Zveřejnění informací společnosti PRAGORENT SICAV k přijetí na Regulovaný trh burzy

 PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. tímto prostřednictvím svého administrátora AVANT investiční společnost, a.s. zveřejňuje jako emitent cenného papíru následující informace ve smyslu  čl. 7, části XII. BURZOVNÍCH PRAVIDEL k podmínkám přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy:

a) statut fondu v platném znění a jeho změny (PDF verze ZDE),

b) výroční zprávy fondu (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=102414,)

c) pololetní zprávy fondu (bude zveřejněno do 31.8.2016)

d) zprávy statutárního orgánu emitenta dle § 119a odst. 2 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (mezitímní zpráva bude uveřejněna po uplynutí prvních 10 týdnů příslušné poloviny účetního období, nejpozději však 6 týdnů před jejím skončením),

e) informace o čisté hodnotě aktiv fondu

Čistá hodnota aktiv fondu byla:

– k 30.11.2015 byla: 1.298.367.962 Kč

– k 31.10.2015 je 1.106.291.324 Kč

– k 30.9.2015 je 1.097.811.000 Kč),

f) další informace, které emitent uveřejňuje podle práva EU ve státě, ve kterém má sídlo a jehož orgán mu udělil povolení (např. informace, která může významně ovlivnit hodnotu cenných papírů kolektivního investování; informace, která může významně zhoršit hospodářskou situaci emitenta apod.) – (není aplikováno),

g) informace o každé skutečnosti významné pro ochranu investorů nebo pro řádné fungování trhu, (není k dispozici),