Veřejná výzva k úpisu investičních akcií D fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.
IČO 080 31 444
Sídlo náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku B 24315 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie D
ISIN investičních akcií CZ0008045796
Cílová upisovaná částka 200.000.000 EUR
Počátek úpisu 1. 6. 2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu Investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 10 EUR (deset euro) za jednu Investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány Investiční akcie příslušné třídy, platí, že počáteční emisní kurz Investičních akcií třídy, jejíž upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 10 EUR (deset euro) za jednu Investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly Investiční akcie příslušné třídy poprvé upsány.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1. 6. 2021
ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce