Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu PREMIOT Capital Fund SICAV a.s., Realitní podfond PREMIOT I

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Člen představenstva společnosti

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

jednající na účet podfondu: Realitní podfond PREMIOT I

se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 079 43 687

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24248

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou výkonnostní investiční akcie Společnosti.

 

Počátek úpisu

  1. 9. 2020

 

Lhůta pro úpis

  1. 9. 2030

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie činí částku 2,000,000,000,- Kč (dvě miliardy korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo představenstva Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se investiční akcie upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 23. 9. 2020

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec člena představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.