Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu AVANT Development SICAV, a.s.

 VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

AVANT Development SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 06241310,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22664

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti druhu FI CZK.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 22.9.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií Společnosti  FI CZK ve formě na majitele v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: sto miliónů euro).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti FI CZK je určena do 31. prosince 2018. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 22.9.2017

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele