VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

 VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

DOMOPLAN, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Údolní 326/11, Brno-město, 602 00,

IČO: 056 70 047,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 7634

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu výkonnostních investičních akcií (VIA) a listinných investičních akcií (LIA) Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 23.1.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových výkonnostních investičních akcií (VIA) Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a o učinění veřejné výzvy k úpisu listinných investičních akcií (LIA) ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých).

Lhůta pro úpis výkonnostních investičních akcií (VIA) a listinných investičních akcií (LIA) Společnosti je určena do 31.12.2017. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis výkonnostních investičních akcií (VIA) a listinných investičních akcií (LIA) Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt výkonnostní investiční akcie (VIA), anebo listinné investiční akcie (LIA) („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Místo: Praha

Datum: 23.1.2017

 

__________________________

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer

pověřený zmocněnec statutárního ředitele