Pozvánka na řádnou valnou hromadu Startec Ventures SICAV a.s.

Správní rada společnosti


Startec Ventures SICAV a.s.

 

IČO: 051 75 925, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21671 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28. 6. 2019, od 12:30 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupní akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Startec Ventures Podfond Alfa (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1. 8. .2018 do 31. 12. 2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti. Statutární ředitel ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupní akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, které skončilo ztrátou na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

Návrh usnesení:   Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018, které skončilo ztrátou na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

V Praze dne 29.5.2019                                     Pavel Brabenec v. r.

                                                                       Kamil Kožíšek v. r.

 

Členové správní rady

Startec Ventures SICAV a.s.