Veřejná výzva k úpisu akcií PIA, PRIA fondu AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

 

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 08613893,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 8254

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie prioritní
  • Investiční akcie prémiové

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2021

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 200,000,000 (slovy: dvě stě miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k zaslání upsané částky na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 7. 11. 2019

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA – v. r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.