VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ FAMILY ACE SICAV, a. s.

                                                                    VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

FAMILY ACE SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 05298296,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21770

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 12.10.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií prioritních Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 2.000.000 USD (slovy: dva miliony amerických dolarů) a o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií výkonnostních ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 2.000.000 USD (slovy: dva miliony amerických dolarů).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2016. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií typu Společosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 12.10.2016

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele