Vyjádření ke změnám u fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Vyjádření ke změnám u investičního fondu RENDIT 

Vážení klienti a obchodní partneři,

jak jste již byli informováni, dne 25.2.2020 došlo ke změně obhospodařovatele, administrátora a statutárního ředitele investičního fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04472411 (dále jen „RENDIT“), kdy se místo naší investiční společnosti stala obhospodařovatelem, administrátorem a statutárním ředitelem fondu RENDIT společnost AMISTA investiční společnost, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČ: 27437558 (dále jen „AMISTA“). Samotná změna správce fondu neznamená ohrožení zájmů akcionářů fondu, proto jsme se do této doby zdrželi jakéhokoli hodnocení uskutečněné změny. Navíc je AMISTA druhou nejvýznamnější investiční společností v oblasti fondů kvalifikovaných investorů v České republice se 14letou zkušeností, s personálním a technickým zázemím.

Bohužel se však v posledních týdnech naplnily naše obavy týkající se úsilí zakladatele fondu RENDIT pana Petra Vencálka o změnu nastavení parametrů investičních akcií fondu RENDIT. Změny, které se udály po 25.2.2020 a které se stejně jako samotní akcionáři fondu RENDIT dozvídáme se zpožděním, představují dle našeho názoru tak zásadní porušení práv a zájmů akcionářů fondu RENDIT, že se k nim naše společnost již musí vyjádřit.

Fond RENDIT byl založen Petrem Vencálkem s cílem shromáždit finanční prostředky od kvalifikované veřejnosti k podpoře jeho podnikání spočívajícího v poskytování rychlých zajištěných úvěrů. Naše investiční společnost důsledně dbá na ochranu zájmů investorů a s odbornou péčí spravuje cizí majetek, proto byl ve fondu RENDIT stanovami a statutem nastaven tzv. redistribuční mechanismus zajišťující prioritní postavení externích investorů do fondu RENDIT oproti zakladateli. Tento redistribuční mechanismus poskytoval investičním akciím A přednostní podíl na výkonnosti fondu RENDIT do výše zhodnocení těchto akcií odpovídající 7,6 % p.a. právě před akciemi zakladatele – investičními akciemi B. Navíc měly investiční akcie A právo na zhodnocení 7,6 % p.a. i v případě ztráty fondu, a to díky redistribuci / přelití z fondového kapitálu investičních akcií B (zakladatele). Díky vysokému podílu fondového kapitálu tvořeného investičními akciemi B (zakladatele) na celkovém fondovém kapitálu fondu RENDIT (nejméně 35 %), dosahovaly investiční akcie A zajímavého výnosu při významné redukci rizika a volatility. Přestože měli investoři do investičních akcií A jen omezený podíl na výnosu fondu RENDIT nad úroveň 7,6 % p.a. ve výši 10 % z tohoto tzv. nadvýnosu, právě díky zakladateli krytému minimálnímu výnosu přilákal fond RENDIT desítky nových externích investorů, což bylo cílem zakladatele. Od svého vzniku dne 13.10.2015 do 31.1.2020 tak majetek fondu RENDIT vyrostl na téměř 300 mil. Kč a zhodnocení investičních akcií A převyšovalo 8 % v každém roce.

S pravidly redistribuce fondového kapitálu upřednostňujícími externí investory zakladatel fondu RENDIT souhlasil, jedině on jako zakladatel je mohl schválit formou notářského zápisu, dokonce výhody a bezpečnost investování do jeho fondu osobně několikrát prezentoval potenciálním investorům, investičním zprostředkovatelům, bankám a obchodníkům s cennými papíry.

Veřejně a opakovaně Petr Vencálek ubezpečoval, že akcionáři fondu RENDIT mají:

  • přednostní podíl na výkonnosti fondu (před zakladateli fondu – držiteli investičních akcií typu B) do výše 7,6 % p.a.,
  • redistribucí zajištěný výnos ve výši alespoň 7,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižší či negativní výkonnosti fondu (redistribuce fondového kapitálu probíhá v takovém případě od držitelů investičních akcií typu B ve prospěch držitelů investičních akcií typu A, a to až do výše tohoto fondového kapitálu),
  • 10% podíl na výkonnosti fondu přesahující 7,6 % p.a.

