Stanovy akciové společnosti Natland investiční fond SICAV, a.s.

 

S T A N O V Y   A K C I O V É   S P O L E Č N O S T I

Natland investiční fond SICAV, a.s.

 

Definice ——————————————————————————————————

Administrátor znamená osoba oprávněná provádět administraci společnosti dle ust. § 38 ZISIF, která tuto činnost vykonává pro Společnost na základě smluvního ujednání. ——————————

Den stanovení NAV znamená den, ke kterému je Administrátorem stanovena hodnota Fondového kapitálu podfondu pro příslušný podfond. ———————————————————————–

Distribuční poměr znamená výše podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu, určená na základě pravidel uvedených v těchto stanovách a Statutu podfondu.

Distributor znamená osoba disponující příslušným oprávněním podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jako např. investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry nebo banka.

Fondový kapitál znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu. ——————————————————————————————

Internetové stránky Společnosti znamená stránky na adrese www.avantfunds.cz.——–

Obhospodařovatel znamená osoba oprávněná obhospodařovat majetek společnosti ve smyslu ust. § 5 ZISIF, která tuto činnost vykonává pro Společnost na základě smluvního ujednání. —————–

Ostatní jmění znamená majetek a dluhy Společnosti ve smyslu ust. § 165 odst. 2 věty druhé ZISIF, tj. majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů Společnosti z investiční činnosti. ———–

OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. —–

Podfond znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Společnosti, do které Společnost zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti ———————————————————————–

Podfond 1 znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu, do které Fond zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, s názvem Natland nemovitostní podfond. ————————

—— Podfond 2 znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu, do které Fond          zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, s názvem podfond Natland Energy, podfond.

—— Podfond 3 znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu, do které Fond          zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, s názvem podfond Natland Property.

Prioritní akcie různých tříd znamenají investiční akcie označené takto v čl. 18.1. ———

Přepočtená hodnota Fondového kapitálu Podfondu znamená součin počtu vydaných, resp. participujících investičních akcií ke Dni stanovení NAV a jejich aktuální hodnoty stanovené ke konci předchozího Referenčního období. ————————————————————————————–

Referenční období je uplynulá část kalendářního roku, do kterého spadá Rozhodné období, tj. období začínající prvním dnem aktuálního kalendářního roku a končící aktuálním Dnem stanovení NAV. –

Rozhodné období je období začínají dnem následujícím po Dni stanovení NAV a končící bezprostředně následujícím Dnem stanovení NAV. ——————————————————————-

Smlouva o investici znamená smlouva uzavřená mezi Společností a zájemcem o úpis investičních akcií Společnosti, jejímž předmětem je zejména stanovení práv a povinnosti smluvních stran při úpisu a odkupu investičních akcií. Tato smlouva může mít formu zejména smlouvy o úpisu a odkupu investičních akcií, smlouvy o závazku úpisu investičních akcií, popř. objednávky úpisu investičních akcií. —

Společnost znamená Natland investiční fond SICAV, a.s. ————————————-

Statut společnosti znamená dokument dle ust. § 288 ZISIF, který obsahuje zejména investiční cíle jednotlivých podfondů zřízených Společností, pravidla pro vytváření podfondů a jejich hospodaření a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. ————————————————-

Statut podfondu znamená dokument dle ust. § 288 ZISIF, který obsahuje zejména investiční strategii příslušného podfondu, popis rizik spojených s investováním majetku takového podfondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. ————————————————-

Statut znamená Statut Společnosti nebo Statut podfondu. —————————————-

Třída znamená druh investičních akcií ve smyslu ust. § 276 ZOK, resp. §167 odst. 1 ZISIF, tj. investiční akcie, se kterými jsou spojena stejná práva. ——————————————————————

Výkonnostní akcie různých tříd znamenají investiční akcie označené takto v čl. 18.1. —

ZISIF znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. —————————————————————————————

ZOK znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. ——————————————————————————————————————

 

 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti ———————————————————-
  • Obchodní firma Společnosti zní: Natland investiční fond SICAV, a.s. ——-
  • Sídlem Společnosti je: Praha. ———————————————————–

 

 1. Předmět podnikání Společnosti —————————————————————
  • Předmětem podnikání Společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. —————————————————————————-

 

 1. Struktura Společnosti —————————————————————————-
  • Společnost je investičním fondem s právní osobností, jehož individuálním statutárním orgánem je dle ust. § 9 odst. 1 ZISIF Obhospodařovatel. ————————————–
  • Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický. ———————————
  • Společnost je založena na dobu neurčitou. ——————————————
  • Společnost vytváří ————————————————————

 

 1. Postup při vytváření podfondů —————————————————————-
  • Společnost zahrnuje veškeré jmění z investiční činnosti do některého z vytvořených podfondů.
  • Každý podfond má vlastní investiční strategii a vlastní statut. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve Statutu podfondu. ————————————————————
  • O vytvoření nového podfondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vytvoření takového podfondu, jehož vytvoření je připuštěno těmito stanovami. ————————————————————-
  • Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí o vytvoření podfondu. —————-
  • Společnost může vytvořit 3 (tři) podfondy pod názvy ——————————
   1. Natland nemovitostní podfond; ————————————————
   2. podfond Natland Energy; a ——————————————————
   3. podfond Natland Property. ——————————————————
  • K podfondům lze vydávat investiční akcie, jejichž výčet a s nimi spojená práva jsou uvedena v ustanoveních těchto stanov týkajících se Tříd investičních akcií. ————–

 

 1. Statut ————————————————————————————————-
  • Statut vydává a aktualizuje Obhospodařovatel. ————————————–
  • V případě, že to umožňují tyto stanovy, je Obhospodařovatel oprávněn v rámci Statutu:
   1. stanovit obsah práv a povinností odchylně od úpravy dle těchto stanov;
   2. doplnit obsah práv a povinností uvedených v těchto stanovách; ———-
   3. stanovit podrobná pravidla pro výkon práv a povinností uvedených v těchto stanovách.
  • O změnách Statutu rozhoduje Obhospodařovatel. ———————————–
  • Změna Statutu v oddílu „Investiční cíle“ je podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 (tří pětin) hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným Obhospodařovateli.
  • Jakákoliv změna Statutu, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů Distribučního poměru nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu, je podmíněna předchozím souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným Obhospodařovateli. Pro souhlas akcionářů učiněný na valné hromadě se použije § 417 ZOK obdobně. Souhlas akcionářů učiněný mimo valnou hromadu vyžaduje tříčtvrtinovou většinu hlasů všech akcionářů držících investiční akcie dotčené změnou parametrů Distribučního poměru. Pokud je předmět této změny Statutu odsouhlasen valnou hromadou již v rámci změny stanov postupem dle čl. 36.4 těchto stanov, považuje se podmínka předchozího souhlasu akcionářů vlastnících investiční akcie podle tohoto článku za splněnou. ———————————–

 

 1. Akcie vydávané Společností a seznam akcionářů —————————————-
  • Účast na Společnosti, resp. podfondu je představována akciemi. —————-
  • Akcionáři mají veškerá práva spojená s akciemi vydanými Společností, která jim udělují tyto stanovy, ZISIF a ZOK. Akcionáři se podílejí na základním kapitálu Společnosti, resp. podfondu dle pravidel určených těmito stanovami, Statutem, ZISIF a ZOK. ——————-
  • Společnost vede prostřednictvím Administrátora pro akcie vydané na jméno seznam akcionářů ve smyslu ust. § 264 ZOK. ——————————————————————–
  • V případě listinných akcií odpovídá za úschovu těchto akcií po jejich převzetí akcionář. Jednotlivé listinné akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií. —————————–
  • V případě zaknihovaných akcií jsou akcie evidovány na majetkových účtech v příslušné evidenci.
  • Seznam akcionářů není u zaknihovaných akcií Společnosti nahrazen výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů, neurčí-li všeobecně závazný právní předpis jinak.
  • Hodnota akcií vydávaných Společností je vyjádřena v korunách českých, není-li v ustanoveních těchto stanov týkajících se Tříd investičních akcií nebo ve Statutu podfondu uvedeno jinak.

 

 1. Základní a fondový kapitál ———————————————————————
  • Základní kapitál Společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu ve smyslu ust. § 16 odst. 5 ZISIF a § 155 odst. 1 ZISIF. ———————————————————————-
  • Společnost účetně a majetkově odděluje Fondový kapitál podfondu připadající na každý jednotlivý podfond a Ostatní jmění. ——————————————————————

 

 1. Zapisovaný základní kapitál ——————————————————————-
  • Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 124.000,-Kč (jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých). ————————————————————————————–
  • Zapisovaný základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.240 (jeden tisíc dvě stě čtyřicet) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu.
  • Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá částce vložené úpisem zakladatelských akcií.

 

 1. Změny zapisovaného základního kapitálu ————————————————-
  • O zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. ——————————————————-
  • Zapisovaný základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů Společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v poměru účetní hodnoty jeho zakladatelských akcií k zapisovanému základnímu kapitálu. ———————————————————————–
  • Zakladatelskými akciemi zůstávají v případě úpisu i ty zakladatelské akcie, které nabyla jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého předkupního práva podle ust. § 160 ZISIF, a rovněž zakladatelské akcie, které upsala jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého přednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií za podmínek uvedených v ust. § 161 ZISIF. —-
  • Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné.
  • Představenstvo je na základě pověření valné hromady oprávněno v souladu s ust. § 511 ZOK rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním nových zakladatelských akcií nebo z vlastních zdrojů Společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. —————————————————————————————
  • Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím zakladatelských akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je možné. Pravidla pro vzetí zakladatelských akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím zakladatelských akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Zapisovaný základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání zakladatelských akcií. ———–

 

 1. Zakladatelské akcie ——————————————————————————-
  • Zakladatelské akcie jsou kusovými akciemi a mají podobu cenného papíru ve formě na řad, tj. akcie na jméno. ————————————————————————————–
  • Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK, ZISIF a těchto stanov na řízení Společnosti, jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. —————————————————
  • Akcionáři držící zakladatelské akcie se na fondovém kapitálu Společnosti ve vztahu k těmto akciím podílejí zcela a výlučně v rozsahu Ostatního jmění. ———————————
  • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh lze akcionářům držícím zakladatelské akcie vyplácet na tyto akcie výlučně na vrub Ostatního jmění.

 

 1. Převod zakladatelských akcií ——————————————————————
  • Listinné zakladatelské akcie Společnosti jsou převoditelné rubopisem a smlouvou za podmínek stanovených ZISIF a těmito stanovami. ————————————————
  • Zaknihované zakladatelské akcie Společnosti jsou převoditelné smlouvou a zápisem do příslušné evidence. ————————————————————————————–
  • K převodu zakladatelských akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. ——————————————————-
  • Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost představenstvo oznámilo, předkupní právo za podmínek ust. § 160 ZISIF.
  • V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií Společnosti převést své zakladatelské akcie je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu, které písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků zakladatelských akcií písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení představenstva o záměru vlastníka zakladatelských akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě ceny obvyklé určené na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie v poměru účetní hodnoty svých akcií. Neuplatní-li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost představenstvo převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. ——————–
  • Vlastníci zakladatelských akcií Společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení doručeného představenstvu nebo prohlášením učiněným na valné hromadě. —————–
  • Ustanovení stanov o omezení převoditelnosti zakladatelských akcií a předkupním právu se nevztahují na: ——————————————————————————–
   1. převody zakladatelských akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na zakladatelské akcie Společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři;
   2. převody zakladatelských akcií související s využitím práva akcionáře prodat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; ———————————
   3. jiné převody zakladatelských akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři, schválenou valnou hromadou. —————————————

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas představenstva a převoditelnost zakladatelských akcií nebude omezena. ——

 • K účinnosti převodu zakladatelských akcií vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení zakladatelské akcie osobě vedoucí pro Společnost seznam akcionářů. Osoba vedoucí pro Společnost seznam akcionářů poté zapíše nového vlastníka zakladatelských akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. ————————————————————————
 • Převod zaknihovaných zakladatelských akcií je vůči Společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. ——–

 

 1. Obecná pravidla hospodaření s majetkem Společnosti a hospodaření s Ostatním jměním
  • Účetní období Společnosti je stanoveno takto: —————————————
   1. od 1. července 2023 do 31. prosince 2023 je stanoveno jako přechodné období mezi hospodářským a kalendářním rokem; a —————————————–
   2. od 1. ledna 2024 je stanoveno jako kalendářní rok. ————————–

Případné změny v délce a načasování účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle ustanovení ZISIF anebo zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev tím nejsou vyloučeny. —————————————————————————

 • Schválení účetní závěrky Společnosti náleží do působnosti valné hromady. —
 • Rozhodování o nakládání s majetkem Společnosti tvořící Ostatní jmění náleží výlučně do pravomoci Obhospodařovatele, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis jinak.
 • Hospodářský výsledek ve vztahu k Ostatnímu jmění: ——————————
  1. Hospodářský výsledek Společnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady při nakládání s Ostatním jměním. ——————————————————————
  2. Společnost vede účetnictví tak, aby umožňovalo vytvoření účetní závěrky při nakládání s Ostatním jměním. ——————————————————————
  3. Investiční činnost Společnosti probíhá výlučně na účet jednotlivých podfondů.
  4. Hospodářský výsledek Společnosti dle čl. 12.4 písm. a) těchto stanov je součástí Ostatního jmění. ———————————————————————————–
 • Společnost je oprávněna vydávat dluhopisy. ——————————————

 

 1. Hospodaření s majetkem v podfondech —————————————————-
  • Účetní období podfondů je zpravidla stanoveno jako kalendářní rok. Zkrácené nebo prodloužené první účetní období od data vytvoření podfondu a případné změny v délce a načasování účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle ustanovení ZISIF anebo zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev tím nejsou vyloučeny.
  • Schválení účetní závěrky podfondu náleží do působnosti valné hromady. —–
  • Rozhodování o nakládání s majetkem Společnosti vyčleněným do podfondu náleží výlučně do pravomoci Obhospodařovatele, nestanoví-li tyto stanovy, Statut nebo všeobecně závazný právní předpis jinak. ———————————————————————————
  • Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Společností vzniklé v souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu lze použít pouze majetek v tomto podfondu.
  • Hospodářský výsledek podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z investiční činnosti na účet podfondu a náklady na zajištění investiční činnosti podfondu. Hospodářský výsledek podfondu je vždy součástí Fondového kapitálu příslušného podfondu. ————————-
  • Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady podfondu), nemusí být takový zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může být zadržen a použit k reinvesticím směřujícím k dalšímu zvýšení majetku z investiční činnosti podfondu, vytvoření likvidních rezerv pro budoucí výdaje anebo financování odkupu, popř. výkupu investičních akcií vydaných Společností k podfondu. ——————————————————
  • Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy podfondu), bude vzniklá ztráta hrazena na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let, který je součástí Fondového kapitálu příslušného podfondu. ———————————————————————-

 

 1. Oceňování majetku a dluhů podfondu ——————————————————
  • Majetek a dluhy podfondu (resp. jednotlivé majetkové hodnoty) jsou oceňovány reálnou hodnotou, a to ke Dni stanovení NAV, pokud nevyplývá ze stanov či Statutu podfondu něco jiného.
  • Dnem stanovení NAV je zpravidla poslední den kalendářního měsíce, pokud ze stanov nebo Statutu podfondu nevyplývá něco jiného. ——————————————————-
  • Výjimečně může Den stanovení NAV připadnout na jiný den, než na den určený na základě ustanovení čl. 14.2 těchto stanov, zejména v případě, kdy dochází k přeměně Společnosti nebo podfondu dle příslušných všeobecně závazných právních předpisů, v případě pozastavení anebo obnovení vydávání a odkupování investičních akcií nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty investičních akcií na základě rozhodnutí Obhospodařovatele za podmínek uvedených ve Statutu podfondu. —————————————————————————
  • Reálnou hodnotu majetku a dluhů podfondu (resp. jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje:
   1. Administrátor samostatně; ———————————————————
   2. nezávislý znalec; anebo ————————————————————
   3. Administrátor s využitím nezávislého znaleckého ocenění. —————-
  • Reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí v majetku podfondu je stanovena ke konci každého účetního období, přičemž takto určená hodnota může být použita jako reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí pro všechny Dny stanovení NAV v období od posledního dne účetního období do dne předcházejícímu Dni stanovení NAV, který je posledním dnem následujícího účetního období. Tím není vyloučeno, aby byla reálná hodnota nemovitostí a majetkových účasti v majetku podfondu přeceněna i v průběhu kalendářního roku k libovolnému Dni stanovení NAV s platností do dne předcházejícímu Dni stanovení NAV, který je posledním dnem příslušného účetního období. —————————————————–
  • Obhospodařovatel je oprávněn v rámci Statutu podfondu zavést zvláštní pravidla pro způsob a četnost ocenění majetku a dluhů podfondu. ——————————————-
  • V případě významné a náhlé změny v hodnotě aktiv podfondu je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout za splnění případných dodatečných podmínek uvedených ve Statutu podfondu o mimořádném ocenění majetku a dluhů podfondu. Den, ke kterému je takové mimořádné ocenění zpracováno, je Dnem stanovení NAV. ————————————————-

 

