Pozvánka na valnou hromadu společnosti Mained investiční fond, a.s.

Představenstvo společnosti

Mained investiční fond, a.s.

IČ: 24788716, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16813 (dále jen „společnost“), svolává

valnou hromadu

která se bude konat dne 30.6.2014, od 12:00 hodin

kanceláři notářky Notářská kancelář JUDr. Ivany Kondrové, na adrese Sokolovská 5/49

Praha 8 – Karlín

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

 

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení části výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 1.284.915 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a zároveň o převedení části hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 4.403.821 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účty vlastního kapitálu s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o  změně stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je mimo jiné přizpůsobení a podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a inkorporace vybraných institutů, které tento zákon zavádí. Zásadní navrhovanou změnou je změna předmětu činnosti společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o  odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva společnosti tyto osoby:

                                       a) Ing. Juraj Dvořák, dat. nar. 10. listopadu 1979.

                                       Odůvodnění:       Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Rozhodnutí o  odvolání člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady společnosti tyto osoby:

a) Ing. Juraj Celler, dat. nar. 25. února 1959.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

 1. Závěr


Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 11:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zpřístupnila v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí návrh změny stanov. Toto právo může akcionář společnosti využít v pracovní dny vždy mezi 9-16 hod.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za rok 2013
 • Účetní závěrka společnosti za rok 2013
 • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 

V Praze dne 30.5.2014                                    

Ing. Juraj Dvořák – předseda představenstva společnosti

 

Příloha č. 1 – Výroční zpráva Mained investiční fond, a.s. za rok 2013 (PDF dokument)