Společný zemědělský uzavřený investiční fond svolává mimořádnou valnou hromadu

                                                                    Představenstvo společnosti Společný zemědělský uzavřený investiční fond, a.s.

 

IČ: 289 04 681, se sídlem Praha 6, Za hájem 251/4, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15302 (dále jen „společnost“), svolává 

mimoŘádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 30.6.2014, od 11:00 hodin

v sídle

Notářské kanceláře JUDr. Ivany Kondrové

na adrese

Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku změnou stanov společnosti, a to ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o podřízení společnosti v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje přijmout stanovy společnosti ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

  1. Rozhodnutí o odvolání stávajícího představenstva společnosti a jmenování nového člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává stávající členy představenstva společnosti a jmenuje jediným členem představenstva, jako individuální statutární orgán, společnost AVANT investiční společnost, a.s., která je ve smyslu § 6 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

Odůvodnění:                Odvolání stávajících členů představenstva společnosti a jmenování společnosti AVANT investiční společnost, a.s. náleží v souladu s § 438 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Změna v představenstvu musí proběhnout na základě § 651 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech obhospodařovatelem společnosti.

 

  1. Závěr

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na mimořádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a  současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Každý akcionář má právo seznámit se zdarma s návrhem stanov společnosti, jejichž změna je na pořadu jednání řádné valné hromady, v sídle společnosti, kde je k dispozici k nahlédnutí.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s.  bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

V Praze dne 28.5.2014                                    

Petr Bílek – předseda představenstva společnosti