 1. Náklady Společnosti a podfondu ————————————————————–
  • Úplata Obhospodařovateli za obhospodařování majetku tvořícího součást Ostatního jmění je hrazena na vrub Ostatního jmění ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. Pokud je Obhospodařovatel současně Administrátorem, tvoří úplata za administraci součást úplaty za obhospodařování. —————————————————————————
  • Úplata Administrátorovi za administraci ve vztahu k majetku tvořícího součást Ostatního jmění, není-li Obhospodařovatel zároveň Administrátorem, je hrazena na vrub Ostatního jmění ve výši určené smlouvou uzavřenou s Administrátorem. ————————————-
  • Úplata Obhospodařovateli za obhospodařování majetku jednotlivého podfondu je hrazena na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. Pokud je Obhospodařovatel současně Administrátorem, tvoří úplata za administraci součást úplaty za obhospodařování. —————————————————————————
  • Úplata Administrátorovi za administraci jednotlivého podfondu, není-li Obhospodařovatel zároveň Administrátorem, je hrazena na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu ve výši určené smlouvou uzavřenou s Administrátorem. ———————————————-
  • Úplata za obhospodařování a administraci může být určena jako: —————
   1. pevná částka za určité období; —————————————————-
   2. pevná částka za určitý úkon; ——————————————————
   3. procentní částka z objemu předmětu určitého úkonu; ———————–
   4. procentní částka za určité období vypočtená z výše Fondového kapitálu, hodnoty aktiv podfondu anebo obdobné veličiny vázané na objem obhospodařovaných aktiv;
   5. procentní částka za určité období vypočtená z výše nárůstu hodnoty Fondového kapitálu anebo obdobné veličiny vázané na výkonnost obhospodařovaných aktiv;
   6. procentní částka za určité období vypočtená z výše nových investic do podfondu anebo obdobné veličiny vázané na činnost nabízení investic do podfondu a zprostředkování úpisu investičních akcií; ——————————————————————-
   7. kombinací výše uvedených způsobů. ——————————————–
  • V případě, že má být úplata za obhospodařování a administraci, popř. část takové úplaty určena způsobem dle čl. 15.5 písm. b) a c) těchto stanov, lze ohledně stanovení její výše ve smlouvě o výkonu funkce, resp. smlouvě o administraci odkázat na aktuální sazebník Obhospodařovatele a Administrátora. ——————————————————————————
  • Dalšími náklady, které mohou být hrazeny na vrub Ostatního jmění, jsou náklady na založení a vznik Společnosti. —————————————————————————
  • Dalšími náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním majetku jednotlivého podfondu a prováděním jeho administrace, hrazenými na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu, jsou vedle přímých nákladů na pořízení majetkových hodnot, do kterých podfond dle Statutu investuje, zejména: ———————————————–
   1. náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot, do kterých podfond dle Statutu investuje (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audity, znalecké posudky, zprostředkovatelské nebo komisionářské poplatky a prémie atp.);
   2. část úplaty depozitáři Společnosti připadající na podfond; —————–
   3. náklady na prezentaci podfondu ve vztahu k veřejnosti a kvalifikovaným investorům (PR);
   4. náklady na nabízení investic do podfondu; ————————————
   5. náklady na získání a udržení investic do podfondu, zejména náklady za zprostředkování úpisu investičních akcií vydávaných k podfondu (fundraising) anebo náklady za distribuci investičních akcií vydávaných k podfondu; ————————————
   6. náklady na ocenění majetku a dluhů podfondu; ——————————-
   7. úroky z přijatých úvěrů a zápůjček a obdobné náklady včetně poplatků za zprostředkování vznikající v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu; ———
   8. úroky z dluhopisů a obdobné náklady vyplývající z emise jiných cenných papírů vydaných podfondem v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu; ——-
   9. poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky a investičními nástroji v souvislosti s investiční činností podfondu; ———————————-
   10. úplata za úschovu a správu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů v majetku podfondu; ——————————————————————————
   11. úplata za úschovu ostatního majetku podfondu předávaného do úschovy třetím osobám;
   12. poplatky spojené s vydáváním anebo rušením cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností na účet podfondu; ————————–
   13. náklady za úschovu a správu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností k podfondu; ——————————————
   14. náklady na pojištění majetku podfondu; —————————————-
   15. odměny zaměstnanců a členů orgánů Společnosti, vykonávají-li tuto činnost ve vztahu k podfondu; ——————————————————————————
   16. náklady vznikající v souvislosti s výplatou podílu na zisku a obdobných plateb;
   17. náklady na informování investorů; ———————————————–
   18. náklady na zajištění nebo na nástroje ke snížení rizik; ———————-
   19. náklady na založení, vznik a zahájení činnosti podfondu; ——————
   20. náklady na ukončení činnosti a likvidaci podfondu; ————————-
   21. náklady spojené s přeměnou podfondu; —————————————-
   22. náklady na audit podfondu; ——————————————————–
   23. náklady na právní, daňové a jiné specializované poradenské služby; —-
   24. daně a obdobné platby; a ———————————————————–
   25. notářské, soudní a správní poplatky a obdobné platby. ———————-
  • Obhospodařovatel a Administrátor jsou oprávněni zajistit splnění dílčích činností, které jsou součástí obhospodařování anebo administrace podfondu, prostřednictvím třetí osoby, stanoví-li tak smlouva o výkonu funkce, resp. smlouva o administraci a Statut. Nejsou-li náklady na tyto činnosti dle smlouvy o výkonu funkce, resp. smlouvy o administraci součástí úplaty za obhospodařování, resp. administraci, lze takové náklady vždy hradit přímo na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu. ————————————————————————————-
  • Stanoví-li tak výslovně smlouva o výkonu funkce, resp. smlouva o administraci, mohou být vybrané náklady uvedené v čl. 15.8 těchto stanov součástí úplaty za obhospodařování, resp. administraci. V takovém případě nelze tyto vybrané náklady hradit na vrub žádného Fondového kapitálu nad rámec úplaty za obhospodařování, resp. administraci. ——————————
  • Veškeré společné náklady, které lze přiřadit k více podfondům, budou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu všech dotčených podfondů, a to na základě vhodného kritéria uvedeného ve Statutu, jinak v poměru dle výše Fondového kapitálu dotčených podfondů k poslednímu společnému Dni stanovení NAV nebo jinému dni určenému Statutem. ——–
  • Veškeré náklady, které nelze jednoznačně přiřadit k určitému podfondu, budou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu všech podfondů v poměru dle výše Fondového kapitálu k poslednímu společnému Dni stanovení NAV nebo jinému dni určenému Statutem. ——–
  • Náklady Společnosti, které nevznikají nebo nemohou vznikat v souvislosti s investiční činností žádného podfondu, lze hradit pouze na vrub Ostatního jmění. ——————–
  • Ustanovení čl. 15.9 až 15.12 těchto stanov se použijí přiměřeně při alokaci nákladů, které byly, i z části, vynaloženy ve prospěch Ostatního jmění. ———————————–
  • Obhospodařovateli a Administrátorovi lze vyplácet zálohy na jejich úplaty a náklady, a to i opakovaně. ————————————————————————————

 

 1. Investoři ———————————————————————————————-
  • Investiční akcie vydávané Společností k podfondům může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF a souvisejících všeobecně závazných právních předpisech.
  • Výše minimální investice a případná další omezení způsobilosti nabývat investiční akcie určité Třídy pro zvolené kategorie kvalifikovaných investorů mohou být nad rámec ustanovení čl. 16.1 těchto stanov vymezeny ve Statutu podfondu. —————————————-
  • Aktuální hodnota investičních akcií v majetku akcionáře nesmí v důsledku jednání tohoto akcionáře poklesnout pod hranici minimální investice stanovené pro příslušnou kategorii kvalifikovaného investora v ZISIF. —————————————————————————
  • Pokyny k odkupu investičních akcií, výměně investičních akcií anebo žádosti o vydání souhlasu s převodem investičních akcií podané v rozporu s čl. 16.3 těchto stanov nebudou vypořádány, budou vypořádány v omezeném rozsahu nebo bude Společnost postupovat dle čl. 16.5 těchto stanov. —————————————————————————————–
  • Společnost je na základě rozhodnutí představenstva oprávněna zrušit investiční akcie i bez souhlasu jejich vlastníka, resp. držitele, nesplnil-li nebo nesplňuje-li podmínky pro vlastnictví investičních akcií stanovené pro příslušnou kategorii kvalifikovaného investora v ZISIF. Společnost vyplatí na účet příslušného podfondu za zrušené akcie protiplnění ve výši jejich aktuální hodnoty určené k nejbližšímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni odeslání rozhodnutí o zrušení akcií nebo ke dni odeslání rozhodnutí o zrušení akcií, je-li takový den Dnem stanovení NAV.

 

 1. Investiční akcie ————————————————————————————-
  • Akcie vydávané Společností, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investiční akcie.
  • Investiční akcie jsou kusovými akciemi. ———————————————–
  • Investoři do investičních akcií se na Fondovém kapitálu příslušného podfondu podílejí zcela a výlučně v rozsahu Fondového kapitálu tohoto podfondu. ————————–
  • Investoři do investičních akcií konkrétní Třídy se na Fondovém kapitálu příslušného podfondu podílejí zcela a výlučně v rozsahu části Fondového kapitálu tohoto podfondu připadající na tuto Třídu na základě Distribučního poměru. ———————————————–
  • Investoři do investičních akcií konkrétní Třídy se na části Fondového kapitálu podfondu připadající na tuto Třídu podílejí poměrně podle počtu investičních akcií ve svém majetku, pokud z těchto stanov nebo Statutu podfondu nevyplývá něco jiného. —————————–
  • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh na tyto výplaty lze vlastníkům investičních akcií určité Třídy vyplácet výlučně na vrub části Fondového kapitálu podfondu připadající na tuto Třídu. ——————————————
  • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, popř. zálohy na podíl na zisku může valná hromada stanovit pro různé Třídy v rozdílné výši. Rozhodným dnem pro vznik práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, popř. zálohy na podíl na zisku je den konání valné hromady, která rozdělení schválila. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže zákon, tyto stanovy nebo valná hromada Společnosti určí jinak. O vyplacení rozhoduje představenstvo. Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů kontrolního a statutárního orgánu na výplatu tantiém. Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů investičního výboru na výplatu odměny. ———————————————–
  • Pokud je s Třídou spojen proměnlivý Distribuční poměr, určí se podíl na likvidačním zůstatku připadající na tuto Třídu na základě Distribučního poměru stanoveného k rozhodnému dni výplaty nebo Distribučního poměru stanoveného nejblíže před rozhodným dnem výplaty, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného. ———————————————————–
  • S investiční akcií je spojeno zejména: ————————————————–
   1. právo na její odkoupení na účet podfondu; ————————————
   2. právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích podfondu; a ——
   3. právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu. —————————
  • S investičními akciemi není spojeno zejména: —————————————
   1. hlasovací právo, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis, tyto stanovy nebo Statut příslušného podfondu něco jiného; a ——————————————–
   2. právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení Společnosti, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis něco jiného. ———————————————
  • Práva spojená s investičními akciemi lze v případě zaknihovaných investičních akcií plně vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány, do dne, kdy byly tyto investiční akcie zrušeny. Práva spojená s investičními akciemi lze v případě listinných investičních akcií plně vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány akcionáři, do dne, kdy byly tyto investiční akcie zrušeny. Za datum vydání se v případě zaknihovaných investičních akcií považuje datum jejich připsání na majetkový účet akcionáře. Za datum vydání se v případě listinných investičních akcií považuje datum, kdy splňují náležitosti vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy a kdy jsou Společností připraveny pro převzetí akcionářem. Za datum zrušení se v případě zaknihovaných investičních akcií považuje datum jejich odepsání z majetkového účtu akcionáře. Za datum zrušení se v případě listinných investičních akcií považuje datum, kdy příslušný orgán Společnosti rozhodl o jejich zrušení. —————————————————
  • Ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání úpisu je Obhospodařovatel oprávněn s řádně splaceným emisním kurzem nakládat jako se součástí vlastního kapitálu podfondu. Ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání úpisu do dne vydání investičních akcií má akcionář ve vztahu k nevydaným, avšak splaceným investičním akciím tato práva:
   1. právo podílet se na výsledcích investování majetku podfondu připadajících na příslušnou Třídu; ———————————————————————————–
   2. právo obdržet pozvánku na valnou hromadu; ———————————
   3. právo účastnit se valné hromady; ————————————————
   4. právo vykonávat na valné hromadě, resp. mimo valnou hromadu, práva akcionáře s výjimkou hlasovacích práv, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis, tyto stanovy nebo Statut příslušného podfondu něco jiného; a ——————————————–
   5. právo obdržet při výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podílu na likvidačním zůstatku včetně záloh náhradní plnění, a to ve formě peněžního vypořádání nebo vydání investičních akcií. ———————————————————-
  • Ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání odkupu investičních akcií Společnost přestane s částkou připadající na odkupované investiční akcie nakládat jako se součástí vlastního kapitálu podfondu. Dojde-li v případě odkupu investičních akcií ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání odkupu do dne zrušení investičních akcií v příslušné evidenci k výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích nebo podílu na likvidačním zůstatku včetně záloh, bude částka splatná akcionáři z titulu odkupu nebo výkupu snížena o hrubou částku takové výplaty připadající na odkupované investiční akcie. ——————————–
  • V případě výkupu anebo výměny investičních akcií se ustanovení čl. 17.12 a 17.13 těchto stanov použijí přiměřeně. —————————————————————————

 

 1. Třídy investičních akcií ————————————————————————–
  • Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 1 vydávat tyto Třídy investičních akcií:
   1. Prioritní investiční akcie (dále také jen „PIA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; —————————————————-
   2. Výkonnostní investiční akcie (dále také jen „VIA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu cenného papíru; jsou      vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském ——————————————————————– regulovaném trhu.

Další parametry Tříd investičních akcií mohou být uvedeny ve Statutu. ——-

 • K převodu Výkonnostních investičních akcií 1 je nutný předchozí písemný souhlas představenstva. —————————————————————————————————
 • Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 2 vydávat tyto Třídy investičních akcií:
  1. Prioritní investiční akcie (dále také jen „PIA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; ——————————————————————-
  2. Výkonnostní investiční akcie A (dále také jen „VIAA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; ————————————————————————————-
  3. Výkonnostní investiční akcie B (dále také jen „VIAB“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;————————————————————————————–

Další parametry Tříd investičních akcií mohou být uvedeny ve Statutu. ——-

 • Prioritní investiční akcie se neodkupují po dobu uvedenou ve Statutu podfondu (§ 132 odst. 4 ZISIF). —————————————————————————————–
 • Výkonnostní akcie A a Výkonnostní akcie B se neodkupují po dobu 4 let od vzniku Podfondu 2 (§ 132 odst. 4 ZISIF). V případě, že Obhospodařovatel rozhodne o ukončení investiční činnosti Podfondu 2 před uplynutím lhůty dle věty první, lze změnou Statutu podfondu tuto lhůtu stanovit odchylně a obě třídy Výkonnostních akcií odkoupit za podmínky, že byly již dříve odkoupeny všechny Prioritní investiční akcie. ——————————————————-
 • Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 3 vydávat tyto Třídy investičních akcií:
  1. Prioritní investiční akcie (dále také jen „PIA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; ——————————————————————
  2. Výkonnostní investiční akcie A (dále také jen „VIAA“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; ————————————————————————————-
  3. Výkonnostní investiční akcie B (dále také jen „VIAB“), se kterými je spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. ————————————————————————————-

Další parametry Tříd investičních akcií mohou být uvedeny ve Statutu. ——-

 • K převodu Výkonnostních investičních akcií A a Výkonnostních investičních akcií B je nutný předchozí písemný souhlas představenstva Společnosti. —————————
 • Prioritní investiční akcie se neodkupují po dobu uvedenou ve Statutu podfondu (§ 132 odst. 4 ZISIF). —————————————————————————————–
 • Výkonnostní investiční akcie A a Výkonnostní investiční akcie B se neodkupují po dobu 4 let od vzniku Podfondu 3 (§ 132 odst. 4 ZISIF). V případě, že Obhospodařovatel rozhodne o ukončení investiční činnosti Podfondu 3 před uplynutím lhůty dle věty první, lze změnou Statutu podfondu tuto lhůtu stanovit odchylně a obě třídy Výkonnostních akcií odkoupit za podmínky, že ———————– byly již dříve odkoupeny všechny Prioritní investiční akcie.

 

 1. Distribuční poměr ———————————————————————————
  • Společnost pro účely výpočtu Distribučního poměru stanoví ke Dni stanovení NAV zejména:
   1. Celkový fondový kapitál; ———————————————————-
   2. Pro každou Třídu investičních akcií Přepočtenou hodnotu Celkového fondového kapitálu;
   3. Přepočtenou změnu hodnoty portfolia, kterou se rozumí rozdíl mezi Celkovým fondovým kapitálem a Přepočtenou hodnotou Celkového fondového kapitálu ke konci předchozího Referenčního období připadající na všechny Třídy investičních akcií; —
  • Společné principy pro stanovení Distribučního poměru: —————————
   1. Distribuční pravidla jsou založena na následujících veličinách: ———-
    1. celková hodnota fondového kapitálu z investiční činnosti ke dni ocenění (dále také „Celkový fondový kapitál“); ———————————————
    2. celková upravená hodnota fondového kapitálu z investiční činnosti k předchozímu dni ocenění po zohlednění změn z titulu nově upsaných anebo odkoupených investičních akcií, z titulu výplaty podílu na zisku v průběhu rozhodného období apod. (dále také „Celkové investované zdroje“) ——————————————
 • upravená hodnota fondového kapitálu z investiční činnosti k předchozímu dni ocenění po zohlednění změn z titulu nově upsaných anebo odkoupených investičních akcií připadající na jednotlivé třídy investičních akcií (dále také „Investované zdroje“)
 1. rozdíl mezi Celkovým fondovým kapitálem a Celkovými investovanými zdroji (dále také „Změna hodnoty portfolia“) —————————————
 • Principy pro stanovení Distribučního poměru k Podfondu 1: ———————
  1. Kladná Změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí: ——-
   • přednostně do růstu hodnoty PIA až do výše zhodnocení odpovídající 6,6 % p.a. V období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2027 až do výše 8,5 % p.a. ————
   • zbývající část kladné Změny hodnoty portfolia bude přidělena v plné výši na VIA;
  2. V případě, že v důsledku záporné Změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné Změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 6,0 % p.a. (v období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2027 výše 7 % p.a.), bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v Rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši; ————————————————————————————-
  3. Záporná Změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIA se záporná Změna hodnoty portfolia alokuje na PIA; ———————————————————————–
  4. Zároveň platí, že při všech výše uvedených variantách celkového výnosu fondu (při zisku i ztrátě) bude zajištěno (pokud to umožní zhodnocení fondu nebo redistribuce z fondového kapitálu VIA), že zhodnocení PIA bude v každém rozhodném období (standardně kalendářní měsíc) odpovídat výnosu minimálně 0,486 % (což odpovídá 6,0 % p.a. při měsíčním úročení) a v období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2027 výnosu minimálně 0,566 % (což odpovídá 7,0 % p.a. při měsíčním úročení); ——————————————————————
 • Principy pro stanovení Distribučního poměru k Podfondu 2: ———————
  1. Kladná Změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí: ——-
   • přednostně do růstu hodnoty PIA až do výše zhodnocení odpovídající 5,5 % p.a.
   • dále do růstu hodnoty VIAA a VIAB (proporcionálně dle jejich podílu fondového kapitálu) až do výše zhodnocení odpovídající 5,5 % p.a. ———–
   • poté do růstu hodnoty PIA až do výše zhodnocení odpovídající 6,8 % p.a.
   • dále do růstu hodnoty VIAA a VIAB (proporcionálně dle jejich podílu fondového kapitálu) až do výše zhodnocení odpovídající 6,8 % p.a. ———–
   • zbývající část kladné Změny hodnoty portfolia (nad 6,8 % p.a.) bude přidělena do růstu hodnoty VIAA a VIAB tak, že na VIAA i VIAB se přidělí příslušná část tohoto výnosu příslušející těmto třídám dle jejich podílu na celkovém fondovém kapitálu. A dále část výnosu, která by připadala na PIA (dle podílu PIA na celkovém fondovém kapitálu), se rozdělí na VIAA a VIAB proporcionálně, ale s tím, že 50 % výnosu náležejícího dle této věty na VIAB, se přidělí na VIAA; ———————————
  2. V případě, že v důsledku záporné Změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné Změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 5,5 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIAA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v Rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši. Pokud by na toto dorovnání výnosu 5,5 % p.a. pro PIA nestačil fondový kapitál VIAA, použije se (po úplném vyčerpání kapitálu VIAA) ke zbytku redistribuce i kapitál VIAB; ———————
  3. Záporná Změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIAA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIAA se záporná Změna hodnoty portfolia alokuje na VIAB. Po případném úplném vyčerpání fondového kapitálu VIAB se zbývající ztráta alokuje PIA; ——————————————————
  4. Zároveň platí, že při všech výše uvedených variantách celkového výnosu fondu (při zisku i ztrátě) bude zajištěno (pokud to umožní zhodnocení fondu nebo redistribuce z fondového kapitálu VIAA nebo následně z VIAB), že zhodnocení PIA bude v každém rozhodném období (standardně kalendářní měsíc) odpovídat výnosu minimálně 0,447 % (což odpovídá 5,5 % p.a. při měsíčním úročení); ——————————————————–
 • Principy pro stanovení Distribučního poměru k Podfondu 3: ———————
  1. Kladná Změna hodnoty portfolia bude alokována v tomto pořadí: ——-
   • přednostně do růstu hodnoty PIA až do výše zhodnocení odpovídající 5,8 % p.a.
   • dále do růstu hodnoty VIAA a VIAB (proporcionálně dle jejich podílu fondového kapitálu) až do výše zhodnocení odpovídající 5,8 % p.a. ———–
   • poté do růstu hodnoty PIA až do výše zhodnocení odpovídající 6,6 % p.a.
   • dále do růstu hodnoty VIAA a VIAB (proporcionálně dle jejich podílu fondového kapitálu) až do výše zhodnocení odpovídající 6,6 % p.a. ———–
   • zbývající část kladné Změny hodnoty portfolia (nad 6,6 % p.a.) bude přidělena do růstu hodnoty VIAA a VIAB tak, že na VIAA i VIAB se přidělí příslušná část tohoto výnosu příslušející těmto třídám dle jejich podílu na celkovém fondovém kapitálu. A dále část výnosu, která by připadala na PIA (dle podílu PIA na celkovém fondovém kapitálu), se rozdělí na VIAA a VIAB proporcionálně, ale s tím, že 30 % výnosu náležejícího dle této věty na VIAB, se přidělí na VIAA; ———————————
  2. V případě, že v důsledku záporné Změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné hodnoty kladné Změny hodnoty portfolia růst hodnoty PIA nedosahuje výše odpovídající 5,8 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty VIAA redistribuována ve prospěch PIA částka zajišťující v Rozhodném období růst hodnoty PIA v této uvedené výši. Pokud by na toto dorovnání výnosu 5,8 % p.a. pro PIA nestačil fondový kapitál VIAA, použije se (po úplném vyčerpání kapitálu VIAA) ke zbytku redistribuce i kapitál VIAB; ———————
  3. Záporná Změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty VIAA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu VIAA se záporná Změna hodnoty portfolia alokuje na VIAB. Po případném úplném vyčerpání fondového kapitálu VIAB se zbývající ztráta alokuje PIA; ——————————————————
  4. Zároveň platí, že při všech výše uvedených variantách celkového výnosu fondu (při zisku i ztrátě) bude zajištěno (pokud to umožní zhodnocení fondu nebo redistribuce z fondového kapitálu VIAA nebo následně z VIAB), že zhodnocení PIA bude v každém rozhodném období (standardně kalendářní měsíc) odpovídat výnosu minimálně 0,471 % (což odpovídá 5,8 % p.a. při měsíčním úročení); ——————————————————–
 • Podrobný postup výpočtu Distribučního poměru na základě obecných ustanovení tohoto oddílu zavede Obhospodařovatel v rámci Statutů jednotlivých podfondů, pokud bude vydávána více než jedna Třída investičních akcií. ———————————————————–
 • Na základě pravidel uvedených v tomto oddíle bude vypočten Distribuční poměr a hodnota části Investičního fondového kapitálu připadající na každou jednotlivou Třídu investičních akcií ke Dni stanovení NAV, pokud bude vydávána více než jedna Třída investičních akcií.

