Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu City Logistic Property Fund a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Člen představenstva společnosti

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 094 00 117

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 25587

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou investiční akcie Společnosti.

 

Počátek úpisu

  1. 9. 2020

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2022

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie činí částku 2,000,000,000 (dvě miliardy korun českých korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo představenstva Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se investiční akcie upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 8. 9. 2020

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec člena představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.