Pozvánka na valnou hromadu Startec Ventures SICAV a.s.

Správní rada společnosti

Startec Ventures SICAV a.s.

 

IČO: 051 75 925, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21671 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 11. 11. 2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Odvolání stávajícího člena správní rady

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti odvolává ke dni 11.11.2019 z funkce člena správní rady Pavla Brabence, nar. 13.1.1970, bytem U Lesa 290, 252 45, Zvole.

Odůvodnění:        Členy správní rady Společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením článku VI odst. 23 písm. b) stanov Společnosti valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Jmenování nového člena správní rady

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti volí ke dni 11.11.2019 do funkce člena správní rady Ing. Pavla Glinze, nar. 20.7.1971, bytem Benkova 301/4, 149 00, Praha 4.

Odůvodnění:        Členy správní rady Společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením článku VI odst. 23 písm. b) stanov Společnosti valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

  1. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřizovaného podfondu Startec Ventures Podfond Alfa pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.

Odůvodnění:        Společnost a jí zřizované podfondy jsou povinnováni mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory Společnosti a podfondu Startec Ventures Podfond Alfa, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 4.11.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V Praze dne 9.10.2019

Kamil Kožíšek v. r.

Člen správní rady

Startec Ventures SICAV a.s.