán, společnost AVANT investiční společnost, a.s., která je ve smyslu § 6 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

Odůvodnění:                Odvolání stávajících členů představenstva společnosti a jmenování společnosti AVANT investiční společnost, a.s. náleží v souladu s § 438 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Změna v představenstvu musí proběhnout na základě § 651 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

 

 1. Závěr

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a  současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Každý akcionář má právo seznámit se zdarma s návrhem stanov společnosti, jejichž změna je na pořadu jednání řádné valné hromady, v sídle společnosti, kde je k dispozici k nahlédnutí.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 •      Zpráva o vztazích za rok 2013
 •     Účetní závěrka společnosti za rok 2013
 •      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013

 

V Praze dne 20.5.2014                     

                                                                                                                                                                       Ing. Vladimír Faber – předseda představenstva společnosti


Příloha: Výroční zpráva FMP uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)