ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s.

 

IČ: 243 07 467, se sídlem Praha – Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, PSČ 165 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18200 (dále jen „společnost“), svolává

Řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 18.6.2014 od 9:00hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

  1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:                Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

  1. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

Návrh usnesení:          Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.

Odůvodnění:                Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku tak, že se hospodářský výsledek ve výši 12.057.972,59,- Kč rozděluje takto:

                                       část ve výši 221.260,- Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let

                                       část ve výši 602.898,63,- Kč bude přidělena zákonnému rezervnímu fondu

                                       část ve výši 11.233.813,96,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let

Odůvodnění:                Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale po úhradě neuhrazené ztráty minulých let a povinném přídělu zákonnému rezervnímu fondu převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.

 

  1. Závěr

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s.  současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 8:45 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. následující dokumenty:

 -
Zpráva o vztazích za rok 2013

 -  Účetní závěrka společnosti za rok 2013

 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013

 

 

V Praze dne 13.5.2014                                    

Petr Bílek – předseda představenstva společnosti

Příloha: Výroční zpráva ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. 2013 (PDF dokument)