Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu BOHEMIA investiční fond, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma BOHEMIA investiční fond, a.s.
IČO 037 54 774
Sídlo č.p. 166, 290 01 Choťánky
Zápis v obchodním rejstříku B 20398 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008051190
Cílová upisovaná částka 100 000 000 000 Kč
Počátek úpisu 6.10.2023
Konec úpisu dnem 6.10.2028 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 3 123 545,81,- Kč (tři miliony sto dvacet tři tisíc pět set čtyřicet pět korun českých a osmdesát jedna haléřů) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    6.10.2023
……………………………………………………………..

BOHEMIA investiční fond SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., místopředseda představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec