Veřejná výzva k úpisu investičních akcií B fondu GREENLIGHT REN NP Subfund I.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma GREENLIGHT SICAV, a.s.
IČO 092 54 081
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku B 25401 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond GREENLIGHT REN NP Subfund I.
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie třída B
ISIN investičních akcií CZ0008047008
Cílová upisovaná částka 10.000.000 EUR
Počátek úpisu 1.7.2021
Konec úpisu dnem 31.12.2026 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- EUR (jedno euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1.7.2021
GREENLIGHT SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec