Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REALIA FUND SICAV a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Člen představenstva společnosti

REALIA FUND SICAV a.s.

jednající na účet podfondu REALIA Podfond Retail Parks

se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 089 07 498

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 25093,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Prioritní investiční akcie
  • Výkonnostní investiční akcie
  • Manažerské investiční akcie

 

Počátek úpisu

  1. 2. 2020

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2022

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 2,000,000,000 (slovy: dvě miliardy korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo člena představenstva Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se všechny výše uvedené druhy investičních akcií upisují za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím člena představenstva, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 21. 2. 2020

 

 

______________________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec člena představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.