 

 1. Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií ——————————————–
  • Aktuální hodnota investiční akcie pro účely vydávání, odkupování, výměny anebo výkupu investičních akcií se stanoví ke každému Dni stanovení NAV. ——————-
  • Při zahájení vydávání investiční akcií jednotlivé Třídy stanoví Obhospodařovatel ve Statutu podfondu anebo veřejné výzvě podle ust. § 163 odst. 1 ZISIF počáteční emisní kurz nebo způsob jeho určení. ———————————————————————————–
  • Po zahájení vydávání investičních akcií Společnosti je prvním Dnem stanovení NAV poslední den třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií, pokud ze Statutu podfondu nevyplývá něco jiného. Za den, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií Společnosti se považuje datum veřejné výzvy podle ust. § 163 odst. 1 ZISIF.
  • Aktuální hodnota Fondového kapitálu podfondu připadající na investiční akcie jednotlivé Třídy vydávané k podfondu ke Dni stanovení NAV je stanovena na základě Distribučního poměru pro příslušný podfond vypočteného ke Dni stanovení NAV. —————————
  • Aktuální hodnota investiční akcie jednotlivé Třídy je stanovena na základě aktuální hodnoty části Fondového kapitálu připadající na participující investiční akcie této Třídy ke Dni stanovení NAV, přičemž za participující investiční akcie se k příslušnému Dni stanovení NAV považují investiční akcie, které se podílejí na výsledcích investování majetku podfondu v Rozhodném období, tj. vydané investiční akcie, jejichž den rozhodný pro vypořádání jejich odkupu, výměny nebo výkupu má nastat nejdříve příslušným Dnem stanovení NAV, a dosud nevydané, avšak plně splacené investiční akcie, jejichž den rozhodný pro vypořádání jejich úpisu nastal kdykoliv před tímto Dnem stanovení NAV. —————————————————————————–
  • Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa směrem dolů, neurčí-li Statut podfondu něco jiného. ————————————————————-

 

 1. Smlouva o investici ——————————————————————————-
  • Investiční akcie jsou vydávány na základě Smlouvy o investici uzavřené mezi Společností jednající na účet podfondu a zájemcem. ———————————————————–
  • Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Smlouvu o investici s konkrétním zájemcem uzavře či nikoliv, a to i bez uvedení důvodu. Společnost je oprávněna bez dalšího odmítnout uzavřít Smlouvu o investici, pokud by byl překročen cílový poměr dílčích částí Fondového kapitálu Podfondu dle čl. 19.5 těchto stanov. —————————————————-
  • Podrobná pravidla a postupy při vydávání, výměně, odkupování a vykupování investičních akcií nad rámec úpravy v těchto stanovách stanoví Obhospodařovatel ve Statutu podfondu anebo ve Smlouvě o investici. ————————————————————————
  • Smlouva o investici může při určení obsahu práv a povinností odkazovat na obchodní podmínky vydané pro tyto účely Obhospodařovatelem anebo Administrátorem. Obchodní podmínky jsou v takovém případě součástí Smlouvy o investici. ————————————
  • Investice anebo nakládání s investicí může podléhat dodatečným poplatkům a jiným nákladům účtovaným k tíži zájemce, resp. akcionáře. Výše případných poplatků a jiných nákladů při vydávání, výměně anebo odkupu investičních akcií je určena ve Statutu podfondu anebo ve Smlouvě o investici. V případě rozporu mezi zněním Statutu podfondu a Smlouvy o investici je rozhodující znění Smlouvy o investici. Pro stanovení konkrétní výše poplatků a jiných nákladů při vydávání určených na základě Statutu podfondu je vždy rozhodující znění Statutu podfondu účinné ke dni uzavření Smlouvy o investici. Pro stanovení konkrétní výše poplatků a jiných nákladů při odkupu anebo výměně určených na základě Statutu podfondu je vždy rozhodující znění Statutu podfondu účinné ke dni podání příslušné žádosti. Příjemcem poplatků a jiných nákladů při vydávání, výměně anebo odkupu je Obhospodařovatel, pokud není ve Statutu podfondu uvedeno jinak. ——————————————————————————————-
  • Veškeré poplatky a jiné náklady účtované k tíži zájemce při vydávání investičních akcií jsou vypočteny z výše investice dle Smlouvy o investici a z došlých plateb jsou sraženy přednostně v plné výši, pokud není ve Statutu podfondu uvedeno jinak. ———————-
  • Veškeré poplatky a jiné náklady účtované k tíži akcionáře při odkupu anebo výměně investičních akcií jsou vypočteny z aktuální hodnoty investičních akcií dotčených odkupem, resp. výměnou a jsou sraženy přednostně a v plné výši, pokud není ve Statutu podfondu uvedeno jinak.

 

 1. Vydávání investičních akcií ——————————————————————–
  • Vydávání investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že zájemce v okamžik uzavření Smlouvy o investici, resp. při úhradě emisního kurzu nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho úpis vypořádán. Aktuální hodnota pro účely vypořádání úpisu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni úhrady emisního kurzu nebo v den úhrady emisního kurzu, je-li takový den Dnem stanovení NAV. ————————————————
  • Emisní kurz lze uhradit ve více dílčích platbách, neurčí-li Smlouva o investici jinak, maximálně do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je uzavřena Smlouva o investici. V případě neúplné úhrady emisního kurzu sjednaného ve Smlouvě o investici lze investiční akcie vydat alespoň za částku odpovídající splacenému emisnímu kurzu pouze tehdy, pokud celková splacená částka na úhradu emisního kurzu v prvním Rozhodném období odpovídá výši minimální investice vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy anebo Statutem. V případě úhrady emisního kurzu ve více platbách v různých Rozhodných obdobích lze investiční akcie vydat až poté, co celková splacená částka na úhradu emisního kurzu odpovídá výši minimální investice vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy anebo Statutem. Rozhodným dnem pro účely vypořádání úpisu bude v takovém případě nejbližší budoucí Den stanovení NAV, kdy byla splněna podmínka minimální investice nebo den splnění této podmínky, je-li takový den Dnem stanovení NAV. —————————————————————————–
  • V případě úhrady emisního kurzu v jiné měně než v měně, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, Společnost konvertuje bez zbytečného odkladu přijatou částku do měny, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, a za splacený emisní kurz pro účely vydání investičních akcií se považuje částka po měnové konverzi po odečtení veškerých nákladů spojených s měnovou konverzí. Neprovede-li Společnost měnovou konverzi, tak se za splacený emisní kurz pro účely vydání investičních akcií považuje částka přepočtená měnovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou nebo Evropskou centrální bankou, jedná-li se o měnu, u které Česká národní banka kurz nevyhlašuje, a platným pro den připsání úhrady na účet Společnosti.
  • Obhospodařovatel je oprávněn v rámci Statutu upravit pravidla pro neúplné úhrady emisního kurzu, úhrady emisního kurzu po částech v různých Rozhodných obdobích anebo úhrady emisního kurzu v jiných měnách než v měně, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, odlišně od úpravy v těchto stanovách. —————————————————————-
  • Akcionáři bude vydán počet investičních akcií odpovídající celé části hodnoty podílu splaceného emisního kurzu a aktuální hodnoty investiční akcie pro Rozhodné období, do kterého spadá den úhrady emisního kurzu. Částka, za kterou nelze vydat celou investiční akcii, je příjmem Společnosti, není-li ve Statutu uvedeno jinak. ——————————————————–
  • Společnost zajistí vydání příslušného počtu investičních akcií ve lhůtě uvedené ve Statutu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den úhrady emisního kurzu. ——————————————————————–
  • Vydávání investičních akcií na základě vložení penězi ocenitelné hodnoty do majetku Společnosti je přípustné za podmínek uvedených ve Statutu a příslušných všeobecně závazných právních předpisech. Nejsou-li podmínky vkladu ve Statutu vymezeny, je o nich oprávněn rozhodnout Obhospodařovatel. ————————————————————————–
  • V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z majetku Společnosti kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se počtu vydaných investičních akcií. Byl-li akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, rozhodne Společnost o zrušení příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. V případě listinných investičních akcií je akcionář povinen poskytnout Společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. V případě zaknihovaných investičních akcií bude kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií zajištěna odepsáním, resp. připsáním příslušného počtu investičních akcií na majetkovém účtu akcionáře. Byl-li akcionáři vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně (pokud zákon nestanoví jinak) opravené aktuální hodnoty investiční akcie nebo v důsledku které byla způsobena pouze zanedbatelná škoda a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši její náhrady, nebudou rozdíly v počtu vydaných investičních akcií kompenzovány, neurčí-li Statut nebo nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak. V ostatních případech vzniku škody je k náhradě škody povinna osoba, která škodu zavinila. ———

 

 1. Odkupování investičních akcií —————————————————————-
  • S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení ze strany Společnosti na účet příslušného podfondu. Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu investiční akcie na základě písemné žádosti akcionáře. —————————————————–
  • Investiční akcie odkoupením na účet příslušného podfondu zanikají. ———–
  • Právo na odkoupení investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o odkup nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota pro účely vypořádání odkupu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícím po dni podání žádosti o odkup nebo v den podání žádosti o odkup, je-li takový den Dnem stanovení NAV nebo k jinému Dni stanovení NAV, který je určen Statutem podfondu.
  • Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv s výjimkou období definovaného ve Statutu podfondu jako období, po které se investiční akcie neodkupují. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Žádost o odkup je možné vzít zpět do konce Rozhodného období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak. ———————
  • Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu akcionářem požadovaný počet investičních akcií nebo stanoví počet odkupovaných investičních akcií na základě částky požadované investorem jako nejbližší vyšší celé číslo odpovídající podílu částky požadované investorem a aktuální hodnoty investiční akcie pro Rozhodné období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak. ——————————————————–
  • Akcionář je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup, součinnost při výměně, resp. vrácení listinných investičních akcií. Před výměnou, resp. vrácením investičních akcií nelze odkup listinných investičních akcií vypořádat. Společnost zajistí zrušení příslušného počtu investičních akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup.
  • Společnost je na základě rozhodnutí představenstva oprávněna odkoupit od akcionáře investiční akcie na účet podfondu i bez jeho souhlasu, je-li takové právo a podmínky jeho výkonu uvedeno ve stanovách, Statutu podfondu anebo bylo sjednáno ve Smlouvě o investici. Uplatní-li Společnost toto právo, vyplatí částku za odkup investičních akcií bez zbytečného odkladu po vrácení listinných investičních akcií akcionářem nebo jejich zrušení v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
  • Společnost vypořádá celkovou částku za odkup investičních akcií po odečtení případných poplatků za odkup, případně po sražení anebo zadržení jiných částek ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, přičemž tato lhůta nepřesáhne lhůtu stanovenou ZISIF. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, je Obhospodařovatel oprávněn stanovit lhůtu dle § 132 odst. 4 ZISIF dle svého uvážení.
  • Společnost může akcionářům vyplácet na účet příslušného podfondu zálohy na vypořádání odkupu investičních akcií, a to i opakovaně. Výši zálohy je oprávněn stanovit Obhospodařovatel.
  • Vypořádání odkupu investičních akcií prostřednictvím převodu penězi ocenitelné hodnoty z majetku podfondu akcionáři je přípustné za podmínek uvedených ve Statutu. Nejsou-li podmínky převodu ve Statutu podfondu vymezeny, je o podmínkách převodu oprávněn rozhodnout Obhospodařovatel.
  • Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie akcionáři nejdříve vydané, není-li ve Statutu podfondu nebo Smlouvě o investici uvedeno jinak.
  • V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z majetku podfondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Byla-li akcionáři vyplacena vyšší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, není akcionář povinen příslušný rozdíl částek vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře. V případě, že akcionář dobrou víru neprokáže, je povinen příslušný rozdíl částek podfondu vykompenzovat vrácením části peněžních prostředků za odkoupení Investičních akcií, jinak Společnost může rozhodnout o zrušení odpovídajícího počtu investičních akcií v majetku akcionáře. Akcionář je povinen poskytnout Společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. Byla-li akcionáři vyplacena nižší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně (pokud zákon nestanoví jinak) opravené aktuální hodnoty investiční akcie nebo v důsledku které byla způsobena pouze zanedbatelná škoda a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši její náhrady, nebudou rozdíly v počtu vydaných investičních akcií kompenzovány, neurčí-li Statut podfondu nebo nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak. V ostatních případech vzniku škody je k náhradě škody povinna osoba, která škodu zavinila. ——————————————-

 

 1. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií ——————————–
  • Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií za podmínek ust. § 134 a násl. ZISIF. ————————————————–
  • Důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií může být zejména:
   1. dosažení horní či dolní hranice rozpětí Fondového kapitálu určené těmito stanovami;
   2. provozní důvody při zpracování účetní závěrky podfondu; —————-
   3. nedostatečná likvidita podfondu; ————————————————-
   4. významné pohyby v hodnotě aktiv; ———————————————-
   5. ochrana společného zájmu akcionářů podfondu; —————————–
   6. potenciální poškození zájmu akcionářů, kteří v podfondu setrvají; ——-
   7. zánik depozitářské smlouvy. ——————————————————
  • Klesne-li výše Fondového kapitálu jednotlivého podfondu k dolní hranici rozpětí, na částku odpovídající 1.250.000,- EUR (jeden milion dvě stě padesát tisíc eur) a nižší, Obhospodařovatel pozastaví odkupování investičních akcií vydávaných k tomuto podfondu. Dosáhne-li výše Fondového kapitálu jednotlivého podfondu horní hranice rozpětí, částky odpovídající 1.000.000.000,- EUR (jedna miliarda eur) a vyšší, Obhospodařovatel pozastaví vydávání investičních akcií vydávaných k tomuto podfondu. ———————————

 

 1. Převod investičních akcií ————————————————————————
  • Listinná investiční akcie vydaná Společností k podfondu je převoditelná rubopisem a smlouvou.
  • Zaknihovaná investiční akcie vydaná Společností k podfondu je převoditelná smlouvou a zápisem do příslušné evidence. ———————————————————————-
  • K účinnosti převodu investičních akcií ve formě akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení investiční akcie osobě vedoucí pro Společnost seznam akcionářů. Osoba vedoucí pro Společnost seznam akcionářů poté zapíše nového vlastníka investičních akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. ——————————————————————
  • Převod zaknihovaných investičních akcií je vůči Společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. ——–
  • Představenstvo je povinno odmítnout vydat souhlas k převodu investičních akcií vydaných Společností k podfondu, je-li vyžadován, pokud: ————————————
   1. nabyvatel nesplňuje podmínky kladené na osobu investora dle těchto stanov;
   2. převodce by po převodu přestal splňovat podmínky kladené na osobu investora dle těchto stanov nebo —————————————————————————
   3. nabyvatel anebo převodce neposkytli součinnost potřebnou ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňových právních předpisů anebo jiných všeobecně závazných právních předpisů. ——————————————————————————————–

 

 1. Výměna investičních akcií ———————————————————————-
  • Vlastník investičních akcií je oprávněn požádat o výměnu svých investičních akcií za investiční akcie jiné Třídy, popř investiční akcie jiného podfondu, pokud splňuje podmínky vymezené pro osobu kvalifikovaného investora do příslušné Třídy investičních akcií uvedené ve Statutu podfondu, jehož akcie má vlastník výměnou získat. ———————————————-
  • Výměna investičních akcií je realizována na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o výměnu nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota investičních akcií pro účely vypořádání výměny bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni podání žádosti o výměnu nebo v den podání žádosti o výměnu, je-li takový den Dnem stanovení NAV. —————————————————————
  • Společnost zajistí zrušení příslušného počtu vyměňovaných investičních akcií a vydání příslušného počtu nových investičních akcií ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o výměnu. ————————————————————————————-
  • Výměna investičních akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva. Představenstvo si vyhrazuje právo rozhodnout, zda souhlas s výměnou udělí či nikoliv, a to i bez uvedení důvodu.
  • Obhospodařovatel je ve Statutu podfondu oprávněn zavést další podmínky pro udělení souhlasu s výměnou investičních akcií nebo právo na výměnu investičních akcií zcela vyloučit.
  • V případě výměny se čl. 23.9, 23.11 a 23.12 těchto stanov použijí obdobně. –

