Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Czech Investment Fund SICAV, a.s.

 

 Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Sídlo:  Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO:    027 89 027

Zapis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 19621

(dále jako „Investiční fond“)

 

zastoupená členem představenstva, kterým je:

 

AVANT investiční společnost, a.s.,

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 27590241,

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11040

při výkonu funkce zastoupená Ing. Michalem Vlachem

(dále jako „Investiční společnost“)

 

tímto činí v souladu s § 163 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jako „ZISIF“)

 

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU

investičních akcií vydávaných investičním fondem

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

 

Představení Investičního fondu

Investiční fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 18. 3. 2014. Investiční fond je fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním ředitelem je ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZISIF společnost AVANT investiční společnost, a.s., jejímž prostřednictvím se Investiční fond obhospodařuje a provádí svou administraci. Investiční fond není samosprávným investičním fondem. Investiční fond je oprávněn vyvíjet svou činnost na základě zápisu do seznamu investičních fondů s právní osobností provedeného Českou národní bankou k datu 10. 3. 2014. Investičním cílem Investičního fondu je dosahovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocování prostředků svěřených kvalifikovanými investory a dlouhodobého růstu majetku Investičního fondu.

 

Investiční fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu ust. § 154 a násl. ZISIF, která vydává jednak zakladatelské akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, není s nimi však spojeno právo na jejich odkoupení na účet Investičního fondu, a jednak investiční akcie, s nimiž je spojeno právo investora na jejich odkoupení na účet Investičního fondu. Společnost dosud vydává pouze jeden druh investičních akcií. Investiční akcie Investičního fondu jsou vydávány jako zaknihovaný cenný papír na jméno, bez jmenovité hodnoty, přičemž jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a.s. s přiděleným ISIN CZ0008041449.

 

Investiční fond nabízí ve smyslu ust. § 95 odst. 1, písm. a) ZISIF kolektivní investování výhradně pro kvalifikované investory[1], tj. fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční strategií Investičního fondu a jsou si vědomy všech rizik, které pro ně z této investice vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů od jiných typů investičních fondů, zejména fondů kolektivního investování. Investiční fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. Investování do Investičního fondu s sebou nese riziko ztráty, a to i přesto, že Investiční fond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem[2] a vyžadovanými právními předpisy a že jednotlivá rizika spojená s investicemi Investičního fondu jsou vedena v rizikovém profilu Investičního fondu[3] a náležitě řízena Investiční společností.

 

Činnost Investičního fondu spočívá ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od kvalifikovaných investorů vydáváním investičních akcií a v provádění společného investování shromážděných prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie dle Statutu ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů, a dále ve správě tohoto majetku za podmínek stanovených ZISIF a prováděcími předpisy. Za účelem shromažďování peněžních prostředků od kvalifikovaných investorů Investiční fond vydává investiční akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, ledaže je jim výjimečně přiznáno v případech, které určují Stanovy[4], nebo zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 ZISIF vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií.

 

Investiční fond se při své investiční činnosti zaměřuje převážně na provádění investic do nemovitostních aktiv. Investiční politika Investičního fondu dále vychází z toho, že se jedná o investiční fond kvalifikovaných investorů, který při svém investování není omezen pouze na určitý typ aktiv, ale mimo své hlavní investiční zaměření uvedené výše vyhledává rovněž jednotlivé doplňkové a vedlejší investice na základě podrobného vyhodnocení rizikovosti a výnosnosti každé investice[5].

 

Základními právními listinami Investičního fondu jsou Statut, který upravuje mj. práva a povinnosti mezi investory a Investiční společností, a dále Stanovy, které upravují systém vnitřní struktury Investičního fondu, který je tzv. dualistický, a vztahy mezi vlastníky akcií Investičního fondu. Činnost depozitáře pro Investiční fond ve smyslu ust. § 83 ZISIF zajišťuje společnost CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020.

 

TATO VÝZVA SE VZTAHUJE POUZE K ÚPISU NOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ.

