VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ fondu Use It Up investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Statutární ředitel společnosti

Use It Up investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00,

IČO: 053 60 978,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21834

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií A a investičních akcií B Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 16.9.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií A Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií B ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií A a investičních akcií B Společnosti je určena do 31.12.2017. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií typu A a investičních akcií B Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie A, anebo investiční akcie B („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 16.9.2016

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele