Veřejná výzva k úpisu investičních akcií DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.
IČO 092 54 081
Sídlo Hvězdova 1716/2b Praha 140 00
Zápis v obchodním rejstříku B 25401 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Prémiová investiční akcie (PRIA)
ISIN investičních akcií CZ0008049178
Cílová upisovaná částka 200 000 000 Kč
Počátek úpisu 29. 12. 2022
Konec úpisu dnem 30. 6. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém budou Investiční akcie na základě této výzvy poprvé upsány, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    29. 12. 2022
……………………………………………………………..

DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

člen představenstva

JUDr. Petr Krátký

zmocněný zástupce