Veřejná výzva k úpisu akcií investičního fondu SIGMA INVESTMENT

                                                                VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Statutární ředitel společnosti

SIGMA INVESTMENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,

IČO: 039 30 505,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20526

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Investiční akcie Společnosti lze upisovat od 20.4.2015. Lhůta pro ukončení úpisu je stanovena dosažením upsané částky ve výši =200.000.000 Kč. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. v sídle Statutárního ředitele Společnosti, tj. AVANT investiční společnost, a.s., Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00.

Ůpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 16. dubna 2015

 

 

______________________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.