Pozvánka na valnou hromadu společnosti RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s

Statutární ředitel společnosti

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 044 72 411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21015 (dále jen „Společnost“)

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 25.2.2020, od 13:00 hodin
na adrese
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

3. Odvolání stávajícího statutárního ředitele
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává z funkce stávajícího statutárního ředitele, společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, a to ke dni 25.2.2020.
Odůvodnění: Odvolání statutárního ředitele spadá v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 21 písm. a) stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK, do působnosti valné hromady.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

4. Volba nového statutárního ředitele
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí do funkce statutárního ředitele, společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8., a to ke dni 25.2.2020, přičemž nový statutární ředitel je valnou hromadou rovněž pověřen zpracováním účetnictví Společnosti již za měsíc únor 2020.
Odůvodnění: Volba statutárního ředitele spadá v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 21 písm. a) stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK, do působnosti valné hromady.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

5. Závěr
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 18.2.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:30 hodin.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V Praze dne 7.2.2020 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti