Společný zemědělský uzavřený investiční fond, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

 Představenstvo společnosti Společný zemědělský uzavřený investiční fond, a.s. 

IČ: 289 04 681, se sídlem Praha 6, U Hadovky 1848/10, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15302 (dále jen „společnost“), svolává

 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 18.6.2014, od 14:00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení
  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

  1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

 Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.
 

  1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

  1. Závěr 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:45 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti následující dokumenty, jenž jsou obsaženy ve výroční zprávě:

 - Zpráva o vztazích za rok 2013
 -  Účetní závěrka společnosti za rok 2013
 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013

 

V Praze dne 13.5.2014                                    

Petr Bílek – předseda představenstva společnosti

 
Příloha: Výroční zpráva Společný zemědělský uzavřený investiční fond, a.s. 2013
(PDF dokument)