Pozvánka na Řádnou valnou hromadu fondu EnCor Funds SICAV, a.s.

Statutární ředitel společnosti


 

EnCor Funds SICAV, a.s.

 

IČO: 067 60 295, se sídlem Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23196 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 11.12. 2018, od 10,00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

 

  1. Schválení nového znění statutu podfondu Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění statutu podfondu Společnosti – EnCor Fixed Income Strategy Podfond.

Odůvodnění:        Vzhledem k přijetí nových stanov Společnosti viz bod 3 programu je třeba přijmout rovněž nový statut podfondu EnCor Fixed Income Strategy Fund, který reflektuje změny obsažené v nových stanovách Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 4.12.2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 09,30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou i investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 15.11.2018 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 15.11.2018 do 4.12.2018.

 

 

V Praze dne 9.11.2018                                     Mgr. Robert Robek, v.r.

 

 

 

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

EnCor Funds SICAV, a.s.