 

Podmínky pro úpis investičních akcií vydávaných Investičním fondem

Stanoví se následující podmínky pro úpis investičních akcií vydávaných Investičním fondem, které musí být splněny ve lhůtě stanovené k úpisu v této veřejné výzvě:

  • Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií s Investičním fondem (dále jako „Smlouva“). Smlouva je rámcová smlouva o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií.
  • Připouští se pouze peněžité splacení vkladu, přičemž investiční akcie se budou považovat za upsané k okamžiku, kdy dojde po uzavření Smlouvy k připsání peněžních prostředků na účet Investičního fondu za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Úpis Investičních akcií jiným způsobem, než splacením peněžitého vkladu, je možný pouze, bude-li tento způsob s investorem sjednán ve Smlouvě, a za splnění podmínek předepsaných Smlouvou a právními předpisy.
  • Upsat investiční akcie může výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 ZISIF.
  • Minimální hodnota vstupní investice každého investora do úpisu investičních akcií vydaných Investičním fondem musí činit částku v Kč (českých korunách) odpovídající ke dni uskutečnění investice alespoň 125.000 EUR v případě, že se jedná o osobu investora uvedenou v ust. § 272, odst. 1, písm. i) bod 1. ZISIF, resp. částku 1.000.000,- Kč v případě, že se jedná o osobu investora uvedenou v ust. § 272, odst. 1, písm. i) bod 2. ZISIF, ledaže se jedná o případ uvedený v § 272 odst. 1, písm. h) ZISIF.
  • Investiční akcie upisované podle této výzvy budou vydávány za aktuální hodnotu, vyhlášenou zpětně pro příslušné období, v němž se nachází rozhodný den pro úpis investičních akcií, kterým je zpravidla den připsání finančních prostředků poukázaných bezhotovostní platbou investora na určený účet Investičního fondu, jehož číslo a variabilní symbol pro platbu budou uvedeny ve Smlouvě uzavřené s investorem, případně jiný den určený z vážného důvodu v konkrétním případě jako rozhodný Investiční společností či sjednaný s investorem s ohledem na specifický způsob úpisu.
  • Podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií jsou uvedeny ve Stanovách a Statutu Investičního fondu, a dále ve vzorovém návrhu Smlouvy, který je co do výše hodnoty investice jednoho investora do investičních akcií vydaných Investičním fondem koncipován pro případ minimální hodnoty investice uvedené v bodě d) této veřejné výzvy ve výši 125.000 EUR, avšak bude zájemci – kvalifikovanému investorovi předložen k uzavření v návaznosti na sdělení konkrétní hodnoty jeho investice do investičních akcií vydaných Investičním fondem. Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí pro případné zájemce – kvalifikované investory po předchozí dohodě rovněž v sídle Investiční společnosti na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  • Pro udržení své stability a důvěryhodnosti je Investiční fond prostřednictvím Investiční společnosti oprávněn rozhodnout, se kterými zájemci uzavře Smlouvu a se kterými nikoliv. Na uzavření Smlouvy není právní nárok a Investiční fond není povinen Smlouvu se zájemcem uzavřít, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Lhůta k úpisu investičních akcií Investičního fondu

Stanovuje se lhůta k úpisu investičních akcií vydávaných Investičním fondem, a to od 10. 12. 2021 do 10. 3. 2022.

 

Kontaktní údaje:

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Sídlo:  Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

Kontaktní osoba: Ing. Michal Vlach, e-mail: michal.vlach@safetyinvest.cz

 

V Praze dne 8. prosince 2021

 

 ………………………………………………………………………………

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Ing. Michal Vlach, zmocněný zástupce

člena představenstva, kterým je

AVANT investiční společnost, a.s.

 

[1] Charakteristika  typického investora je uvedena v čl. 1.18 Investiční přílohy Statutu

[2] Viz aktuální platné znění Statutu Investičního fondu

[3] Srov. čl. 7. Statutu

[4] aktuální platné znění Stanov Investičního fondu je zveřejňováno ve sbírce listin Obchodního rejstříku.

[5] Investiční strategie Investičního fondu je popsána v čl. 6 Statutu