V posledních měsících roku 2019 nám však Petr Vencálek prezentoval svou nespokojenost s výší dosavadního zhodnocení investičních akcií A (po 4 letech existence fondu) a záměr toto zhodnocení snížit, a to nejen do budoucnosti, ale i do minulosti! Naše investiční společnost řádně vysvětlila výpočty a obhájila, že zhodnocení odpovídá zcela přesně nastavení pravidel stanov a statutu fondu RENDIT, které Petr Vencálek sám schválil. Proto zakladatel navrhl upravit redistribuční pravidla tak, aby alespoň do budoucnosti nedosahovaly investiční akcie A již takového podílu na zhodnocení fondu. Zejména šlo o zrušení 10% podílu na výkonnosti přesahující 7,6 % p.a. (nadvýnosu). Se změnou jsme podmíněně souhlasili s tím, že ji budeme aplikovat výlučně na nový druh investičních akcií (např. C), která se bude nabízet novým investorům, ale v žádném případě nelze měnit parametry stávajícím akcionářům, resp. takové změny musí být těmito akcionáři dle platných právních předpisů schváleny. Případnou změnu stanov v tomto smyslu jsme navrhli spojit i s námi měsíce doporučovanou a předběžně i zakladatelem akceptovanou změnou formy investičních akcií A z listinné na zaknihovanou tak, aby i realizované úpisy byly vypořádány již touto moderní a efektivní formou. Důrazně jsme tak chránili oprávněné zájmy akcionářů fondu RENDIT a trvali na dodržení stanov, právních předpisů a také příslibů, které byly učiněny. Petr Vencálek reagoval změnou statutárního ředitele fondu RENDIT, obhospodařovatelem fondu se tak stala AMISTA k 25.2.2020.

Dne 5.5.2020 informovala AMISTA akcionáře fondu RENDIT o změnách včetně „úpravy výnosových parametrů investičních akcií třídy A“. Akcionáři fondu RENDIT až následně obdrželi informace o tom, že dne 14.4.2020 došlo rozhodnutím zakladatelů, nikoli řádně svolanou valnou hromadou fondu RENDIT s účastí držitelů investičních akcií, k následujícím významným změnám:

  1. Změna stanov fondu RENDIT: zejména zvýšení počtu druhů investičních akcií ze dvou (A a B) na 10 (A až I, Z) a zrušení přesného popisu práv investičních akcií včetně podílu na zisku/výkonnosti fondu, nahrazení přesného popisu pouhým odkazem na statut fondu, čímž se akcionáři držící investiční akcie dostali v otázce své participace na výkonnosti fondu zcela do pozice pasivního příjemce rozhodnutí nového obhospodařovatele – AMISTA;
  1. Změna statutu fondu RENDIT: zejména změna podílu investičních akcií A na výkonnosti fondu.

Pro přehlednost porovnání parametrů investičních akcií A před změnou a po změně:

 

Parametr AVANT – před změnou AMISTA – po změně
Přednostní podíl na zisku/výkonnosti fondu 7,6 % p.a. 7,1 % p.a.
Minimální očekávané (zajištěné redistribucí části fondového kapitálu připadající na investiční akcie B – zakladatele) zhodnocení 7,6 % p.a. 7,1 % p.a.
Podíl na výkonnosti fondu nad 7,6 % p.a. 10 % 0 %
Omezení zhodnocení maximem NE 22,8 % za 3 roky

 

Jelikož stanovy fondu RENDIT platné k 14.4.2020 v čl. VII. odst. 6 stanoví, že: „S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný právní předpis, nebo tyto stanovy něco jiného.“ a obecně závazný právní předpis – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) v § 417 odst. 2 stanoví, že: „K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií … se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.“, mohlo dojít ke změně stanov, kterými se měnila práva investičních akcií A fondu RENDIT jen se souhlasem tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie A. Jak ale vyplývá z Návrhu na rozhodnutí valné hromady per rollam ze dne 31.3.2020 držitelé investičních akcií A nebyli ze strany společnosti AMISTA nijak osloveni, tedy nehlasovali a navrhované změny neschválili.

Rozhodnutí zakladatele ve věci změny stanov a přijetí nového statutu fondu RENDIT ze strany společnosti AMISTA dne 14.4.2020 byla tak jednoznačným porušením práv akcionářů – držitelů investičních akcií A fondu RENDIT.

Změna stanov fondu RENDIT spočívající v neurčitém popisu práv – zejména podílu na výkonnosti fondu je:

  1. v rozporu se ZOK, který vyžaduje právě konkrétní popis práv akcionáře, a to dle jednotlivých druhů investičních akcií,
  2. deleguje pravomoc dále měnit parametry podílu na zisku na společnost AMISTA, protože AMISTA je oprávněna vydávat statut bez dalšího omezení a stanovy odkazují na statut, tedy hrozí velké riziko dalších negativních změn uskutečněných bez předchozího upozornění a souhlasu investorů do investičních akcií A, např. další opakované snížení výnosu i ze současné „slíbené“ výše 7,1 % na jinou (nižší) úroveň. A to zejména v případě absence odezvy ze strany investorů v současnosti.  

Nad rámec právních pochybení při svévolné realizaci výše uvedených změn v neprospěch akcionářů držících investiční akcie A, si dovolujeme upozornit také na skutečnost, že ke změnám došlo ze strany zakladatele fondu RENDIT pana Petra Vencálka v rozporu s opakovanými osobními přísliby z jeho strany, které on sám konkrétním akcionářům před, ale i po vstupu do fondu RENDIT poskytoval včetně jeho osobní prezentace výhod fondu RENDIT při setkání s investičními zprostředkovateli ve druhé polovině roku 2019, přičemž po změně obhospodařovatele již v dubnu 2020 v tichosti výnosy fondu (práva na podíl na výkonnosti fondu) změnil.

Je pro nás absolutně nepřijatelné, že došlo k takovému vývoji vaší investice či investice vašich klientů do fondu RENDIT. K veřejnému nabízení investic do fondu RENDIT jsme přistoupili až po 3 letech obhospodařování fondu a spolupráce se zakladatelem. Naše investiční společnost si zakládá na ochraně zájmů všech akcionářů námi obhospodařovaných investičních fondů, proto jsme se v otázce změny práv investičních akcií A dostali do takového rozporu s Petrem Vencálkem, že se rozhodl naši investiční společnost nahradit jinou investiční společností, která bohužel hned v úvodu své činnosti připustila toto bezprecedentní pošlapání práv akcionářů a odstoupení od dodržení podmínek, které byly investory na základě informací prezentovaných zakladatelem legitimně očekávány. Od takového jednání se důrazně distancujeme, neboť naše investiční společnost za všech okolností dodržuje právní předpisy České republiky, Etický kodex Asociace pro kapitálový trh a stanovy příslušných investičních fondů, a to vše k zabezpečení práv a důvěry našich investorů a partnerů. Vnímáme současně velmi silně naši odpovědnost vůči všem našim současným, ale i minulým klientům a obchodním partnerům, akcionářům investičních fondů, investičním zprostředkovatelům, které jsme přesvědčili k investici do fondu RENDIT, i když již nejsme správcem a administrátorem fondu. Proto nabízíme pomoc ve věci společné obrany proti dle našeho názoru protiprávně učiněným změnám ve fondu RENDIT k ochraně a uplatnění zájmů a práv akcionářů. V případě zájmu nás kontaktuje na email info@avantfunds.cz.

 

Děkujeme vám za dosavadní důvěru, které si velmi vážíme.

V Praze dne 20.5.2020

Za AVANT investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Předseda představenstva a výkonný ředitel