Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Českomoravský fond SICAV, a.s.

jednající na účet podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

se sídlem Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10,

IČO: 064 09 768,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22818

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti vydané k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie A
  • Investiční akcie Z

 

Počátek úpisu

  1. 6. 2019

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zahájení vydávání investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se investiční akcie upisují za počáteční emisní kurz ve výši 1,-Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Za předpokladu, že nebyly v průběhu Počátečního období upsány investiční akcie všech druhů, platí, že počáteční emisní kurz příslušného druhu investičních akcií, jehož upisování bylo zahájeno dodatečně až po uplynutí Počátečního období, činí 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii, avšak tento počáteční emisní kurz je platný pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly investiční akcie příslušného druhu poprvé upsány.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 24. 6. 2019

 

 

…………………………………

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.