 

 1. Výkup investičních akcií ————————————————————————
  • Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o výkupu investičních akcií i bez předchozího souhlasu vlastníků takto vykupovaných investičních akcií. ———————————–
  • Výkup investičních akcií je realizován na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik, kdy obdrží oznámení o výkupu, nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude výkup vypořádán. Aktuální hodnota investičních akcií pro účely vypořádání výkupu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni odeslání oznámení o výkupu nebo v den odeslání oznámení o výkupu, je-li takový den Dnem stanovení NAV. ——————————————————
  • Obhospodařovatel je ve Statutu podfondu oprávněn zavést další podmínky pro výkup investičních akcií nebo výkup investičních akcií zcela vyloučit. Uplatněním práva na výkup nesmí být zejména porušeno právo akcionářů na rovné a spravedlivé zacházení, pokud se akcionář tohoto práva v konkrétním případě nevzdal. ———————————————————–
  • Oznámení o výkupu investičních akcií se doručuje dotčenému akcionáři elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. ————————————————
  • Pro podmínky stanovení protiplnění za vykupované investiční akcie a zrušení investičních akcií platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o odkupovaní investičních akcií. —-
  • Lhůta pro splatnost protiplnění při výkupu investičních akcií nesmí být delší než lhůta pro splatnost protiplnění v případě odkupu investičních akcií se shodnými parametry. ——
  • Při výkupu investičních akcií nelze uplatňovat žádné poplatky, pokud není ve Statutu podfondu nebo Smlouvě o investici uvedeno jinak. ———————————————-
  • V případě výkupu se čl. 23.9, 23.11 a 23.12 těchto stanov použijí obdobně. —

 

 1. Přechod vlastnického práva k akciím ——————————————————-
  • Vlastnické právo k akciím přechází v případě smrti, resp. zániku akcionáře na jeho dědice, resp. právního nástupce. ————————————————————————–
  • V případě přechodu vlastnického práva k akcií m je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně vlastníka a nabytí vlastnického práva k akciím doložit.

 

 1. Komunikace s akcionáři a platební účet akcionáře ————————————-
  • Jakákoliv komunikace akcionáře týkající se údajů o něm (včetně e-mailové adresy a údajů o platebním účtu, daňové rezidenci a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo jakýchkoli dalších informací, které se jej týkají a které jsou z hlediska řádného a včasného plnění povinností Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči tomu akcionáři nezbytné, musí být akcionářem provedena v písemné formě, a musí být doručena: ——————
   1. osobně; ———————————————————————————
   2. prostřednictvím osoby Distributora; ———————————————
   3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra);
   4. e-mailovou zprávou nebo ———————————————————-
   5. jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou. ——–

Forma elektronické komunikace se však považuje za písemnou formu jen tehdy, pokud takto zvolenou formu komunikace Společnost, Obhospodařovatel nebo Administrátor akcionáři v daném případě po doručení potvrdí. ————————————————————–

 • Není-li v těchto stanovách nebo Statutu uvedeno jinak, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor nejsou povinni ověřit, zda podpis na projevu vůle akcionáře v písemné formě je podpisem (vlastnoručním nebo elektronickým) takového akcionáře. ————
 • Žádost o změnu údaje zapsaného do seznamu akcionářů, žádost o odkoupení investičních akcií, žádost o výměnu investičních akcií, oznámení o odstoupení akcionáře od Smlouvy o investici nebo oznámení čísla bankovního účtu pro účely poskytnutí peněžitého plnění musí být vždy učiněny:
  1. písemnou formou s ověřením totožnosti akcionáře osobním doručením v sídle Administrátora; ———————————————————————–
  2. písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře prostřednictvím Distributora;
  3. písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); anebo —————————–
  4. jinou formou elektronické komunikace podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
 • Údaji a informacemi pro veškerou komunikaci Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři jsou údaje a informace, které byly pro tyto účely akcionářem poskytnuty. ———————————————————————————–
 • Informační povinnosti a oznámení ze strany Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři jsou realizovány přednostně formou e-mailové zprávy, nevyžadují-li tyto stanovy, Statut, všeobecně závazné právní předpisy nebo Smlouva o investici jinou formu komunikace. Informační povinnosti a oznámení ze strany Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři mohou být realizovány prostřednictvím Distributora, v takovém případě je povinnost vůči akcionáři splněna odesláním příslušné informace Distributorovi. ———
 • Údaje a informace v čl. 29.1 těchto stanov jsou pro Společnost vždy závazné pro účely komunikace s akcionářem a výplaty peněžitých plnění (protiplnění) akcionáři, pokud z těchto stanov, Statutu nebo Smlouvy o investici výslovně nevyplývá něco jiného. ———————–
 • Akcionář odpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a informací. Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že tento akcionář uvedl nesprávný údaj nebo informaci anebo opomenul řádně a včas oznámit změnu údaje či informace, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá. ———————————————————————————-
 • Akcionář může změnit údaje a informace v čl. 29.1 těchto stanov na základě písemného oznámení alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, nedohodne-li se s adresátem oznámení, že postačí oznámení i ve lhůtě kratší. ——————————————————————————
 • Pokud Společnost, Obhospodařovatel nebo Administrátor ustanoví písemně určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace je ze strany akcionáře neúčinná, pokud v ní není specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo takové osobě. –
 • Veškerá peněžitá plnění akcionářům lze vyplácet převodem pouze na bankovní účet.
 • Společnost je oprávněna odepřít vyplacení peněžitého nebo nepeněžitého plnění akcionáři, pokud tento akcionář neposkytl Společnosti, Obhospodařovateli nebo Administrátorovi součinnost potřebnou k zajištění splnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňových právních předpisů anebo jiných všeobecně závazných právních předpisů. ————————————————————
 • Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že neposkytl součinnost dle čl. 29.11 těchto stanov, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá. ——————-

 

 1. Uveřejňování informací ————————————————————————-
  • Společností povinně uveřejňované skutečnosti jsou vždy uveřejňovány na internetové stránce Administrátora. Tím je zejména splněna povinnost uveřejnit informace stanovené ust. § 436 ZOK. Má-li Společnost zřízenou jinou internetovou stránku, mohou být tyto informace zveřejněny vedle internetové stránky Administrátora i na této internetové stránce. —————-
  • Informace stanovené ust. § 436 ZOK jsou dále k dispozici v sídle Společnosti a zároveň poskytovány elektronicky na žádost akcionáře. ————————————–

 

 1. Valná hromada ————————————————————————————
  • Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. ——————————–
  • Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od konce účetního období, pro které je účetní uzávěrka vypracována. ———————————————————————————

 

 1. Působnost valné hromady ———————————————————————-
  • Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje ZOK, jiné všeobecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy. —————————–
  • Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady výslovně: ——————–
   1. rozhodování o změně stanov, —————————————————–
   2. volbu a odvolání člena představenstva, —————————————–
   3. volba a odvolání členů dozorčí rady, ——————————————–
   4. schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně schválení jejích změn a schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány,
   5. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, včetně schválení jejích změn a schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány,
   6. rozhodnutí o přeměně Společnosti či podfondu, ——————————
   7. rozhodnutí o kritériích pro vznik nároku členů dozorčí rady a člena představenstva na výplatu podílu na zisku. ———————————————————————-

 

 1. Svolání valné hromady ————————————————————————–
  • Valnou hromadu svolává představenstvo v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami.
  • V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to ZOK nebo tyto stanovy, nebo nemá-li Společnost představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada za podmínek stanovených v ZOK. ————————————————————————
  • Akcionář může požádat o svolání valné hromady způsobem a za podmínek stanovených ZOK.
  • Valná hromada se svolává do sídla Společnosti či na jiné vhodné místo, zejména do sídla Obhospodařovatele nebo Administrátora. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. ————-
  • Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle elektronicky akcionářům Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že jsou zaknihované akcie evidovány na majetkovém účtu zákazníků, dostačuje zaslání pozvánky na emailovou adresu osoby, pro kterou je tento majetkový účet zřízen. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti vyžadované ZOK a těmito stanovami. ————————————
  • Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas akcionáře přítomného na valné hromadě se uvede v zápisu z valné hromady; souhlas nepřítomného akcionáře musí být písemný.

 

 1. Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě ———————————
  • Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady. Vydala-li Společnost výlučně listinné akcie, je rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě navrhovaný den konání valné hromady.
  • Rozhodující pro účely sestavení seznamu akcionářů je stav ke konci rozhodného dne.

