Veřejná výzva k úpisu investičních akcií A2 fondu ATERNUS SICAV, a.s., ATERNUS podfond TECH I

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma ATERNUS SICAV, a.s.
IČO 108 94 357
Sídlo Poštovní 415, Staré Město, 739 61 Třinec
Zápis v obchodním rejstříku B 11326 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond ATERNUS podfond TECH I
Třída investičních akcií Investiční akcie A2
ISIN investičních akcií CZ0008047693
Cílová upisovaná částka 5.000.000 EUR
Počátek úpisu 19.11.2021
Konec úpisu dnem 31.12.2021 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1,- EUR (jedno euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    19.11.2021
ATERNUS SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce