Pozvánka na valnou hromadu Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Obchodní firma Vihorev.Capital SICAV, a.s.
IČO 076 70 184
Sídlo Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 22.3.2023, od 13:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

 

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 221106924521, která bude uzavřena mezi Společností a Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704, na jejímž základě dojde k zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ve výši 100 % na společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., IČ: 057 01 694, ve vlastnictví Společnosti, bere na vědomí možné střety zájmů při uzavření uvedené Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a potvrzuje, že nezakázala její uzavření.
Odůvodnění Fio banka, a.s., požaduje, aby o schválení uzavření Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a možných střetech zájmů v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o zastavení podílu v obchodní společnosti rozhodla valná hromada Společnosti a dokument, který to prokazuje, byl předložen Fio bance, a.s., stejně tak prokázat, že valná hromada Společnosti její uzavření schválila a nezakázala.
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií.

IV. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

V. ZÁVĚR

 

 

B. Informace pro akcionáře

  I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

  Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

   

  II. ROZHODNÝ DEN

  Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 15.3.2023.

  Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

   

  III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

  Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 12:45 hodin.

   

  IV. HLASOVACÍ PRÁVO

  S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

  Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

   

  V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

  Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

  Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

  Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

   

  VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

  Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

  Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

  Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

  Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: lenka.dlugolinska@avantfunds.cz.

   

  VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

  Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

   

  VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

  Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

  • účastnit se valné hromady,
  • hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
  • požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  • uplatňovat návrhy a protinávrhy.

  Každý akcionář, který vlastní investiční akcie Společnosti, má právo:

  • účastnit se valné hromady,
  • požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
  • uplatňovat návrhy a protinávrhy.

  S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

  Každé jedné akcii náleží jeden hlas.

   

  IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

  Společnost emitovala celkem 100.000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 100.000 hlasů.

  Společnost emitovala celkem 25 461 791 ks prioritních investičních akcií a 6 862 171 výkonnostních investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

   

  X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

  Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: lenka.dlugolinska@avantfunds.cz.

   

  XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODST. 1 ZPKT

  Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. l. této pozvánky.

   

  XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODST. 1 ZPKT NALÉZT

  Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

   

   

   

  Datum podpisu    2.3.2023
  AVANT investiční společnost, a.s., předseda představenstva

  Ing, Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce, v. r.