 

 1. Usnášeníschopnost valné hromady ———————————————————–
  • Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 60% procent všech zakladatelských akcií. —————
  • V případě valné hromady, kde jsou na pořad jednání zařazeny body, u nichž dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie vydané Společností k podfondu, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 60% všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastnící investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 10% všech vydaných investičních akcií příslušné Třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (počítá se pro Třídu investičních akcií zvlášť).
  • Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet během 60 (šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. ——————–

 

 1. Výkon hlasovacího práva ———————————————————————–
  • S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je tedy 1.240 (jeden tisíc dvě stě čtyřicet).
  • S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy něco jiného. Přísluší-li vlastníkům investičních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je s každou investiční akcií při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.
  • Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK, ZISIF nebo tyto stanovy neurčují jinak. —-
  • V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ust. § 162 ZISIF ve spojení s ust. § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. V takovém případě hlasují současně akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, i akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se kterými je pro tyto účely spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, a tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnící investiční akcie dle druhu akcií (většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu. Pokud se změna týká jen investičních akcií určité Třídy, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři vlastnící investiční akcie příslušné Třídy. Pro vyloučení všech pochybností se dle tohoto článku postupuje i v případě, kdy valná hromada rozhoduje o změně stanov, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů Distribučního poměru, včetně cílového poměru dle čl. 19.5 těchto stanov, nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu nebo jejich vypuštění ze stanov. Takováto valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie dotčených Tříd (většina se počítá pro každou dotčenou Třídu investičních akcií zvlášť).
  • Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasovaní na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci umožňující se účastníkovi přihlásit prostřednictvím jedinečného kódu vydaného Společností a umožňující jedinečnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných. ———————————–
  • Připouští se korespondenční hlasování na valné hromadě, pokud byl v pozvánce na valnou hromadu uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li ZOK další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas v listinné podobě musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Korespondenční hlas musí být doručen Společnosti nejpozději 1 (jeden) pracovní den před konáním valné hromady. ——————————–

 

 1. Účast akcionáře a jednání valné hromady ————————————————-
  • Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen, nestanoví-li představenstvo v pozvánce na valnou hromadu jinak. Akcionáře může zastupovat správce nebo jiná osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií ve smyslu § 400 ZOK; zvláštní plná moc se v takovém případě nevyžaduje V případě, že jsou zaknihované akcie evidovány na majetkovém účtu zákazníků, může osoba, pro kterou je tento majetkový účet zřízen, zastupovat akcionáře, resp. více akcionářů, pokud dostatečným způsobem toto své oprávnění prokáže; zvláštní plná moc se v takovém případě nevyžaduje. ———————————————————-
  • Valná hromada projednává výlučně záležitosti zařazené na pořad jednání uvedené v pozvánce na valnou hromadu, nevyplývá-li z těchto stanov nebo ZOK něco jiného. ———
  • Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. ————————————————————————
  • Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. ———————————————————
  • Jednání valné hromady po zvolení orgánů valné hromady dle ust. § 422 ZOK řídí zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda. Valná hromada může na svém jednání rozhodnout o jiném způsobu vedení jednání.
  • Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v ust. § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Za přítomné se považují i akcionáři hlasující s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. ———————————————————————————
  • Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele. ——————————————–

 

 1. Rozhodování mimo valnou hromadu ——————————————————–
  • Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam za podmínek, jak jej vymezují ust. § 418 – § 420 ZOK, je přípustné. —————————————————
  • V případě rozhodování formou per rollam rozešle představenstvo všem akcionářům elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK a informaci, kteří akcionáři mají ve vztahu ke kterým rozhodnutím právo hlasovat. Akcionář s hlasovacím právem rovněž obdrží hlasovací lístek. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílá se akcionářům také kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře oprávněného hlasovat nesmí být kratší než 2 pracovní dny od doručení příslušného návrhu rozhodnutí. Platný hlasovací lístek musí být doručen včas a splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků: ———–
   1. podpis bude na hlasovacím lístku úředně ověřen (nebo bude doručen elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem) nebo ———————————
   2. člen představenstva nebo jím pověřená osoba na hlasovacím lístku potvrdí, že totožnost akcionáře byla ověřena jinak (např. akcionář doručil hlasovací lístek osobně do sídla Společnosti) nebo ——————————————————————–
   3. akcionář dodal elektronicky scan hlasovacího lístku a vůle akcionáře byla následně potvrzena vhodným způsobem, např. videokonferencí, což člen představenstva nebo jím pověřená osoba na hlasovací lístek potvrdí.
  • Rozhodná většina je v případě rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam počítána z celkového počtu všech hlasů akcionářů s hlasovacím právem (většina se počítá pro každý druh akcií zvlášť). Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. —————————————–
  • Představenstvo o rozhodnutí mimo valnou hromadu vyhotoví zápis a rozešle usnesení e-mailovou zprávou všem akcionářům a uveřejní jej na internetových stránkách Společnosti. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. ————————————————–
  • Pokud bude mít Společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena tomuto jedinému akcionáři, který může rozhodovat v působnosti valné hromady mimo ni.

 

 1. Představenstvo ————————————————————————————-
  • Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost. ———————————————————————————–
  • Představenstvo má 1 (jednoho) člena. ————————————————–
  • Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena představenstva je možná. Výkon funkce člena představenstva zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK, ZISIF anebo smlouvou o výkonu funkce. —————————————————————————————————
  • Představenstvo vykonává působnost svěřenou mu ZOK, ZISIF a těmito stanovami. Představenstvo zejména: —————————————————————————————
   1. zabezpečuje v plném rozsahu obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, ——————————————————————————————–
   2. v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami svolává valnou hromadu a předkládá jí k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, ——–
   3. předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, ———————————————————————————–
   4. uveřejňuje účetní závěrku Společnosti a výroční zprávu Společnosti; —
   5. vykonává usnesení valné hromady; ———————————————-
   6. při své činnosti dodržuje všeobecně závazné právní předpisy, tyto stanovy. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. —————————————————-

Představenstvu dále v souladu s § 163 OZ náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. —-

 • Není-li Společnost investičním fondem s oprávněním se sám obhospodařovat, popřípadě provádět svou administraci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 ZISIF, je jediným členem představenstva Obhospodařovatel. ————————————————————————–
 • Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro funkci člena představenstva a nemůže být současně členem dozorčí rady.
 • Ustanovení ZOK o zákazu konkurence se nepoužije na zastupování Obhospodařovatele v orgánech investičních fondů obhospodařovaných stejným Obhospodařovatelem. ——–

 

 1. Jednání za Společnost —————————————————————————-
  • Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. —————————–

 

 1. Dozorčí rada —————————————————————————————-
  • Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon obchodního vedení Společnosti. ———
  • Dozorčí rada má 3 (tři) členy. ————————————————————
  • Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK anebo smlouvou o výkonu funkce. ——————————————————
  • Má-li dozorčí rada více členů, schází se podle potřeb Společnosti. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, zvolený členy dozorčí rady z řad jejích členů. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při hlasovaní dozorčí rady disponuje předseda dozorčí rady hlasem rozhodujícím. Nejprve se předseda dozorčí rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak, kdo hlasuje proti návrhu, a následně, kdo se hlasování zdržel. Dozorčí rada může na svém jednání rozhodnout o jiném způsobu vedení jednání.
  • Člen dozorčí rady je povinen dodržovat povinnosti stanovené všeobecně závaznými právními předpisy, zejména vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zákazu konkurence a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady. —-

 

 1. Investiční výbor podfondu ———————————————————————-
  • Obhospodařovatel je oprávněn zřídit investiční výbor podfondu. Investiční výbor je poradním orgánem Obhospodařovatele v záležitostech realizace investiční strategie příslušného podfondu.
  • Investiční výbor má 3 (tři) členy. ——————————————————–
  • Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo Společnosti, a to 1 (jednoho) člena na návrh předsedy představenstva Obhospodařovatele a zbývající členy na písemný návrh všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti. —————————–
  • Investiční výbor rozhoduje o stanoviscích k investičním záměrům předkládaným Obhospodařovatelem, a to kolektivně. ————————————————-
  • Jednání investičního výboru se konají dle potřeby. Hlasování probíhá aklamací nebo formou per rollam (i ve formě e-mailové zprávy), popř. formou telekonference. ————
  • V případě, že člen investičního výboru při hlasování per rollam nepředložil své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s realizací investičního návrhu nesouhlasí. ———–
  • Činnost investičního výboru řídí pověřený člen investičního výboru, zpravidla člen navržený předsedou představenstva Obhospodařovatele. —————————————
  • Investiční výbor rozhoduje prostou většinou všech členů, Obhospodařovatel není stanoviskem investičního výboru vázán a je oprávněn: ———————————————
   1. rozhodnout o realizaci investičního záměru i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud zajistí, že rozhodnutím o realizaci investičního záměru není porušen jakýkoli všeobecně závazný právní předpis, Statut podfondu nebo porušena povinnost odborné péče Obhospodařovatele; —————————————————————–
   2. rozhodnout o zamítnutí investičního záměru i při pozitivním stanovisku investičního výboru. ——————————————————————————————–
  • Počet členů investičního výboru, způsob jejich jmenování a odvolání, jakož i pravidla jednání investičního výboru mohou být Obhospodařovatelem ve Statutu podfondu zavedena odlišně od znění těchto stanov. ————————————————————————-

 

 1. Výbor pro audit ————————————————————————————
  • Společnost zřizuje výbor pro audit, pokud je to vyžadováno právním předpisem.
  • Výbor pro audit má v takovém případě 3 (tři) členy, které jmenuje valná hromada.

 

 1. Postup při změně stanov ————————————————————————
  • O změně stanov rozhoduje v souladu s těmito stanovami a ZOK valná hromada. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. V těch částech stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývá změna stanov účinnosti dnem zápisu této změny do obchodního rejstříku. ———————-
  • Představenstvo rozhodne o změně těchto stanov tehdy: —————————-
   1. přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění, —
   2. jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, ——————-
   3. v důsledku opravy písemných a tiskových chyb a —————————-
   4. v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov. —————–

 

 1. Výkladová a další ustanovení ——————————————————————
  • Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy a/nebo Statut, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK, ZISIF a OZ. ——————————————————–
  • V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena.
  • Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 ZOK též zasláním povinných informací na žádost elektronicky emailem. ———————————————————————-