Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu Good Value Investments SICAV a.s., podfondu GVI-2

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Člen představenstva společnosti
Good Value Investments SICAV a.s.
jednající na účet podfondu GVI-2
se sídlem Jandáskova 1957/24, 621 00 Brno
IČO: 024 314 91
vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka B 7082,
(„Společnost“)
tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),
vyzývá
kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.
Upisovány budou následující druhy investičních akcií:
• Investiční akcie
Počátek úpisu
13. 3. 2020
Lhůta pro úpis
31. 12. 2022
Ukončení úpisu
K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 1,500,000,000 (slovy: jedna miliarda pět set tisíc korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.
Místo pro úpis
Místem pro úpis je sídlo člena představenstva Společnosti.
Způsob úpisu
Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.
Emisní kurz
Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se všechny výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.
Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím člena představenstva, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.
Místo: Brno
Datum: 13 3. 2020
______________________________________
RNDr. Anna Kokolusová
Předseda představenstva
Good Value Investments SICAV, a.s.