Veřejná výzva k úpisu IA fondu Good Value Investments SICAV a.s., podfondu GVI-1

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Člen představenstva společnosti

Good Value Investments SICAV a.s.

jednající na účet podfondu GVI-1

se sídlem Jandáskova 1957/24, 621 00  Brno

IČO: 024 314 91

vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka B 7082,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie

 

Počátek úpisu

  1. 2. 2020

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2022

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,500,000,000 (slovy: jedna miliarda pět set tisíc korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo člena představenstva Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se všechny výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím člena představenstva, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Brno

Datum: 19 2. 2020

RNDr. Anna Kokolusová

Předseda představenstva

Good Value Investments SICAV, a.s.