Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 071 96 555,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23532

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Prioritní investiční akcie manažerské
  • Prioritní investiční akcie růstové
  • Výkonnostní investiční akcie

 

Počátek úpisu

  1. 11. 2018

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investičních akcií, se Prioritní investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Prioritní investiční akcii a Výkonnostní investiční akcie se upisují za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Výkonnostní investiční akcii.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Tato výzva k úpisu investičních akcií ruší a nahrazuje výzvu k úpisu investičních akcií Společnosti ze dne 25. 10. 2018.

 

Místo: Praha

Datum: 25. 11. 2018

 

 

 

…………………………………

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.