VEŘEJNÁ VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ENGINE CLASSIC CARS SICAV, A. S.

 

VEŘEJNÁ Výzva

k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s.,

se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00, Praha 6,

IČO: 037 60 073,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20402

 („Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií (dále také jako „původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby na zaknihovanou podobu.

Valná hromada Společnosti dne 31. 10. 2017 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti a s tím související změnou podoby stávajících vydaných investičních akcií Společnosti z cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich zaknihování nesmí být kratší než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zveřejnění této výzvy způsobem umožňující dálkový přístup, a to nejpozději do 20.5.2018. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. v sídle společnosti BH Securities, a.s., IČO: 601 92 941, se sídlem Na příkopě 848/6, 110 00, Praha 1, ovšem pouze za předpokladu, že daný akcionář má u společnosti BH Securities, a.s. otevřený majetkový účet, na který mohou být investiční akcie v zaknihované podobě připsány.

V případě prodlení akcionáře s předložením původních akcií za účelem jejich zaknihování vyzve Statutární ředitel akcionáře způsobem stanoveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), aby tak učinil v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné v souladu s ust. § 531 NOZ.

V případě, že akcionář Společnosti nesdělí při předání původních akcií číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být výše uvedené cenné papíry zaknihovány, pak Společnost zřídí akcionáři nový majetkový účet v evidenci navazující na centrální evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Pokud akcionář neposkytne Společnosti při zřízení nového majetkového účtu dostatečnou součinnost, v souladu s ust. § 530 NOZ přejde na Společnost vlastnické právo k výše uvedeným cenným papírům, přičemž za ně Společnost zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

 

Místo: Praha

Datum: 5. 3. 2018

 

__________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele