Veřejná výzva k úpisu investičních akcií FQI TRUST podfond CinzovniDomy

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1

IČO: 042 03 241,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20773

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Prioritní investiční akcie
  • Prémiové investiční akcie
  • Výkonnostní investiční akcie

 

Počátek úpisu

  1. 5. 2019

 

Lhůta pro úpis

  1. 12. 2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 500,000,000 (slovy: pět set miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti.

 

Emisní kurz

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Tato výzva k úpisu investičních akcií ruší a nahrazuje výzvu k úpisu investičních akcií Společnosti ze dne 15. 1. 2017.

 

Místo: Praha

Datum: 30. 5. 2019

 

 

 

 

 

……………………..

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.